13 Informationen som ska ges om livsmedel

Alla anvisningar för godkända livsmedelslokaler.

13.1 Den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel (förpackade och oförpackade livsmedel)

Anvisning/version: 2173/04.02.00.01/2021/7, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras, när den allmänna obligatoriska uppgifter ges till storhushåll och slutkonsumenter, som förordningen om livsmedelsinformation (EPRF nr 1169/2011, JSMf 834/2014) förutsätter och i sådana fall, då en företagare

 • tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar livsmedel
 • förmedlar (såsom en agenturfirma), inför och/eller saluhåller förpackade livsmedel som man själv infört (från inre marknaden eller tredje länder)
 • saluhåller livsmedel som distansförsäljning
 • saluhåller livsmedel oförpackade i en butik
 • saluhåller/serverar måltider oförpackade på ett serveringsställe i storhushåll.

Denna bedömningsrad används också då man kontrollerar

 • märkningen ”kraftigt saltat” eller ”innehåller mycket salt” på ett livsmedel
 • användningen av identifieringsmärkningen
 • uppgift om ursprungsland eller härkomstplats för den primära ingrediensen i ett livsmedel.

Vi rekommenderar att punkterna 10.1 Åtskiljandet och korskontaminationen, 13.2 Näringsdeklarationen, 13.4 Information som särskild lagstiftning om kött och 13.5 Information som särskild lagstiftning om fiskeri- och vattenbruksprodukter förutsätter och 13.6 Angivande av ursprungslandet för mjölk jämte mjölk och kött som använts som ingrediens i ett livsmedel.

Ursprungsmärkningarna på nötkött, svinkött, får- och getkött, fjäderfäkött och köttfärs malet av kött i fråga jämte fiskeri- och vattenbruksprodukter har behandlats som en egen punkt i punkt 13.4 och 13.5.

Frivilliga påståenden har överförts till punkten i 13.3 Oiva-anvisnings i år 2020.

Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov (till exempel av 1-3 förpackningar och/eller lösviktspartier, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) kontrollerar följande:

Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel:

 • med granskning av påskrifterna, recepten och handlingarna
 • vid behov med hjälp av analysintyg och/eller egenkontrollundersökningar.

1. Kontroll av att märkningarna överensstämmer med bestämmelserna dvs. att obligatoriska märkningarna på förpackningen/etiketten formellt är korrekta:

 • märkningarna är lätta att läsa (x-höjden är minst 1,2 mm; undantag x-höjden minst 0,9 mm, då förpackningens största yta är mindre än 80 cm2)
 • de obligatoriska märkningarna är på finska och svenska (på produkter som saluhålls i enspråkiga kommuner räcker det med märkningar på ett språk)
 • obligatoriska märkningar på förpackningarna som artikel 9 i förordningen om livsmedelsinformation förutsätter är:
 1. livsmedlets beteckning
 2. ingrediensförteckningen
 3. de ämnen i ingrediensförteckningen som orsakar allergi eller intolerans och som framhävts (förordningen om livsmedelsinformation, bilaga II)
 4. mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser (vid behov)
 5. livsmedlets nettokvantitet
 6. datumet för minsta hållbarheten (bäst före) eller sista förbrukningsdagen och vid behov frysningsdatumet
 7. särskilda villkor för förvaring och/eller användning (vid behov)
 8. livsmedelsföretagarens namn eller firmanamn och adress
 9. ursprungslandet eller härkomstplatsen vid behov (i enlighet med artikel 26 förordningen om livsmedelsinformation)
 10. bruksanvisning (vid behov)
 11. dryckers faktiska alkoholhalt i volymprocent, om alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent)
 12. (En näringsdeklaration har behandlats som en egen punkt i punkt 13.2).

Vid behov ska förpackningen dessutom vara märkt med:

 • livsmedelspartiets kod
 • mängden koksalt och märkningen kraftigt saltat, att joderat salt använts, att det i ingrediensförteckningen angetts
 • ett identifieringsmärke på produkter av animaliskt ursprung
 • särskilda märkningskrav för primära ingredienser om 1) att det ska finnas en uppgift om ursprungsland eller härkomstplats för det slutliga livsmedlet, och 2) att denna uppgift om ursprungslandet eller härkomstplatsen för livsmedlet inte är samma som för den primära ingrediensen (från och med den 1 april 2020).

Märkningarna är formellt korrekt gjorda enligt bestämmelserna och tillsatserna har till exempel angetts såväl med gruppnamnet som med tillsatsens namn eller E-kod och allergenerna har framhävts i ingrediensförteckningen.

Livsmedel som saluhålls i lösvikt på ett detaljhandelsställe:

 1. livsmedlets beteckning
 2. ämnena och produkterna som orsakar allergi och intolerans
 3. ingredienserna
 4. ursprungslandet eller härkomstplatsen (på motsvarande sätt som för förpackade livsmedel)
 5. bruks- och förvaringsanvisningar (vid behov).

Utöver dessa mängden fett och salt i ostar, korvar och andra köttberedningar som används som pålägg jämte mängden salt i matbröd. Kraftigt saltad i livsmedel ska informeras skriftligen. Denna information behöver inte anges om livsmedel som livsmedelsföretagare, som tillverkar små mängder varor, levererar direkt till slutkonsumenter eller till lokala detaljhandelsföretag som levererar direkt till slutkonsumenter.

Livsmedel som saluhålls/serveras i lösvikt på ett serveringsställe:

 1. livsmedlets beteckning (skriftligen)
 2. ämnena och produkterna som orsakar allergi och intolerans
 3. ursprungslandet ska anges skriftligen för färskt, kylt och fryst nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfäkött som används som ingrediens i maträtter på serveringsställen.

Ovan nämnda information om oförpackade livsmedel kan på ett detaljhandelsställe och i ett storhushåll även ges muntligen förutsatt att det på en affisch eller något annat liknande i livsmedlets närhet anges att personalen på begäran ger denna information. Informationen ska då ges i skriftlig eller elektronisk form. Med avvikelse från detta ska kraftigt saltad i livsmedel ska informeras till slutkonsumenten skriftligt på ett detaljhandelsställe och livsmedels beteckning och ursprunget till det köttet som används som ingrediens i maträtter på serveringsställen. Ursprungslandet innebär: det land där djuret uppfödes, från vilket köttet härstammar.

Den obligatoriska informationen om livsmedel som saluhålls i lösvikt ska ges åtminstone på finska eller svenska.

Förpackade och oförpackade livsmedel i distansförsäljning (förordningen om livsmedelsinformation artikel 14 och JSMf 834/2014, 2 §).

Alla allmänna märkningar på förpackningarna utom minsta hållbarhetstiden eller sista förbrukningsdagen (eller frysningsdatumet och partiidentifikationen) ska vara tillgängliga innan köpet avslutas och de ska finnas på stödmaterialet för distansförsäljningen eller tillhandahållas på andra lämpliga sätt som tydligt identifieras av livsmedelsföretagaren. För oförpackade livsmedels del följs de informationskrav som allmänt förutsätts för oförpackade på ett detaljhandelsställe eller serveringsställe.

