Blogg: Vad hörde jag – från och med nästa år kommer det inte längre att finnas åkerövervakning?

25. april 2022

Det är sant. Jordbrukarstöden kommer att förändras enormt under EU:s kommande finansieringsperiod jämfört med nuläget. Både odlarens och förvaltningens åtgärder förändras. Den nya verksamhetsmodellen innebär mer växelverkan mellan stödsökanden och förvaltningen.

I nuläget fyller odlaren i sin stödansökan senast i juni i enligt det som odlas på sommaren. Efter att ansökan skickats in har situationen i praktiken slagits fast, ändringar kan inte göras. Det gäller bara att odla efter bästa förmåga och hoppas att det inte kommer att ske någon kontroll, att det inte kommer att finnas något fel i de åtgärder som vidtagits och därmed leda till påföljder. Efter att ha gett anvisningar om åkerövervakningen av jordbrukarstöd i nästan 14 år har jag länge längtat efter att frågorna skulle granskas som större helheter och inte koncentrera sig på att söka fel.

Nästa år förändras situationen. Även EU har lagt märke till att det är viktigare att få information om de åtgärder som vidtagits än om upptäckta fel. Det är också viktigt att stödet inte betalas ut för ogjorda åtgärder. Dessa målsättningar förutsätter att ändringar tillåts i de stödansökningar som skickats in eftersom vädret under växtperioden och dess inverkan på odlingen inte ens kan förutses av en synsk. Det utlovas alltså mer flexibilitet men det förutsätter också att stödsökanden är aktiv och har ett verktyg för ett snabbt och tillförlitligt informationsutbyte med förvaltningen. Således används från och med nästa år en mobil enhet, antingen en smarttelefon eller en surfplatta, för att skicka tilläggsinformation. Jag kan konstatera att förvaltningen av jordbrukarstöden äntligen går in i modern tid!

Mobilapplikationen hjälper stödsökande och förvaltning

Stödsökanden har under hela växtperioden möjlighet att ändra sin ansökan så att den motsvarar situationen på åkern. Förvaltningen följer situationen på åkern med hjälp av satelliter. Om det förekommer motstridigheter mellan ansökan och uppföljningsresultaten ska stödsökanden tillfrågas. Odlaren kan korrigera en felaktig satellittolkning genom att skicka en bild av åkern i fråga. Och om konflikten är verklig men odlaren av någon anledning inte har kunnat uppfylla villkoren, kan odlaren ändra sin stödansökan och på så sätt undvika eventuella påföljder. Resultaten av uppföljningen baserar sig inte på en enskild bild, utan på en bildserie med vars hjälp man kan konstatera förändringar i tillväxten på åkern. På så sätt kan man konstatera till exempel slåtter eller tröskning. Uppföljningsresultaten skapas automatiskt, så ingen enskild person tittar på satellitbilderna eller -bildserierna. Detta säkerställer en jämlik behandling av alla stödsökanden.

Interaktionen mellan förvaltningen och stödsökanden kräver snabbt agerande från båda parter. Växtperioden är relativt kort och svaret på begäran om tilläggsuppgifter ska skickas så att det i bilden framgår vad som är oklart, till exempel odlingsväxt eller skörd. Bilden ska också kunna koncentreras till rätt plats. Därför måste bilden tas med en mobilapplikation. Mobilapplikationen styr bildtagaren till rätt plats och säger till vad som ska fotograferas.

Ett steg i taget mot en ny modell

I samarbete med kommunerna utreder vi som bäst, med hjälp av en enkät, odlarnas beredskap att skicka de bilder som förvaltningen begär. Enligt svaren hittills får den nya verksamhetsmodellen ett positivt mottagande. Många odlare berättar att de mycket hellre skickar en bild till förvaltningen än att inspektören besöker gården. Bilder från åkrarna tas redan nu för eget bruk, så jag tror att situationen inte förändras på ett avgörande sätt, även om förvaltningen önskar se någon bild. Ibruktagandet av satellituppföljning påverkar inte själva odlingsverksamheten om du agerar enligt villkoren. Betalning av stöd på basis av genomförda åtgärder är en bra och rättvis princip.

Förvisso är utgångspunkten utmanande för förvaltningen: helt nya metoder måste tas i bruk inom en mycket snäv tidtabell. Det är inte möjligt att på en gång genomföra det nya verksamhetssättet, utan vi framskrider gradvis och ett steg i taget. Under det första verkställighetsårets finansieringsperiod granskas endast inkomststödet och kompensationsersättningen med hjälp av satellituppföljning. Först följande år tas resten av stöden med. Stödsökanden kan dock från början göra ändringar i alla stöd.  Då har också odlaren tid att lära sig ett nytt sätt att fungera. Stödsystemen innehåller också sådana villkor som inte kan verifieras genom satellitövervakning. Övervakning av åkrar upphör alltså inte genast under år 2023 men minskar i varje fall.

Kirsi Kankaanpää.

Kirsi Kankaanpää
ledande sakkunnig
kontrollenheten för jordbrukarstöd