Blogg: Bygg upp en egen lösning på miljöutmaningarna

28. november 2023

Vad har flodpärlmusslan gemensamt med beredskapen inför extrema väderfenomen och bekämpning av naturförlusten? Svaret är EU:s landsbygdsfonds stöd, med vilket man har finansierat restaurering av flodpärlmusslans livsmiljöer, funderat ut sätt att svara på de allt kraftigare extrema väderfenomenen samt inkluderat områdets fast bosatta och sommargäster i bekämpningen av naturförlusten. Dessa tre olika projekt är bara några exempel på för hurdana miljögärningar det är möjligt att få EU:s landsbygdsfinansiering.

Med hjälp av projektfinansieringen kan sammanslutningar själv vidta åtgärder och söka de bäst fungerande lösningarna på klimat- och miljöutmaningarna. Finland är ett långt land. Därför kan projektens innehåll betonas på lite olika sätt i olika delar av landet. Olika klimat- och miljöutmaningar kan inte heller alltid tacklas med samma patentlösning, utan det är bra att i verktygslådan förutom skruvmejseln även ha andra viktiga verktyg.

EU:s landsbygdsfond satsar nu allt mer på miljö- och klimatåtgärder. Det är alltså ett bra tillfälle att agera. Med hjälp av samarbetsprojekt och investeringar främjas begränsningen av eller anpassningen till klimatförändringen, en hållbar skötsel av naturresurserna och främjandet av den biologiska mångfalden. Med utbildningsprojekt förbättras miljö- och klimatkompetensen hos jordbrukare och andra företagare och aktörer på landsbygden. I informationsförmedlingsprojekt kan man förmedla den senaste informationen till en bredare publik och till exempel utarbeta eller uppdatera skydds-, skötsel- och användningsplaner för områden med viktiga naturvärden.

Restaurering av flodpärlmusslans hem och positiva snöbollseffekter

Vad har man i praktiken åstadkommit i de projekt som fått finansiering? I projektet Kolmen helmen joet (2016–19) (Tre pärlors åar) restaurerades åar som beboddes av den hotade flodpärlmusslan i Birkaland. I projektet utreddes vad som måste göras för att minska belastningen av sediment och näringsämnen i åarna och älvarna i avrinningsområdena. Dessutom producerades information om skyddet av flodpärlmusslan och åarnas avrinningsområden, vilket hjälper till att samordna skyddet av flodpärlmusslan och markanvändningen. Stärkandet av flodpärlmusslans bestånd och livsmiljöer fortsätter i dag med hjälp av projektet LIFE på 15,9 miljoner euro.

En bild från flodpärlmusslans hem, Turkimusoja i BirkalandSå här ser flodpärlmusslans hem ut. Bild: Laura Pekkala

Leader-projektet Meidän jälkemme – luonnosta voimaa (2022–24) (Våra spår – kraft ur naturen) får å sin sida invånarna och sommargästerna vid Västra Saimen att tänka på människornas och miljöns gemensamma välbefinnande. Projektets mål är att skapa en positiv snöbollseffekt där naturförlusten minskar och var och en har möjlighet att delta i ökandet av den biologiska mångfalden. Samtidigt ökar välbefinnandet hos dem som utför handlingar för mångfalden och människorna i området. I detta projekt vinner alltså alla!

Nya lösningar för gårdar

Utvecklingsprojekten påskyndar också miljöarbetet inom jordbruket. De allt oftare förekommande och mer extrema väderfenomenen utmanar jordbruksproduktionen. Inom projektet Tuotantovarmuutta nurmesta (VarmaNurmi) (2019–22) (Produktionssäkerhet i vall) fördjupade forskare, experter och jordbrukare sig tillsammans i problemet. I projektet utreddes bland annat alternativa skördestrategier för ensilage och annat praktiskt. Utifrån resultaten kan jordbruksföretagare lösa de utmaningar som extrema väderfenomen medför.

Också inom projektet Ilmastosoturit (2019–23) (Miljökämparna) förbereder man sig på de risker som extrema väderfenomen orsakar. Inom projektet söker jordbrukare, rådgivare och forskare tillsammans gårdsspecifika lösningar för att effektivera kolbindningen och förbättra användningen av näringsämnen. Samtidigt förbättras markstrukturen, åkerns skick och skördesäkerheten. Trots sitt namn är kärnan i projektet att lyfta fram jordbruket i god anda och utifrån fakta: jordbrukarna har förmågan att erbjuda lösningar för att begränsa klimatförändringen.

Bli inspirerad och lyckas genom samarbete

Hur kommer man från ord till handling? Du kan få inspiration för miljögärningar på landsbygden till exempel i projektregistret: https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet och mer information om finansieringen finns på webbplatsen landsbygd.fi. De lokala NTM-centralerna och Leader-grupperna ger råd om hur man ansöker om stöd.

Samarbete är hörnstenen och en förutsättning i många projekt. De uppmuntrar till entusiasm och framgång. Du kan också söka samarbetspartner på webbplatsen landsbygdsnatverket.fi, där du kan sparra din egen projektidé i diskussionsgrupper. Vi kavlar upp ärmarna!

Salla RuuskaSalla Ruuska
nätverkskoordinator
landsbygdsnätverksenheten

Ruusa KangasRuusa Kangas
specialsakkunnig
enheten för utvecklingsstöd