2. Kontroll av att märkningarna är korrekta genom granskning av recepten beaktande råvarorna som använts och/eller produktspecifikationerna:

 • recepten är uppdaterade och de följs i produktionen
 • recepten/tillverkningen/den färdiga produkten överensstämmer med varandra
 • livsmedlets beteckning har bildats på rätt sätt
 • använda ingredienser har nämnts i ingrediensförteckningen
 • sammansatta ingredienser har preciserats på rätt sätt i ingrediensförteckningen
 • ingredienserna som orsakar allergi och intolerans har angetts
 • ingrediensernas ordningsföljd är korrekt
 • den angivna mängden av ingredienserna är korrekt
 • livsmedlets ursprung har angetts på korrekt sätt.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Ovan nämnda märkningar på förpackningarna överensstämmer med ovan nämnda krav i lagstiftningen. Märkningarna är lätta att få syn på.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Verksamheten har till huvuddelen förverkligats i enlighet med ovan nämnda krav i lagstiftningen. I märkningarna på förpackningarna förekommer små missförhållanden, såsom att:

 • mängdordningen i ingrediensförteckningen är inkorrekt
 • vattnet som använts har inte angetts i ingrediensförteckningen (vattnet behöver inte anges, om mängden är mindre än 5 % i slutprodukten, med undantag för kött, köttberedningar, obearbetade fiskeriprodukter och obearbetade musslor)
 • gruppnamnet för en tillsats saknas eller är felaktigt.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I märkningarna förekommer flera väsentliga fel och/eller brister, såsom att:

 • livsmedlets beteckning är vilseledande
 • märkningen om ursprungslandet/regionen saknas eller är felaktig
 • märkningen bäst före saknas eller är felaktig
 • mängden av en framhävd ingrediens saknas
 • på förpackningen har inte angetts tillsatser som produkten innehåller, fastän de har en teknologisk inverkan på slutprodukten
 • det använda receptet motsvarar inte märkningarna på förpackningen.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Märkningarna saknas helt och hållet eller så kräver fel omedelbar tillrättaläggelse eller återkallelse, såsom:

 • mycket otydliga, oläsliga märkningar på förpackningen
 • allergener har inte angetts
 • nödvändig varningsmärkning eller bruksanvisning saknas, vilket orsakar en allvarlig hälsofara
 • sista förbrukningsdagen saknas eller är felaktig (till exempel fel månad eller år)
 • förvaringsanvisningen saknas eller är felaktig (mikrobiologiskt lättfördärvliga livsmedel)
 • krävda finsk- och svenskspråkiga märkningar saknas.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, artikel 17 - 19
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, artikel 5 och bilaga II (Avsnitt I)
 • Livsmedelslag 297/2021, 1, 2 och 6 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien (318/2021), 10 och 23 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning (834/2014) om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (1042/2016 och 154/2019)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning (1010/2014) om att märka vissa livsmedel som kraftigt saltade
 • Livsmedelsverkets anvisning 17068/2: Handbok om livsmedelsinformation till livsmedelstillsynsutövare och livsmedelsföretagare
 • Livsmedelsverkets anvisning 17055: Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/775 (från och med den 1 april 2020).


Uppdateringar i version 7:

 • Till punkten ”att beakta” har tillsatts ”Frivilliga påståenden har överförts till punkten i 13.3 Oiva-anvisnings i år 2020”.
 • Livsmedelslagen och Jord- och skogsbruksministeriets förordningen (795/2014) har uppdaterats.
 • Anvisning nr 2173/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10241.

13.2 Näringsdeklarationen

Anvisning/version: 2174/04.02.00.01/2021/7, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras, då förpackningar försetts med de allmänna, obligatoriska märkningar för storhushåll och slutkonsumenter, som förordningen om livsmedelsinformation (EPRF nr 1169/2011. JSMf 834/2014) förutsätter och i sådana fall, då en företagare

 • tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar livsmedel
 • förmedlar (såsom en agenturfirma), inför och/eller saluhåller förpackade livsmedel som man själv infört (från inre marknaden eller tredje länder)
 • saluhåller förpackade livsmedel som distansförsäljning.

Den näringsdeklaration som förordningen om livsmedelsinformation förutsätter, är obligatorisk på så gott som alla livsmedel förpackats från och med 13.12.2016. Om produkterna förpackats från och med 13.12.2014 och de frivilligt försetts med näringsdeklarationer eller förpackningarna försetts med närings- och hälsopåståenden eller livsmedlen berikats med vitaminer och/eller mineralämnen, ska näringsdeklarationerna följa förordningen om livsmedelsinformation (dietiska produkter undantagna fram till juli 2016; efter det livsmedel för särskilda grupper) (Sådana näringsdeklarationskrav som avses i förordningen om livsmedelsinformation tillämpas inte på kosttillskott, naturliga mineralvatten, källvatten och krävs inte heller för de livsmedel som räknats upp i bilaga V till förordningen om livsmedelsinformation.)

Vi rekommenderar att punkten 13.1. Den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel samtidigt kontrolleras.

Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov (till exempel av 1-3 förpackningar och/eller lösviktspartier, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) kontrollerar följande:

Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel:

 • med granskning av påskrifterna, recepten och handlingarna
 • vid behov med hjälp av analysintyg och/eller egenkontrollundersökningar.

1. Kontroll av att märkningarna överensstämmer med bestämmelserna dvs. att näringsdeklarationen formellt är korrekt på förpackningen/etiketten:

 • det är möjligt att utan möda läsa märkningen (x-höjden i allmänhet minst 1,2 mm)
 • märkningen har gjorts på finska och svenska (på produkter som saluhålls i enspråkiga kommuner räcker det med märkningar på ett språk)
 • näringsdeklarationen har angetts per 100 g eller 100 ml av livsmedlet
 • den obligatoriska näringsdeklarationen inbegriper följande information: energi kJ/kcal, fett (g), mättade fetter (g), kolhydrater (g), sockerarter (g), protein (g) och salt (g)
 • märkningen har gjorts formellt korrekt enligt bestämmelserna, man har till exempel angett de näringsämnen, som får anges i den egentliga näringsdeklarationen (förordningen om livsmedelsinformation, bilaga XV)
 • vitaminerna och mineralämnena har angetts både som mängd och som %-andelar av det dagliga referensintaget (förordningen om livsmedelsinformation, bilaga XIII)
 • ordningsföljden i vilken näringsämnena ska anges följs (förordningen om livsmedelsinformation, bilaga XV).

Om information i den obligatoriska näringsdeklarationen upprepas frivilligt, ska kraven i artiklarna 30.3 och 22.2 i förordningen om livsmedelsinformation följas. Om näringsvärdet anges per portion eller konsumtionsenhet, ska den obligatoriska näringsdeklarationen då också anges per 100 g eller 100 ml.

Förpackade livsmedel i distansförsäljning (förordningen om livsmedelsinformation artikel 14).

