Frömängder som använts till sådd i plantskolor 2006–2018

Sådd i plantskolor 2018

För sådd använde plantskolorna 1063 kg granfrö, 357 kg tallfrö och 7 kg vårtbjörkfrö. Jämfört med föregående år minskade sådden i plantskolorna med 10 procent (160 kg). Av gran såddes 12 kilo mera, alltså en ökning med en procent. Tallsådden minskade med 27 procent (130 kg) och björksådden hela 80 procent (27 kg). Så gått som all tallsådd (99 %) och 89 procent av gransådden gjordes med inhemska frön. Frön från svensk gran hade en andel på 10 procent av sådden i plantskolorna.

Frömängderna som använts till sådd i plantskolor kan du ladda ned som Excel-tabell här.

image08vzo.pngFigur 1. Frömängd per trädslag som såtts i plantskolorna

Regional granskning av sådden i plantskolorna

Sammandraget är baserat på material som innehåller uppgifter från plantskolor söder respektive norr om Ule träsk om användningen av tall- och granfrön av olika kategorier av skogsodlingsmaterial 2006–2018. Antalet plantskolor från Södra Finland i materialet under de olika åren var 32–60 och från Norra Finland 6–13.

Sådden av tallfrön minskade i plantskolorna i Norra Finland.

I plantskolorna i Södra Finland såddes 234 kilo tallfrön 2018 (figur 2). Mängden är 25 kg (9 %) mindre än året innan. I plantskolorna i Norra Finland såddes endast 122 kilo, vilket är 105 kg eller närmare hälften mindre än året innan (figur 3). Plantskolorna i Norra Finland hade år 2018 en andel på en tredjedel (34 %) av hela landets tallsådd i plantskolorna.

Tallfrönas förädlingsgrad ökar snabbt

Förädlat frö produceras vid fröplantager för skogsträd. För fröplantagerna har man i naturliga skogar valt ut de bästa trädindividerna, alltså plusträd, som korsas med varandra och producerar frön av utmärkt genetisk kvalitet. De nyaste plantagerna är så kallade elitfröplantager. Där duger endast den bästa delen av varje områdes plusträd utgående från resultat om avkommans tillväxt, kvalitet och hållbarhet. Tallsådden vid plantskolor i Södra Finland har sedan 2009 skett nästan enbart med fröplantagefrö (figur 2). Till den högsta kategorin (testat) år 2018 hörde 75 procent och till den näst högsta kategorin (individutvalt) 25 procent av de sådda tallfröna (figur 4).

Användningen av tallfrön från frötäktsbestånd vid sådd i plantskolor i Norra Finland har på ett år minskat med hela 68 procent. Användningen av förädlat frö har också minskat med 15 procent (figur 3). Andelen förädlat tallfrö hade stigit till 66 procent i sådd i plantskolor i Norra Finland (figur 4).

imagehxq8x.pngFigur 2. Såmängd av tallfrön i plantskolorna i Södra Finland 2006–2018.

imagezb8i.pngFigur 3. Såmängd av tallfrön i plantskolorna i Norra Finland 2006–2018.

imagefl81w.pngimage4f1dr.pngFigur 4. Kvalitetsutveckling för tallfrön som använts vid sådd i plantskolor i Södra och Norra Finland 2006–2018.

Såmängden av granfrön ökar

I plantskolorna i Södra Finland såddes över tusen kilo granfrö 2018 (figur 5). I plantskolorna i Norra Finland såddes 57 kilo granfrö. Minskningen jämfört med föregående år var 10 procent (figur 6). Norra Finlands andel av hela landets gransådd är endast 5 procent.

Bristen på förädlat granfrö fortsatte vid plantskolorna i Södra Finland

Sådden av granfrö av kategorin individutvalt vid plantskolorna i Södra Finland ökade med 14 procent till 690 kilo (figur 5). På grund av brist på fröplantagefrö var man tvungen att fortsättningsvis göra en del av sådden med oförädlade fröpartier som samlats från frötäktsbestånd och som hör till kategorierna känd härkomst och beståndsutvalt. De sådda frönas förädlingsgrad i Södra Finland steg med sju procentenheter till 69 procent (figur 7). Andelen förädlat frö av gransådden i plantskolor i Norra Finland ökade kraftigt till 72 procent.

imagep385y.pngFigur 5. Såmängd av granfrön i plantskolorna i Södra Finland 2006–2018.

imageusj1.pngFigur 6. Såmängd av granfrön i plantskolorna i Norra Finland 2006–2018.

image5qndn.pngimageq0t5t.pngFigur 7. Kvalitetsutveckling för granfrön som använts vid sådd i plantskolor i Södra och Norra Finland 2006–2018.

I sådden av vårtbjörk i plantskolorna återgick man till att använda förädlat frö

Frömängden av vårtbjörk som använts för sådd i plantskolorna minskade kraftigt till 6,8 kilo (figur 8). Högklassigt testat och individutvalt frö fanns åter tillgängligt, så andelen frön från frötäktsbestånd av den totala mängden plantskolesådd sjönk till nio procent (figur 9). Ökningen av användningen av renat och pelletterat björkfrö förklarar kanske en stor del av nedgången i mängden björksådd.

imagel50mb.pngFigur 8. Såmängd av vårtbjörksfrön i plantskolorna 2006–2018.

imagee3aye.pngFigur 9. Förändring i frökvaliteten av vårtbjörk som använts för plantskolesådd 2006–2018.