00 Bedömningsskalan i anvisningen om bedömning av tillsynsresultaten

Alla anvisningar för registrerad livsmedelsverksamhet.

0.1 Allmänna principer för hur vitsorden på Oiva-bedömningsskalan bestäms

Anvisning/version: 2111/04.02.00.01/2021/5, tagen i bruk 2.1.2023

De gemensamma grunderna för hur vitsorden fastställs på Oiva-bedömningsskalan har samlats sammanfattats i denna anvisning. Tillsammans med de substansspecifika Oiva anvisningarna bildar de en helhet om bedömningen inom Oiva.

Att beakta:

  • I denna anvisning ingår allmänna beskrivningar av Oiva-bedömningsskalan där det beaktats tillsynen utgår från riskerna. Vad riskbasering innebär har förklarats i enskilda substansspecifika Oiva-bedömningsanvisningar.
  • Oiva-bedömningsskalan gäller livsmedelsbranschens godkända eller registrerade livsmedelslokaler.
  • De allmänna beskrivningarna av vitsorden på bedömningsskalan gäller alla anvisningar om bedömning av tillsynsresultaten
  • Alla anvisningar bygger på stadgandena i livsmedelslagen och i tolkningen av dem kan tillämpningsanvisningarna som Livsmedelsverket gett utnyttjas
  • I separat publicerade Oiva-bedömningsanvisningar ges mer detaljerade och sakspecifika anvisningar om hur bedömningsskalan tillämpas.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Inspektören konstaterar att sakerna som skall kontrolleras överensstämmer med kraven i lagstiftningen.

Inspektören konstaterar att företagaren själv hanterar också överraskande och slumpmässiga missförhållanden och hanterar tillrättaläggandet av dem med hjälp av sin egenkontroll.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Inspektören konstaterar att de saker som ska kontrolleras huvudsakligen överensstämmer med kraven i lagstiftningen.

Inspektören konstaterar att aktören inte helt har hanterat tillrättaläggandet och förebyggandet av små missförhållanden med hjälp av sin egenkontroll.

Inspektören ger aktören en skriftlig anmärkning om konstaterade små missförhållanden. Ingen tidsfrist för korrigering av missförhållanden fastställs.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Inspektören konstaterar att de saker som ska kontrolleras inte har genomförts enligt kraven i lagstiftningen.

Vitsordet bör korrigeras kan ges även om sakerna inte omedelbart försämrar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. I sådana fall har aktören upprepade gånger fått vitsordet bra, men det tidigare konstaterade missförhållandet har inte rättats till senast vid nästa systematiska kontroll. I bedömningsanvisningen ska anges om ifrågavarande tillvägagångssätt kan tillämpas på bedömningsanvisningen i fråga.

Inspektören ska ge aktören en skriftlig uppmaning om korrigering med tidsfrister i vilken förklaras vilka kontrollobservationer som försämrar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten och/eller i vilken fastställs vilka kontrollerade saker som inte har utförts i enlighet med kraven i lagstiftningen.

Inspektören kan använda sin prövningsrätt vid bedömningen av om korrigeringsuppmaningen är tillräcklig för att rätta till missförhållandena eller om det är nödvändigt att använda administrativa tvångsmedel enligt livsmedelslagen, till exempel en föreskrift.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Inspektören konstaterar att de saker som ska kontrolleras inte har genomförts enligt kraven i lagstiftningen.

Inspektören ger aktören en skriftlig motivering om korrigering i vilken förklaras vilka kontrollobservationer som försämrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten och/eller i vilken fastställs vilka kontrollerade saker som inte har utförts i enlighet med kraven i lagstiftningen.

Inspektören skall tillgripa sådana administrativa tvångsmedel, som avses i livsmedelslagen, för att säkerställa att lagstiftningen följs

Lagstiftning och vägledning i ämnet:

Livsmedelslag 297/2021

Livsmedelsverkets föreskrift om systemet för publicering av tillsynsuppgifter 12/2021

Livsmedelsverkets anvisningar ”Systemet för publicering av uppgifter om livsmedelstillsynen Oiva” 1708/04.02.00.01/2022

Livsmedelsverkets anvisning om tillgripande av sådana administrativa tvångsmedel inom livsmedelstillsynen som avses i livsmedelslagen 3761/04.02.00.01/2020

Uppdateringen i version 5

  • Bedömningspunkterna har uppdaterats.
  • En punkt om lagstiftning och vägledning i ämnet har tillagts