Näringsdeklarationen, såsom alla allmänna märkningar på förpackningarna utom minsta hållbarhetstiden/sista förbrukningsdagen (eller frysningsdatumet och partiidentifikationen) ska vara tillgängliga innan köpet avslutas och de ska finnas på stödmaterialet för distansförsäljningen eller tillhandahållas på andra lämpliga sätt som tydligt identifieras av livsmedelsföretagaren. All obligatorisk information ska vara tillgänglig när varan levereras.

2. Kontroll av att märkningarna är korrekta genom granskning av recepten beaktande råvarorna som använts och/eller produktspecifikationerna:

 • recepten är uppdaterade och de följs
 • de angivna näringsämnenas mängder bygger på uträkningar eller laboratorieresultat eller på andra grundade allmänt kända och godtagna uppgifter
 • saltet räknas ut och bestäms via natriumet (salt = natrium x 2,5). I mängden natrium beaktas då såväl det naturliga natriumet som erhålls via ingredienserna som natriumet som härstammar från koksaltet.
 • har vitaminerna och mineralämnena som livsmedlet innehåller märkts ut korrekt.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Ovan nämnda näringsdeklaration överensstämmer med de ovan nämnda kraven i lagstiftningen. Märkningarna är lätta att få syn på.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Verksamheten har till huvuddelen förverkligats i enlighet med ovan nämnda krav i lagstiftningen. I näringsdeklarationen förekommer små missförhållanden, såsom att:

 • i näringsdeklarationen förekommer små fel som ändå inte hindrar att man försäkrar sig om att produkten överensstämmer med kraven, näringsvärdena har till exempel angetts i en helt annan ordningsföljd än vad förordningen förutsätter.
 • mängden energi har angetts enkom i kilokalorier eller kilojoule.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I märkningarna förekommer väsentliga fel och/eller brister, såsom att:

 • det använda receptet motsvarar inte märkningarna på förpackningen
 • näringsdeklaration på finska och svenska saknas
 • näringsdeklarationen är otydlig och oläslig
 • sådana näringsämnen, som inte får anges, har angetts.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Missförhållandena som hänför sig till näringsdeklarationen medför ingen omedelbar fara med tanke på livsmedelssäkerheten och vilseleder inte heller allvarligt konsumenten. Av den orsaken ges vitsordet Dålig i det fall, att vitsordet Bör korrigeras getts upprepade gånger och missförhållandet inte rättats till inom utsatt tid.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, artikel 17 - 19
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, artikel 8, 29 – 35 och bilaga V
 • Livsmedelslag 297/2021, 1, 2 och 6 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (834/2014), 4 §
 • Livsmedelsverkets anvisning 17068/2: Handbok om livsmedelsinformation för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare
 • Livsmedelsverkets anvisning 17055: Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna
 • Europeiska kommissionens vägledning (December 2012): Vägledning för behöriga myndigheter om tillsynen över att följande EU-lagstiftning följs http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legislation_guidance_methods_2012_en.pdf.


Uppdateringar i version 7:

 • Livsmedelslagen har uppdaterats.
 • Anvisning nr 2174/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10242.

13.3 Marknadsföringen

Anvisning/version: 2175/04.02.00.01/2021/5, tagen i bruk 2.1.2024

Att beakta:
I denna punkt kontrolleras marknadsföringen av livsmedlen, dvs. allmänt vilseledande marknadsföring och de frivilliga påståendena

 • som förekommer i märkningarna på förpackningen, om företagaren är ansvarig för märkningarna dvs. i fråga om den som tillverkar, låter tillverka, inför (från den inre marknaden eller tredje länder) livsmedlet
 • vid distansförsäljning, om företagaren bedriver distansförsäljning av livsmedel till exempel i webbutiker, mobilapplikationer, försäljningsplattformar, sociala medier e.d.
 • i marknadsföringsmaterial, om företagaren själv har producerat dem eller annars själv ansvarar för dem, till exempel presentationsmaterial, matsedlar, reklam, webbsidor, social media, kommersiellt samarbete e.d.

I enlighet med artikel 6 i förordningen om påståenden ska en livsmedelsföretagare som framför ett näringspåstående eller hälsopåstående motivera användningen av påståendet. Företagaren ska alltså kunna lägga fram bevis på att de påståenden som används är tillåtna och används på det sätt som lagstiftningen förutsätter.

Vi rekommenderar att punkterna 13.1 Den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel och 13.2 Näringsdeklarationen samtidigt kontrolleras. Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov kontrollerar till exempel marknadsföringen av 1-3 produkter beaktande verksamhetens omfattning och karaktär. Med jämna mellanrum bör man också granska företagarens marknadsföring i ett helhetsperspektiv (t.ex. marknadsföring som inte anknyter till enskilda produkter).

Följande saker kontrolleras i fråga om de märkningar på förpackningarna som företagaren använder vid kontrolltidpunkten, de uppgifter som lämnats vid distansförsäljningen, marknadsföringsmaterialet och andra livsmedelsuppgifter:

 • Påståenden som kräver återkallelse och som medför fara för konsumentens hälsa framförs inte, till exempel
  • Marknadsföring av livsmedel för behandling av sjukdom så att man på grund av marknadsföringen kan ersätta korrekt medicinsk behandling med intag av livsmedel
  • livsmedlet påstås felaktigt vara glutenfritt, mjölkfritt e.d.
 • medicinska påståenden framförs inte. (förordningen om livsmedelsinformation, artikel 7.3)
  • Livsmedelsinformation får inte tillskriva livsmedel egenskapen att förebygga, behandla eller bota mänskliga sjukdomar eller hänvisa till sådana egenskaper.
 • Förbjudna påståenden som avses i artikel 3 i förordningen om påståenden används inte. Ett påstående får inte:
  • vara felaktigt, tvetydigt eller vilseledande,
  • föranleda tvivel om andra livsmedels säkerhet och/eller näringsmässiga lämplighet,
  • uppmuntra eller tolerera överkonsumtion av ett livsmedel,
  • ange, låta förstå eller antyda att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet,
  • hänvisa till förändringar av de fysiologiska funktionerna som kan ge upphov till eller utnyttja rädsla hos konsumenterna.
 • Förbjudna påståenden som avses i artikel 12 i förordningen om påståenden används inte. Påståenden som:
  • som ger ett intryck av att hälsan kan påverkas negativt om man inte konsumerar livsmedlet,
  • hänvisar till hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i vikt,
  • hänvisar till rekommendationer av enskilda läkare eller fackmän på hälsoområdet och andra sammanslutningar som inte avses i artikel 11 om nationella sammanslutningar av fackmän inom medicin, nutrition eller dietetik samt välgörenhetsorganisationer med hälsoanknytning.
 • De närings- och hälsopåståenden som används är godkända.
  • Näringspåståendet som används ingår i bilagan till förordningen.
  • Hälsopåståendet som används ingår i kommissionens register som godkänt, på den s.k. väntelistan för ämnen av vegetabiliskt ursprung eller en övergångstid tillämpas för upphörandet av påståendet.
 • De formuleringar som används i påståendena motsvarar de godkända påståendena.
 • Förutsättningarna för en användning av påståendena uppfylls om produkten.
 • De obligatoriska livsmedelsuppgifterna som användningen av påståendena förutsätter har angetts på både förpackningen och distansförsäljningen på finska och svenska.
  • Mängden av det ämne som ett näringspåstående eller hälsopåstående gäller anges i samband med näringsvärdesdeklarationen eller i förteckningen över de ämnen som kännetecknar kosttillskott. (Artikel 7)
  • Användningen av ett hälsopåstående förutsätter ett uttalande om vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. (Artikel 10(2)a)
  • Användningen av ett hälsopåstående förutsätter uppgifter om den mängd livsmedel och de konsumtionsvanor som krävs för att den påstådda gynnsamma effekten skall uppnås. (Artikel 10(2)b)
  • I samband med användningen av hälsopåståenden behövs i tillämpliga fall ett konstaterande riktat till personer som bör undvika att använda produkten. (Artikel 10(2)c)
  • Användningen av hälsopåståenden förutsätter i tillämpliga fall en lämplig varning i fråga om produkter som vid överdriven konsumtion kan utgöra en hälsorisk. (Artikel 10(2)d)
  • Påståenden om minskad sjukdomsrisk ska innehålla ett uttalande om att en mängd riskfaktorer finns för den sjukdom som påståendet avser och att en ändring av en av dessa riskfaktorer kan, men inte behöver, ha en positiv effekt. (Artikel 14(2))
  • I samband med allmänna hälsopåståenden presenteras ett godkänt hälsopåstående som förtydligar hälsoeffekten eller ett s.k. hälsopåstående på väntelistan. (Artikel 10(3))
  • I samband med varumärken, varunamn och fantasinamn som tolkas som påståenden framförs ett näringspåstående eller hälsopåstående som uppfyller bestämmelserna i förordningen om påståenden. (Artikel 1(3))
  • I samband med bilder, symboler och grafiska presentationer som innehåller påståenden framförs ett närings- eller hälsopåstående som motsvarar bestämmelserna i förordningen om påståenden.
 • Marknadsföringen är sanningsenlig och vilseleder inte. (artikel 7.1 i förordningen om livsmedelsinformation, artikel 16 i allmänna livsmedelsförordningen)
  • Särskilt uppfattningen som getts om livsmedlet och de frivilliga påståendena (såsom laktosfri, utan tillsatser), som inte omfattas av förordningen om påståenden.

