Kontrollenheten här, god dag!

3. juni 2021

När Livsmedelsverkets namn stod klart funderade vi vad en verkstadsföretagare månntro säger när vi presenterar oss: –Livsmedelsverkets kontrollenhet här, god dag. Ni har fått stöd för en CNC-svarv. Vi borde komma och inspektera projektet, när skulle det passa er?

Fastän en företagare inte är verksam inom livsmedelssektorn kan han eller hon ändå få besök av Livsmedelsverkets inspektör, om företaget har fått EU-medfinansierade medel för landsbygdsutveckling för att göra en investering. Vid Livsmedelsverkets avdelning för landsbygdsutveckling finns en kontrollenhet där tio personer jobbar med att granska företags- och projektstöd för landsbygden samt start- och investeringsstöd till jordbruket. Vi granskar de beslut som myndigheterna som beviljar och betalar stöd har fattat, samt hur stödmottagaren har genomfört en åtgärd som fått finansiering. Merparten av finansieringsbesluten om projekt fattas av NTM-centralerna.

Inspektionsarbetet kräver brett kunnande

Inspektören måste känna till det omfattande lagstiftningspaket som utvecklingsstöden bygger på. I paketet ingår EU:s budgetförordning, ett flertal EU-förordningar om stödberättigande och inspektioner samt det nationella programmet och de nationella författningar som hör samman med det. Arbetet styrs också av internationella inspektionsstandarder. Det här innebär att inspektören måste ha mycket bred kännedom om lagstiftningen.

Det finns en brokig mångfald av projektgenomförare, eftersom finansiering beviljas för olika slags objekt. Å ena sidan kan föremålet för vår inspektion vara ett forskningsinstitut, en läroanstalt, en myndighet eller en Leadergrupp. Å andra sidan kan stödmottagaren vara någon som bygger en ladugård, en fiskare, ett livsmedelsföretag eller vilket som helst företag som bedriver företagsverksamhet på landsbygden. Det kan handla om en byförening som bygger eller reparerar en byagård. Stödmottagaren kan också vara en lokal aktör som genomför ett projekt som har att göra med turism och rekreation för områdets invånare, exempelvis en vandringsled eller en allaktivitetshall.

Området för inspektionen är alltså omfattande på många sätt. När det gäller en enskild investering måste man försäkra sig om att investeringen har beviljats, betalts och genomförts enligt EU:s och nationella författningar. Man måste utreda stödmottagarens bindningar, att kostnaderna har konkurrensutsatts och att bokföringen stämmer.  Inspektörerna har vanligen utbildning inom ekonomi eller juridik. 

Det bästa med jobbet är att träffa stödmottagare

Det mesta av arbetet görs med hjälp av dokument och information som sparats i olika datasystem. Besök på ort och ställe görs för att kontrollera att investeringen de facto existerar eller för att intervjua den som genomför ett utvecklingsprojekt. Till exempel i fråga om kostnadsposter som inte berättigar till stöd kan inspektionen resultera i att stödet återkrävs.

Även om inspektionsresorna är långa tycker ändå många av våra inspektörer att det bästa med jobbet är att träffa stödmottagarna. Coronapandemin har lett till att inspektionerna görs på annat sätt, genom användning av datasystem och som distansintervjuer, och inspektören kan till exempel med hjälp av geotaggade foton konstatera att en investering existerar.

Stödmottagarna är väl införstådda med att inspektionen hör samman med stödet. Vi samlar in respons på varje inspektion. En omfattande sakkunskap följer med inspektörerna och det har också stödmottagarna nytta av. Responsen har nästan utan undantag varit positiv. Om det någon gång blir tvunget att återkräva pengar så förstår man också det.

Inspektionen granskas också

Livsmedelsverket utför inspektioner av utvecklingsstöd för landsbygden som ett led i det utbetalande organets verksamhet (NTM-centralerna granskar jordbrukarstöden). Att fungera som utbetalande organ innebär att Livsmedelsverket betalar EU-finansierade stöd till stödmottagarna och ansvarar inför Europeiska kommissionen för att Finland verkställer de EU-finansierade stödsystemen i överensstämmelse med rättsakterna.

Vi rapporterar till EU-kommissionen om våra inspektioner på en allmän nivå varje år. På basis av antalet fel som observerats vid inspektionerna tar kommissionen ställning till om det utbetalande organets system för beviljande och betalning av stöd fungerar så att det tryggar de krav på oklanderlig finansförvaltning som EU:s landsbygdsfond ställer.

Kommissionens generaldirektorat utför också inspektioner av Livsmedelsverkets och regionförvaltningens verksamhet när det gäller uppgifterna som utbetalande organ. Inspektionerna som utförs av kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, DG Agri, är till formen ännu inte särskilt konstruktiva. Kommissionen har riktlinjer för finansiella korrigeringar och på basis av felen finns det färdiga formler för att beräkna korrigeringsbeloppet.  Ett enstaka fel i ett projekt som granskats av kommissionen utsträcks till att gälla hela stödsystemet. Om det upptäcks fel, ger formlerna sällan ett resultat som understiger en miljon euro.  Det här fungerar pådrivande för oss i arbetet med varje inspektion.

Vår kontrollenhet har nu i ett par år varit en del av Livsmedelsverket. Rätt snabbt börjar emellertid det nya verkets mission klarna. Vi bidrar alla till en levande landsbygd och säker mat. Också stödmottagaren som köpt en CNC-svarv.

Heli Pöyhönen
enhetsdirektör

kontrollenheten