Närings- och hälsopåståenden

Närings- och hälsopåståendena som framförs i påskrifterna på förpackningarna till, vid presentation av eller i reklam för livsmedel regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (= förordningen om påståenden).

Förordningen om påståenden definierar de förutsättningar, under vilka produkter kan förses med närings- och hälsopåståenden och bildar så gemensamma spelregler och godkännandeförfaranden för framförandet av påståenden i samtliga EU-länder.

Ett påstående

  • Anger, låter förstå eller antyder att ett livsmedel har särskilda egenskaper.
  • Är ett budskap eller en framställning som inte är obligatorisk enligt lagstiftningen.
  • Kan utöver text också vara bilder, grafik eller symboler.
  • Kan också vara ett varumärke, märkesnamn eller fantasinamn.

Med ett näringspåstående avses ett påstående om att ett livsmedel har särskilda gynnsamma näringsmässiga egenskaper. Till exempel ’innehåller kalcium’.

Med ett hälsopåstående avses ett påstående om att det finns ett samband mellan ett livsmedel och hälsa. Till exempel ’ "Kalcium är nödvändigt för en hälsosam bentillväxt hos barn’.

Livsmedelsverket förhandsgodkänner inte påståenden eller produkter

Utgångspunkten för framförandet av hälsopåståenden är att de vetenskapliga beläggen bakom påståendena skall godkännas i förväg innan påståendet kan framföras.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA utvärderar de vetenskapliga beläggen bakom hälsospåståendena och påståendets formulering. Efter diskussioner mellan kommissionen och medlemsländerna godkänns eller förkastas påståendet med kommissionens förordning. Livsmedelsverket tjänar som Finlands nationella behöriga myndighet som levererar ansökningarna om påståenden till EFSA för utvärdering.

Livsmedelsverkets behörighet har fastställts i 30 § livsmedelslagen (23/2006). I denna behörighet ingår inte godkännande av livsmedel eller påskrifter på förpackningar till livsmedel innan de släpps ut på marknaden. Livsmedelsverket har sålunda ingen befogenhet att förhandsgodkänna produkter eller påståenden som framförs på produkter. Enligt 8 § förvaltningslagen (434/2003) har Livsmedelsverket som uppgift att inom ramen för sin behörighet ge livsmedelsföretagarna råd och vägledning i efterföljandet av livsmedelsbestämmelserna.

Guider 

Blanketter

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 31.5.2023