    

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Marknadsföringen av livsmedlen och de frivilliga påståendena överensstämmer med ovan nämnda krav.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Marknadsföringen av livsmedlen och de frivilliga påståendena överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel att:

 • närings- och hälsopåståendena som använts är godkända, men formuleringarna som använts betyder inte helt samma sak som de ursprungliga godkända påståendena.
 • ett allmänt uttryck, en bild, en symbol, grafik, ett varunamn eller ett varumärke eller annat dylikt som måste betraktas som ett påstående och det förklarande godkända påståendet ligger inte i samma synfält på förpackningen och de har inte kopplats ihop till exempel med en asterisk (*)
 • mängden av det ämne som påståendet gäller har angetts på annat håll än i näringsdeklarationen eller i samma synfält som denna eller för ett kosttillskotts del på annat håll än bland de ämnen som kännetecknar kosttillskottet.
 • tilläggsmärkningarna som artikel 10(2)a-b förutsätter då ett hälsopåstående framförs har gjorts, men de är bristfälliga,
 • tilläggsmärkningen som artikel 14(2) förutsätter då ett hälsopåstående som gäller minskad sjukdomsrisk framförs har gjorts, men den är bristfällig,
 • företagaren kan inte motivera användningen av påståendena, men det misstänks inte att de påståenden som används är förbjudna eller används i strid med lagstiftningen.

OBS! Om företagaren trots anmärkningen inte korrigerar ovan nämnda missförhållanden eller kan motivera användningen av påståendena ges vitsordet Bör korrigeras.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Marknadsföringen av livsmedlen och de frivilliga påståendena överensstämmer inte med de ovan nämnda kraven, utan i användningen av dem förekommer väsentliga missförhållanden, såsom att:

 • marknadsföringen och/eller uppfattningen som getts om livsmedlet vilseleder konsumenten,
 • påståendena används på ett vilseledande sätt,
 • påståendet utan tillsatser eller laktosfri är inkorrekt,
 • man använder enstaka medicinska påståenden,
 • man använder sådana förbjudna påståenden som avses i artikel 3 eller artikel 12,
 • man använder icke godkända närings- och hälsopåståenden,
 • man använder allmänna hälsopåståenden eller bilder, symboler, grafik, varumärken, varunamn, fantasinamn som måste betraktas som påståenden som inte motsvaras av något enskilt godkänt påstående,
 • förutsättningarna för en användning av påståendena uppfylls inte, produkten innehåller till exempel inte tillräckliga mängder av det ämne som påståendet gäller,
 • mängden av det ämne som påståendet gäller har inte angetts,
 • tilläggsmärkningarna som artikel 10(2)a-b förutsätter då ett hälsopåstående framförs saknas helt eller så har tilläggsmärkningarna som artikel 10(2)c-d förutsätter gjorts, men de är bristfälliga,
 • tilläggsmärkningen som artikel 14(2) förutsätter då ett hälsopåstående som gäller minskad sjukdomsrisk framförs saknas,
 • det finns stark misstanke om att de påståenden som används inte är tillåtna eller används i strid med lagstiftningen och företagaren kan trots begäran inte motivera användningen av påståendena.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

I marknadsföringen av livsmedlen och i de frivilliga påståendena förekommer sådana missförhållanden som kräver omedelbart tillrättaläggande och i vissa fall återkallelse.

Missförhållanden som kräver omedelbart tillrättaläggande är till exempel att:

 • om ett livsmedel framförs flera eller upprepade gånger medicinska påståenden som strider mot förordningen om livsmedelsinformation artikel 7.3,
 • marknadsföringen av ett livsmedel är allvarligt vilseledande eller
 • tilläggsmärkningarna som artikel 10(2)c-d förutsätter då ett hälsopåstående framförs saknas helt i bruksanvisningarna eller varningsmärkningarna,
 • vitsordet Bör korrigeras har getts upprepade gånger och missförhållandena har inte korrigerats inom utsatt tid.

I marknadsföringen av livsmedel förekommer fel som kräver en återkallelse, såsom att:

 • påståendet glutenfri eller mjölkfri är inkorrekt eller
 • vid marknadsföring av ett livsmedel används sådana medicinska påståenden, som kan äventyra konsumentens hälsa till exempel på grund av att livsmedlet marknadsförs för behandling av en viss sjukdom och man har skäl att misstänka att korrekt medicinsk på grund av marknadsföringen ersätts med intag av livsmedlet.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (= förordningen om påståenden)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (= förordningen om livsmedelsinformation), artikel 7.1 och 7.3
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet = allmänna livsmedelsförordningen), artikel 16
 • Kommissionens register över godkända hälsopåståenden https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/home
 • Europeiska myndighetens för livsmedelssäkerhet EFSA:s register över frågor om hälsopåståenden under bedömning https://open.efsa.europa.eu/
 • Närings- och hälsopåståenden på Livsmedelsverkets webbplats https://www.ruokavirasto.fi/sv/livsmedel3/livsmedelsbranschen/information-som-skall-ges-om-livsmedel/narings--och-halsopastaenden/
 • Livsmedelsverkets anvisning 621/04.02.00.01/2023. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden
 • Livsmedelsverkets blankett 7651/04.02.00.02/2023. Blankett för kontroll av påståenden
 • Livsmedelsverkets anvisning 17068. Handbok om livsmedelsinformation för tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare.

