Blogg: EU:s programperiod löper snart ut – ”Måste jag vara orolig?”

22. juni 2022

EU:s landsbygdspolitik är indelad i programperioder på sju år. I själva verket är perioderna längre och sällan, om någonsin, har man kunnat inleda nästa period enligt den ursprungliga planerade tidtabellen. Slutet av den programperiod som inleddes 2014 skymtar redan.

Men vad innebär programperiodens slut?

Måste de som ansöker om eller får stöd oroa sig?

Man beslöt att fortsätta EU:s programperiod 2014–2020 i hela EU fram till utgången av 2022. Åren 2021–2022 har man kunnat ansöka om medel för den s.k. övergångsperioden samt EU:s återhämtningsmedel. Återhämtningsmedlen var avsedda för återhämtning från coronapandemin. I praktiken har ändringen inte synts för dem som ansöker om stöd, eftersom stöden har förblivit oförändrade.

Stödmottagarna behöver inte oroa sig över att programperiodens slut närmar sig. I slutet av EU:s programperiod måste man bara komma ihåg att tiden för projekt, företagsstöd och strukturstöd till jordbruket är kortare. Alla projekt ska slutföras senast den 31 december 2024. För varje projekt har en genomförandetid fastställts när stödet beviljas. Det syns i stödbeslutet och i den elektroniska servicekanalen Hyrrä.

Och utbetalningarna?

Stödmottagarna har rätt att ansöka om utbetalning på normalt sätt. Den sista utbetalningsposten ska sökas senast inom fyra månader efter att tiden för genomförande av projektet har löpt ut. Semesterpenningar, löner och ersättningar är en aning utmanande. I fråga om dessa har stödmottagarnas rätt att senare ansöka om utbetalning begränsats för att alla stöd ska kunna avslutas och betalas ut i Finland före programperiodens slut. 

Stödmottagarna behöver inte oroa sig. När man endast håller sig till den överenskomna planen och lämnar in de nödvändiga ansökningarna och dokumenten enligt tidtabellen ordnas saker och ting.

Måste myndigheterna oroa sig?

Livsmedelsverket oroar sig mest när programperioden går ut. Livsmedelsverket sammanställer material, utarbetar rapporter och säkerställer att allt har gjorts. Men till slut behöver inte heller Livsmedelsverket oroa sig.

De regionala NTM-centralerna och de lokala Leader-grupperna ser tillsammans med stödmottagarna till att ansökningarna behandlas i tid och att projekten slutförs på behörigt sätt enligt tidtabellen.

Leader-grupperna och NTM-centralerna kan drabbas av lite huvudbry, men både Leader-grupperna och NTM-centralerna har redan i slutet av flera perioder löst denna utmaning på ett exemplariskt sätt.

Mot ett lyckat beslut

Var och en kan påverka ärendenas smidighet. Den som ansöker om stöd ska lämna in ansökan med bilagor i tid. Beslutsfattarna fattar beslut i jämn takt. Programmets mål uppfylls när goda projekt, företagsstöd och strukturstöd för lantbruket blir klara i tid.

Livsmedelsverkets uppgift är att säkerställa att användningen av EU-medel är oklanderlig i Finland och att Finland som medlemsstat också kan intäkts föra medel från EU till Finland. Vi har årligen i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet sammanställt årsberättelser och finansförvaltningsrapporter om programmet. Felsituationer samlas eller hopas inte till slutet av programperioden, eftersom arbetet pågår under hela programperioden.

Du behöver alltså inte oroa dig. Tåget för landsbygdsutveckling går i jämn takt mot slutet av denna programperiod.

Kirsi Koivunen
överinspektör, (avslutar redan den tredje programperioden)
avdelningen för finansförvaltning