Gott samarbete ger bättre service

7. april 2021

”Samhället, ämbetsverkets kund är alltid samhället.” Dessa träffande ord uttalades av min far, som själv gjort en lång yrkeskarriär som tjänsteman vid Helsingfors stad, när vi en gång pratade om mitt jobb som kunddirektör vid Livsmedelsverket. Och så är det ju, vi finns till för samhället: bland annat för att maten i Finland ska vara säker att äta, för att djuren och växterna ska må bra och för att vi ska ha tillgång till inhemska livsmedel.

Livsmedelsverket når inte ensamt upp till de här målen. En av våra uppgifter är därför att hjälpa och vägleda andra myndigheter så att de å sin sida kan ge stöd och råd, övervaka och hjälpa de slutliga kunderna, exempelvis företag, i deras arbete. I den här rollen måste vi på Livsmedelsverket noggrant lyssna på andra myndigheter så att de kan betjäna sina kunder så bra som möjligt.

I början av året spetsade vi våra öron i riktning mot NTM-centralerna och frågade hur vi har lyckats hjälpa dem att sköta sina uppgifter – att bevilja stöd, ge råd till kunderna och utföra övervakningar. Har våra anvisningar varit tydliga? Har våra kurser varit lyckade? Och hur har våra informationssystem fungerat? Vi fick in cirka 250 svar på vår enkät. Svarsprocenten var 40, strålande!

NTM-centralerna gav våra tjänster totalvitsordet 4,22 (på skalan 1=dålig, 6=utmärkt). Ett bra resultat, men det återstår också mycket att förbättra.

I den öppna responsen, som överstiger 20 sidor, kommer vi säkert att hitta en mängd konkreta utvecklingsidéer för vår verksamhet. Detta är också kärnan i enkäten. Det räcker inte bara med att vi gör en enkät, utan vi måste också ta lärdom av svaren. Nu i vår tar vi fram förbättringsförslag utifrån enkätresultaten. Jag lovar berätta mer om åtgärderna på försommaren. Det kommer säkert att bli både större och mindre förbättringsförslag, och dem omsätter vi i praktiken i en takt som lämpar sig för respektive förslag.

Ett bättre samarbete mellan myndigheterna leder också till bättre service för företag och medborgare. Här utkristalliseras därmed ett av Livsmedelsverkets mål: serviceupplevelsen ska vara positiv, oavsett om kunden är ett företag, en medborgare eller en annan myndighet. Och i slutändan är det ju ändå alltid samhället som är kund.

Studera resultaten från enkäten här (ppt).

Jaakko Rinne.Jaakko Rinne, kunddirektör
Twitter: @rinne_jaakko