Uppdateringar i version 5:

 • Anvisningens språk och layout har förenklats.
 • Till de ärenden som granskas har ett omnämnande lagts till om att företagarens marknadsföring också bör granskas i ett helhetsperspektiv med jämna mellanrum.
 • Till de ärenden som granskas har ett omnämnande lagts till om att de obligatoriska livsmedelsuppgifter som påståendena förutsätter ska anges både på förpackningen och vid distansförsäljning på finska och svenska.
 • Ett omnämnande har lagts till om att vitsordet God kan ändras till vitsordet Bör korrigeras, om företagaren trots anmärkningen inte korrigerar de nämnda missförhållandena eller kan motivera användningen av påståendena.
 • För vitsorden har man lagt till exempel på att företagaren inte kan motivera användningen av påståendena.
 • Adresserna till kommissionens och EFSA:s register samt numren i Livsmedelsverkets anvisningar har korrigerats.

13.4 Information som särskild lagstiftning om kött förutsätter (Nötkött, svinkött, får- och getkött och fjäderfäkött jämte malet kött som innehåller sådant kött)

Anvisning/version: 2176/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras, då det rör sig om följande livsmedel:

 • nötkött eller en nötköttsprodukt eller malet kött av nöt (färskt/kylt/fryst)
 • svinkött, får- och getkött och fjäderfäkött eller malet kött från sådana djur (färskt/kylt/fryst)

och då de allmänna märkningarna på förpackningarna gjorts för storhushåll och slutkonsumenter på det sätt som förordningen om livsmedelsinformation (EPRf nr 1169/2011, JSMf 834/2014 förutsätter i sådana fall, då företagaren

 • tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar livsmedel
 • förmedlar (såsom en agenturfirma) inför och/eller saluhåller förpackade livsmedel som han själv infört (från den inre marknaden eller tredje länder
 • saluhåller förpackade livsmedel som distansförsäljning
 • saluhåller livsmedel oförpackade i en butik.

Kontrollen gäller särskilt informationen om ursprungslandet för nötkött, får- och getkött och fjäderfäkött jämte malet kött som innehåller kött från sådana djur och informationen om sammansättningen hos malet kött som industrin förpackar.

Med märkning av nötkött avses att slaktkropparna och kvartsparterna, emballaget eller förpackningen till styckat kött och malet kött av nöt förses med märkningar och att oförpackat nötkött då det saluhålls i lösvikt i detaljhandeln märks. Mellangärdet och tuggmusklerna hör till skelettmuskulaturen. Utanför författningarna om märkning av nötkött faller bl.a. fettet som avlägsnats från slaktkroppen före vägningen, muskulaturen från huvudet (annan än tuggmusklerna), organen, tungan och muskulaturen i främre knäets hasled och svansen. Författningarna om märkning av nötkött liksom också svinkött, får- och getkött och fjäderfäkött gäller inte köttberedningar och köttprodukter.

I övrigt ska man i informationen som ska ges om kött och malet kött tillverkat av sådant vid lösviktsförsäljning och i märkningarna på förpackningen följa det som förutsätts anges i den allmänna lagstiftningen om märkningar på förpackningar.

Vi rekommenderar att punkterna 8.5 Tillverkningen av köttfärs och köttberedningar, 13.1 Den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel, 16.2 Märkningen av nötkött och nötköttets spårbarhet och 16.8 Svin-, fjäderfä-, får- och getköttets spårbarhet samtidigt kontrolleras.

Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov kontrollerar (t.ex. 1 – 3 olika produkters förpackningar och/eller partier som saluhålls i lösvikt beaktande verksamhetens karaktär och omfattning) följande saker:

Överensstämmelsen med kraven, som kan verifieras till exempel med

 • kontroller av märkningarna på förpackningarna, recepten och handlingarna
 • vid behov med hjälp av analysresultat och/eller egenkontrollundersökningar.

1. Att ursprungsmärkningarna på förpackat och styckat nötkött eller en nötköttsprodukt eller malet kött som innehåller nötkött överensstämmer med kraven, obligatoriska märkningar är:

 • partikoden
 • ursprungsmärkningen
 • märkningen slaktat i (malet kött: slakteriets godkännandenummer märks inte ut)
 • märkningen styckat i (endast för styckat kött)
 • märkningen tillverkat i (endast malet kött: den tillverkande anläggningens godkännandenummer märks inte ut).

2. Att ursprungslandet (eller härkomstorten) för förpackat svinkött, får- och getkött och fjäderfäkött (färskt, kylt, fryst) och malet kött som innehåller kött från sådana djur anges

 • Om ett djur är fött, uppfött och slaktat i ett och samma land, kan köttets ursprungsland (eller härkomstort) anges med en enda märkning: ”Ursprung i: medlemsstatens eller tredje landets namn och utöver det partikoden (partiidentifikationen)
 • Annars följs vid angivandet av ursprungsinformationen det angivningssätt som nämnts i artikel 5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013, ”Uppfött i: (namnet på medlemsstaten eller tredje landet)”, ”Slaktat i: (namnet på medlemsstaten eller tredje landet)” och ”partikoden”.
 • I fråga om malet kött tillämpas de märkningar, som fastställts i artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013.

3. Särskilda märkningar om sammansättningen hos malet kött

Förpackat malet kött ska vara försett med följande särskilda märkningar (EPRf nr 1169/2011, bilaga VI, del B):

 • ”fetthalt lägre än...”,
 • ”förhållande mellan kollagen och köttprotein lägre än...”.

I anläggningen utövas tillsyn över det malda köttets sammansättning (fetthalten och förhållandet mellan kollagen och köttprotein) så, att man kan försäkra sig om att benämningen på det malda köttet är riktig:

 • magert malet kött (fetthalt ≤ 7 %, förhållande mellan kollagen och köttprotein ≤ 12 %),
 • malet nötkött (fetthalt ≤ 20 %, förhållande mellan kollagen och köttprotein ≤ 15 %),
 • malet kött som innehåller griskött (fetthalt ≤ 30 %, förhållande mellan kollagen och köttprotein ≤ 18 %),
 • malet kött av andra djurarter (fetthalt ≤ 25 %, förhållande mellan kollagen och köttprotein ≤ 15 %).

Det räcker som bevis att företagaren uppvisar en recepträkning som bygger på allmänt kända fett och kollagenhalter i nöt- och svinkött som använts i till exempel malet svin/nötkött.

4. Nötkött, svinkött, får- och getkött och fjäderfäkött som införs från tredje länder förses, om all ursprungsinformation inte är tillgänglig eller om endast en del av informationen är tillgänglig, med följande märkningar:

 • Uppfött i: icke-EU-land
 • Slaktat i: (Namnet på tredje landet, där djuret slaktats).

5. Oförpackat nötkött och svinkött, får- och getkött och fjäderfäkött (färskt, kylt, fryst) som ska saluhållas i serviceförsäljning eller malet kött som innehåller sådant kött:

 • I omedelbar närhet av nötkött och malet kött tillverkat av sådant kött som saluhålls i lösvikt ska på ett synligt sätt till exempel på en separat tavla ges motsvarande ursprungsinformation som på köttförpackningar med undantag för slakteriernas och styckningsanläggningarnas godkännandenummer för nötköttets del.
 • I omedelbar närhet av svinkött, får- och getkött och fjäderfäkött jämte malet kött tillverkat av kött från sådana djur ska på ett synligt sätt till exempel på en separat tavla ges motsvarande ursprungsinformation som den som krävs för förpackade produkter. Informationen kan också ges muntligen förutsatt att konsumenten på det ställe där livsmedlet överlåts tydligt och på ett lätt varseblivet sätt informeras om att informationen på begäran tillhandahålls av personalen. Informationen ska vara tillgänglig för personalen och tillsynsmyndigheten i skriftligt eller elektroniskt format på det ställe där livsmedlet överlåts.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Ovan nämnda märkningar överensstämmer med kraven i den ovan nämnda lagstiftningen. Märkningarna är lätta att få syn på.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Verksamheten har till huvuddelen förverkligats i enlighet med de ovan nämnda kraven i lagstiftningen. I märkningarna förekommer små missförhållanden såsom att:

 • i ursprungsmärkningarna förekommer små brister, som ändå inte hindrar att man kan försäkra sig om att märkningarna överensstämmer med kraven. 

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I märkningarna förekommer flera väsentliga fel och/eller brister, såsom att:

 • otydliga eller för små ursprungsmärkningar
 • ursprungsmärkningen saknas
 • i de obligatoriska särskilda märkningarna förekommer flera väsentliga brister
 • malet kött som industrin förpackat saknar märkningen ”fetthalt lägre än...” och/eller ”förhållande mellan kollagen och köttprotein lägre än...”
 • fetthalten eller förhållandet mellan kollagen och köttprotein i malet kött överstiger gränsvärdet
 • i informationen om sammansättningen hos kött som benämnts malet kött förekommer brister.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Märkningarna saknas helt eller så kräver felen omedelbart tillrättaläggande eller omedelbar återkallelse, såsom att:

 • produktens beteckning har angetts fel på ett vilseledande sätt
 • produktens ursprung har angetts fel på ett vilseledande sätt.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, artikel 17 och 26 och bilaga VI, del B
 • Kommissionens förordning (EG) nr 1825/2000 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 när det gäller märkning av nötkött och nötköttsprodukter
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä
 • Livsmedelslag (297/2021) 1, 2 och 6 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött 434/2008
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna 834/2014
 • Eviras anvisning 16024/1: Märkning och spårning av nötkött
 • Livsmedelsverkets anvisning 17068/2: Handbok om livsmedelsinformation för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare.


Uppdateringar i version 4:

 • Livsmedelslagen har uppdaterats.
 • Anvisning nr 2176/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10324.

13.5 Information som särskild lagstiftning om fiskeri- och vattenbruksprodukter förutsätter

Anvisning/version: 2177/04.02.00.01/2021/6, tagen i bruk 2.1.2024

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras, då det rör sig om fiskeri- eller vattenbruksprodukter (färsk / fryst / torkad / saltad / rökt / halstrad) och då de allmänna märkningarna på förpackningarna gjorts för storhushåll och slutkonsumenter på det sätt som förordningen om livsmedelsinformation (EPRf nr 1169/2011, JSMf 834/2014) förutsätter i sådana fall, då företagaren

 • tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar livsmedel
 • förmedlar (såsom en agenturfirma) inför och/eller saluhåller förpackade livsmedel som han själv inför (från den inre marknaden eller tredje länder)
 • saluhåller förpackade livsmedel som distansförsäljning
 • saluhåller livsmedel oförpackade i en butik.

Kontrollen gäller särskilt informationen om fiskeri- och vattenbruksprodukternas ursprungsland, men också andra särskilda märkningar, såsom angivandet av typen av fångstredskap.

Märkningskravet gäller inte fiskprodukter, såsom fiskpinnar och kryddsill eller kryddiga rökta produkter.

Vi rekommenderar att punkterna 13.1 Den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel och 16.9 Spårbarheten hos livsmedel av animaliskt ursprung.

Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Med bestämmelserna i EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) vill man säkerställa att fisk som fångats och odlats i havet är lagligt och hållbart producerad. Syftet är också att trygga primärproducenterna jämlika verksamhetsförutsättningar Livsmedelsuppgifter som strider mot GFP och uppgifter i anmälan om misstanke om överträdelse sparas i registret över överträdelser i fråga om livsmedelsuppgifter när samma aktör har fått två C-bedömningar eller en D-bedömning av samma brist för havsfisk vid inspektioner. Anmälan misstanke om överträdelse görs då till Livsmedelsverket i det Påföljdssystemet. Den misstänkta överträdelsen leder inte i alla fall till en överträdelseavgift. Den överträdelseavgift som påförs för överträdelser är minst 100 euro. En fysisk person kan påföras högst 5 000 euro och en juridisk person (till exempel ett företag) högst 10 000 euro i överträdelseavgift. Tillsynsmyndigheten ska utan obefogat dröjsmål informera den aktör som misstanken gäller om den misstänkta överträdelsen.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov kontrollerar (t.ex. 1 – 3 olika produkters förpackningar och/eller ett parti som saluhålls i lösvikt beaktande verksamhetens karaktär och omfattning) följande saker:

Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel med

 • kontroller av märkningarna på förpackningarna, recepten och handlingarna
 • vid behov med hjälp av analysresultat och/eller egenkontrollundersökningar.

1. Att ursprungsmärkningarna på förpackade fiskeri- och vattenbruksprodukter överensstämmer med kraven; obligatoriska märkningar är:

 • artens handelsbeteckning och artens vetenskapliga namn
 • produktionsmetoden (med följande ord ”fångad” (fångad i havet) eller ”fångad i sötvatten” eller ”odlad”)
 • fångstområdet
  • för fisk fångad i havet ska anges fångstområdet,
   • huvudfångstområdets namn, såsom Nordvästatlanten, Västra mellersta Atlanten, Östra mellersta Atlanten, Sydvästra Atlanten och Sydöstra Atlanten
   • undantag: om fisken fångats i Nordostatlanten (FAO 27), Medelhavet eller Svarta havet (FAO 37), ska i stället för huvudfångstområdet anges delområdets namn (såsom Västra Medelhavet (område 37.1) eller sektionens namn (såsom Sardinien (område 37.1.3). Namnet ska också anges i en för konsumenterna begriplig form eller i form av en karta eller ett piktogram.
   • FAOs nummer på området behöver inte anges.
   • FAOs förteckning över huvudfångstområdena, delområdena och sektionerna (ICES) finner du på FAOs webbplats under: http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/h/en.
    http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf
  • för fisk fångad i sötvatten ska anges såväl dess ursprungsland (stat) som vattendraget (med en älvs, insjös noggrannhet)
  • för odlade fiskeriprodukter anges det odlingsland, där produktens slutliga utveckling skett. Med odlingsområde avses den stat, i vilken mer än halva produktens vikt tillkommit.
  • för en sådan blandad produkt, som består av samma arter, men som härstammar från olika fångstområden / olika länder som idkar fiskodling ska anges åtminstone fångstområdet / landet för det till mängden största partiet och nämnas att produkterna härstammar från olika fångstområden / länder.

Också övriga särskilda märkningar:

 • märkningen minsta hållbarhetstid eller sista användningstidpunkt (gäller enbart förpackade) (Gäller inte fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att ätas levande).
 • typen av fångstredskap
  • för frilevande fisks del ska nämnas någon av följande fångstredskapskategorier som använts vid fångsten: ”notar”, ”trålar”, ”nät/garn”, ”ringnotar, sänkhåvar”, ”krokar, linor”, ”skrapor”, ”tinor och fällor”.
  • för sådana blandade produkters del, som består av samma art, men som fångats med olika typer av fångstredskap, ska nämnas varje enskilt partis fångstredskapskategori (såsom bottengarn, notar). Om man till exempel saluhåller gös, som fångats med olika typer av fångstredskap, får man till exempel ange att "fångad med not, trål eller krokar”.
 • utöver det också ett omnämnande om det, om produkten är ”upptinad”. Omnämnandet ”upptinad” krävs inte i följande fall:
  • ingredienser i en slutprodukt
  • livsmedel, för vilkas del frysningen är ett tekniskt nödvändigt stadium i produktionsprocessen
  • de fiskeri- och vattenbruksprodukter som avses i förordning (EG) nr 853/2004 bilaga III avsnitt VIII, som tidigare frysts i avsikt att säkerställa produkternas säkerhet med tanke på hälsan
  • fiskeri- och vattenbruksprodukter som tinats upp före rökning, saltning, tillagning, marinering, torkning eller vilken som helst kombinationen av den nämnda behandlingarna.
 • förpackningsdatumet (åtminstone dd.mm): gäller enbart förpackade musslor.

2. Oförpackade fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att saluhållas i betjäningsförsäljning

 • I omedelbar närhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter som saluhålls i lösvikt ska på ett synligt sätt, såsom utmärkt på en reklamtavla eller en affisch, ges motsvarande särskilda information som på förpackningarna till fiskeri- och vattenbruksprodukter med undantag för minsta hållbarhetstiden eller sista användningstidpunkten. Då det vetenskapliga namnet på fisk anges räcker det att konsumenten har tillgång till jord- och skogsbruksministeriets förteckning över handelsbeteckningar.
 • Fiskens vetenskapliga namn och typen av fångstredskap kan också anges muntligen förutsatt att det på en broschyr eller något annat liknande i livsmedlets närhet anges att informationen på begäran tillhandahålla av personalen. Då ska informationen vara tillgänglig för personalen i skriftlig eller elektronisk form. Informationen om typen av fångstredskap ingår i informationen som åtföljer fiskpartiet eller är på något annat sätt tillgänglig för köpmannen.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Ovan nämnda märkningar överensstämmer med kraven i den ovan nämnda lagstiftningen. Märkningarna är lätta att få syn på.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Verksamheten har till huvuddelen förverkligats i enlighet med de ovan nämnda kraven i lagstiftningen. I märkningarna förekommer små missförhållanden såsom att:

 • i ursprungsmärkningarna förekommer små brister, som ändå inte hindrar att man kan försäkra sig om att märkningarna överensstämmer med kraven.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I märkningarna förekommer flera väsentliga fel och/eller brister, såsom att:

 • otydliga eller för små ursprungsmärkningar
 • ursprungsmärkningen saknas
 • i de obligatoriska särskilda märkningarna förekommer flera väsentliga brister.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Märkningarna saknas helt eller så kräver felen omedelbart tillrättaläggande eller omedelbar återkallelse, såsom att:

 • produktens beteckning har angetts fel på ett vilseledande sätt
 • produktens ursprung har angetts fel på ett vilseledande sätt
 • informationen som ges om livsmedlet är vilseledande.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:

 • Lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 2014/1188, 11 och 50 §
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, artikel 17 och 26 och bilaga VI, del B
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna 834/2014
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000, kapitel IV, art. 35
 • Livsmedelslag 297/2021, 1, 2 och 6 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning (1158/2018) om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter (JSMf 470/2020 och 108/2021)
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1420/2013
 • Europeiska kommissionens vägledning, En fickguide om EU:s nya konsumentmärkning för fisk och vattenbruk http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_sv.pdf
 • Livsmedelsverkets handbok om fiskeriprodukter till tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare 3039/04.02.00.01/2022
 • Livsmedelsverkets anvisning 17068/2. Handbok om livsmedelsinformation för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare.

Uppdateringar i version 6:

 • Punkten att beakta har kompletterats i fråga om anmälan om misstanke om överträdelse gällande havsfisk.
 • Ett exempel har lagts till i D-bedömningen.
 • En hänvisning till lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 2014/1188 har lagts till.

13.6 Angivande av ursprungslandet för mjölk jämte mjölk och kött som använts som ingrediens i ett livsmedel

Anvisning/version: 3288/04.02.00.01/2021/1, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras, då det rör sig om följande förpackade och i Finland tillverkade livsmedel (JSMf 218/2017),

 • i vilka nötkött, svinkött, får- eller getkött eller fjäderfäkött (eller mekaniskt urbenat kött från djuren i fråga ingår som en ingrediens i livsmedlet (såsom köttberedningar och köttprodukter jämte mat som innehåller kött, såsom ärtsoppa, skinkpizza och barnmat)
 • mjölk (mjölk från alla djur, såsom ko-, får- och getmjölk)
 • i vilka mjölk* ingår som en ingrediens i mjölkprodukter och vissa motsvarande produkter. Sådana produkter är till exempel
  • surmjölk, kefir, yoghurt, fil, kvarg och andra motsvarande syrade eller fermenterade mjölkprodukter (smaksatta och naturella)
  • grädde, matlagningsgrädde inberäknad, som behandlats och/eller i vilken andra ingredienser tillsatts
  • smör och andra fetter och oljor som härstammar från mjölk jämte matfetter som innehåller mjölk
  • ost (mognad och omognad), smältost och ostprodukter.

*Ursprungslandet för mjölk som använts som ingrediens anges för såväl flytande som torkad mjölk (mjölkpulver).

Och då de allmänna märkningarna på förpackningarna gjorts för storhushåll och slutkonsumenter på det sätt som förordningen om livsmedelsinformation (EPRf nr 1169/2011, JSMf 834/2014 förutsätter i sådana fall, då företagaren

 • tillverkar eller låter tillverka och/eller förpackar livsmedel.

Det verbala angivandet av ursprungslandet kan ersättas med märket Gott från Finland som administreras av Föreningen Matinformation rf.

Informationen om ursprungslandet kan tillhandahållas i livsmedlets ingrediensförteckning eller i omedelbar närhet av ingrediensförteckningen eller om ingrediensförteckning saknas på ett sätt som gör att den är tydlig och lätt att få syn på.

Mellangärdet och tuggmusklerna hör till skelettmuskulaturen. Utanför definitionen på kött faller bl.a. fettet som avlägsnats från slaktkroppen före vägningen, muskulaturen från huvudet (andra än tuggmusklerna), organen, tungan och muskulaturen i främre knäets hasled och svansen.

Vi rekommenderar att punkterna 8.5 Tillverkningen av köttfärs och köttberedningar, 13.1 Den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel, 13.2 Näringsdeklarationen, 13.4 Märkningarna som särskild lagstiftning om kött förutsätter, 16.2 Märkningen av nötkött och nötköttets spårbarhet och 16.8 Svin-, fjäderfä-, får- och getköttets spårbarhet samtidigt kontrolleras.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov kontrollerar (t.ex. 1 - 3 olika produkters förpackningar beaktande verksamhetens karaktär och omfattning) följande saker:

Överensstämmelsen med kraven, som kan verifieras till exempel med

 • kontroller av märkningarna på förpackningarna, recepten och handlingarna
 • vid behov med hjälp av analysresultat och/eller egenkontrollundersökningar.

1. Angivandet av ursprungslandet för kött

”Uppfött i: (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)”
”Slaktat i: (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)”

Landet som djuret fötts upp i har definierats på följande sätt:
Nötkreatur: EPRf EG nr 1760/2000, 13 art.
Svin, får, get, fjäderfä: EPRf EU nr 1337/2013, 5 art.

Exempel:

 • nötkött (uppfött i: Finland, slaktat i: Finland) eller nötkött (uppfött i: Finland, slaktat i: Finland eller nötkött (uppfött och slaktat i: Finland)

Om ett djur fötts, uppfötts och slaktats i ett och samma land KAN ursprungslandsinformationen för köttet tillhandahållas på följande sätt:

”Ursprung: landet namn" (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)

Exempel:

 • nötkött (ursprung: Finland) eller nötkött (Finland) eller finskt nötkött eller
 • märket Gott från Finland

Då djuren uppfötts och/eller slaktats i flera EU-stater eller stater utanför EU

”Uppfött i:

 • Förteckning över de EU-stater och stater utanför EU där djuret uppfötts eller
 • uttrycken ”flera EU-stater” (eller ”EU”), ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och stater utanför EU”.

”Slaktat i:

 • Förteckning över de EU-stater och stater utanför EU där djuret uppfötts eller
 • uttrycken ”flera EU-stater” (eller ”EU”), ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och stater utanför EU”.

Exempel:

 • svinkött (uppfött i: Finland och Danmark*, slaktat i Finland och Danmark*), mekaniskt urbenat svinkött (uppfött i: Danmark och Tyskland*, slaktat i: Polen och Tyskland*) eller
 • svinkött (uppfött och slaktat i: flera medlemsstater i EU), mekaniskt urbenat svinkött (uppfött och slaktat i: flera EU-stater) eller
 • svinkött (uppfött och slaktat i: EU), mekaniskt urbenat svinkött (uppfött och slaktat i: EU)

*produkten ska alltid innehålla kött från ett djur som uppfötts och/eller slaktats i såväl landet X som landet Y.

Då djurens uppfödnings- och/eller slaktland varierar t.ex. under årets lopp

 • ”Uppfött i: ” flera EU-stater” (eller ”EU”), ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och stater utanför EU”
 • ”Slaktat i: ” flera EU-stater” (eller ”EU”), ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och stater utanför EU”.

Exempel:

 • broilerkycklingkött (uppfött i: flera stater utanför EU), slaktat i: (flera stater utanför EU), nötkött (uppfött i: Sverige, slaktat i: Sverige eller
 • broilerkycklingkött (uppfött i: flera stater utanför EU, slaktat i: flera stater utanför EU), nötkött (uppfött i: Sverige, slaktat i: Sverige eller
 • broilerkycklingkött (uppfött och slaktat i: flera stater utanför EU), nötkött (uppfött och slaktat i: Sverige).

2. Mjölk och mjölk som använts som ingrediens i mjölkprodukter och motsvarande produkter

Ursprungslandet anges i formen: ” Mjölkad i: (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)”.

Om mjölken / mjölken som använts som ingrediens mjölkats, förpackats och bearbetats i ett och samma land KAN informationen om landet som mjölken mjölkats i tillhandahållas på följande sätt:

 • ”Ursprung: landet namn" (namnet på EU-staten eller staten utanför EU).

Exempel:

 • fettfri mjölk (mjölkad i: Finland), grädde (mjölkad i: Finland) eller
 • fettfri mjölk (ursprung: Finland), grädde (ursprung: Finland)* eller
 • ett motsvarande entydigt uttryck såsom mjölk (Finland)* eller finsk mjölk* eller
 • märket Gott från Finland

*mjölken uppsamlad, förpackad och bearbetad i ett och samma land.

Då mjölken uppsamlats i flera EU-stater eller stater utanför EU:

Mjölkad i: (förteckning över EU-staterna och/eller staterna utanför EU) eller
uttrycken ”flera EU-stater” (eller ”EU”), ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och stater utanför EU”.

Exempel:
mjölk (mjölkad i: Finland och Sverige)* eller mjölk (mjölkad i: EU)
*Produkten ska innehålla mjölk som mjölkats i såväl landet X som landet Y.

Då mjölken uppsamlats i flera EU-stater eller stater utanför EU och staterna varierar:

Mjölkad i:”flera EU-stater” (eller ”EU”), ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och stater utanför EU”)

Exempel:

 • mjölk (mjölkad i: flera EU-stater), fettfritt mjölkpulver (mjölkad i: flera EU-stater och stater utanför EU) eller
 • mjölk (mjölkad i: EU), fettfritt mjölkpulver (mjölkad i: EU och stater utanför EU).

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Ovan nämnda märkningar överensstämmer med kraven i den ovan nämnda lagstiftningen. Märkningarna är lätta att få syn på.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Verksamheten har till huvuddelen förverkligats i enlighet med de ovan nämnda kraven i lagstiftningen. I märkningarna förekommer små missförhållanden såsom att:

 • i ursprungsmärkningarna förekommer små brister, som ändå inte hindrar att man kan försäkra sig om att märkningarna överensstämmer med kraven. 

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I märkningarna förekommer flera väsentliga fel och/eller brister, såsom att:

 • ursprungsmärkningarna är otydliga eller för små
 • ursprungsmärkning saknas
 • i de obligatoriska särskilda märkningarna förekommer flera väsentliga brister.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Märkningarna saknas helt eller så kräver felen omedelbart tillrättaläggande eller omedelbar återkallelse, såsom att:

 • produktens ursprungsland har angetts fel på ett vilseledande sätt.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä
 • Livsmedelslag (297/2021) 1, 2 och 6 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 218/2017 om ursprungsmärkning av vissa livsmedel (uppdaterad genom JSMf nr 685/2019, 83/2020 och 361/2020).