03 Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

Alla anvisningar för registrerad livsmedelsverksamhet.

3.1 Lokalernas allmänna ordning och renhet

Anvisning/version: 2217/04.02.00.01/2021/6, tagen i bruk 2.1.2024

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas på alla livsmedelslokaler.
 • I denna punkt bedöms renhållningen och ordning i lokalerna och konstruktionerna i dem. Lokalerna och konstruktionerna kommer i allmänhet inte i direkt kontakt med livsmedlen.
 • Strukturer inkluderar tak, golv, väggytor och strukturer som rör, ledningar och hängrännor.
 • Renheten hos konstruktioner omfattar även t.ex. renheten hos de yttre ytorna och anslutningarna hos olika typer av rör och elektriska ledningar, eller hos skyddshöljen/galler, takräcken, dörr- och fönsterytor, golvbrunnar och deras silar.
 • Med lokalernas ordning avses ordningen på råvaror, färdiga produkter och varor i livsmedelslokalen samt ordningen i gångarna. I denna punkt bedöms också renheten och ordningen i städredskapsutrymmen och personalutrymmen.
 • Vid bedömning skall normala spår som dagens arbeten medfört och som kräver städning lämnas obeaktade.
 • I godkända livsmedelslokaler bedöms tappställenas och vattenförbrukande utrustningens hygien i punkt 5.3.
 • Hygienen vid emballering och förpackning bedöms i punkt 5.5.
 • Avfallshanteringsutrymmenas snygghet, renhet och ordning bedöms i punkt 3.6
 • Mikrobiologisk övervakning av renlighet bedöms i punkt 17.1

Saker som ska kontrolleras:

 • Renheten och ordningen hos tak, väggar, golv och strukturer i livsmedelslokalens olika utrymmena ((t.ex. områden för livsmedelshantering, kund-, försäljnings-, lager- och mottagningsutrymmena), särskilt för områden där oförpackade livsmedel hanteras. Även snyggheten hos utrymmena för förvaring och underhåll av städredskap, omklädningsutrymmena, toaletterna och lastningsbryggorna, om de ligger på livsmedelslokalens ansvar (kan ligga åtskilda från livsmedelslokalen, i ett köpcentrum kan omklädningsutrymmena t.ex. ligga åtskilda från utrymmena i livsmedelslokalen).
 • Tappställenas renhet och utrustning för vattenförbrukade i registrerade livsmedelslokaler.
 • Snyggheten och renheten hos flaskreturutrymmena, om de ligger i utrymmen i livsmedelslokalen
 • Vid bedömning av lokalens ordning måste även förvaring av icke-livsmedelsvaror och anda produkter beaktas.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
 • För egenkontrollens del till exempel följande saker:
  • Hur alla lokaler och konstruktioner beaktas i planen/programmen
  • Hur renheten sensoriskt följs upp
  • Rengörings- och desinficeringsanvisningarna
  • Tvätt- och desinficeringsmedlen som används.
 • För de externaliserade städningsverksamhetens del kan bedömningen även göras enligt anvisningens 1.6. bilaga ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig”, ifall utrymmet inte kan inspekteras till exempel for att städföretaget har låst städredskapsutrymmet

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.

Exempel:

  • Lokalerna och strukturerna i livsmedelslokalen är rena och snygga.
  • Egenkontrollen i livsmedelslokalen är tillräcklig för att säkerställa att lokaler och konstruktioner är rena och i ordning.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Lokaler och strukturer i livsmedelslokalen där oskyddade livsmedel hanteras är rena och i gott skick.

Det finns mindre brister i renlighet och städning av icke oskyddade områden och strukturer för livsmedelshantering

Exempel:

 • I korridorerna förvaras sådana varor, som inte används i
 • I personalutrymmena och andra lokaler, där oskyddade livsmedel inte hanteras finns det en del smuts på ytorna i rum och strukturer, men smuts faller inte på livsmedel eller ytor

I egenkontrollen har inte alla lokaler eller ytor beaktats eller så är rengöringsintervallen för lång.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I livsmedelslokaler där oskyddade livsmedel hanteras råder bristande hygien och/eller lokalerna är smutsiga. Till exempel har oskyddade områden eller strukturer för livsmedelshantering smuts eller mögel på sina ytor

I icke oskyddade livsmedelshanteringslokaler finns det brist på sanitet så att nedsmutsningen av lokalerna leder till en försämring av livsmedelssäkerheten i de lokaler där livsmedel hanteras. I utrymmen där oskyddade livsmedel inte hanteras är till exempel takkonstruktioner (såsom ventilationskanaler) dammiga eller smutsiga på ytan och smuts kan falla på skyddade livsmedel.

Förekomsten eller mängden av sådana varor som inte används i livsmedelslokalerna gör renhållningen av lokaler och konstruktioner svår och försvagar livsmedelssäkerheten. Oskyddade områden för livsmedelshantering används för att förvara sådana varor som inte används i produktion, vilket leder till dålig hygien i lokalerna eller strukturerna.

I personalutrymmena eller andra utrymmena där oskyddade livsmedel inte hanteras är smutsiga och oordnade, vilket leder till dålig arbetshygien och livsmedelssäkerhet.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

I de delar av livsmedelslokalen där oskyddade livsmedel hanteras är lokalerna mycket smutsiga eller ingrodda i smuts.

Exempel:

 • Det finns ingrodd smuts eller ingrott mögel på ytorna av oskyddade områden eller strukturer för livsmedelshantering.
 • I utrymmen där oskyddade livsmedel hanteras är takkonstruktionerna mycket smutsiga eller mycket dammiga och smuts eller damm kan falla på oskyddade livsmedel.
 • Betyget Bör korrigeras har getts upprepade gånger och företagaren har inte åtgärdat bristerna inom tidsfristen.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II kapitel I och X
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021
 • Livsmedelsverkets anvisning 980/04.02.00.01/2022 om livsmedelshygien i registrerad livsmedelsverksamhet

Uppdateringar i version 6:

 • Anvisningen tillämps i fortsättningen på både registrerade och godkända livsmedelslokaler.
 • Oiva-bedömningsanvisningar 3.1 för registrerade och godkända livsmedelslokaler har förenats.
 • Ändringnar av listan över saker som ska kontrolleras har gjorts.
 • Bedömningsexempel har ändrats.

3.2 Ytornas, inredningens, utrustningens och arbetsredskapens renhet

Anvisning/version: 2218/04.02.00.01/2021/5, tagen i bruk 2.1.2024

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas på alla livsmedelslokaler.
 • I denna anvisning avses med ytor till exempel sådana arbetsytor, som kommer i direkt kontakt med oskyddade eller skyddade livsmedel (inte väggytorna).
 • Vid bedömning av rengöringsutrustningens renhet är det viktigt att ta hänsyn till om den är avsedd för allmänna utrymmen eller om den används för att rengöra ytor som kommer i kontakt med oskyddade livsmedel.
 • Vid bedömning skall normala spår som dagens arbeten medfört och som kräver städning lämnas obeaktade.
 • Renheten och ordningen hos lokaler och konstruktioner bedöms i punkt 3.1
 • Renheten hos utrustning och instrument som används vid upptining, nedkylning och frysning bedöms i punkt 5.4
 • Myndigheten kommer att utföra en sensorisk bedömning av renligheten i enlighet med denna anvisning.
 • Mikrobiologisk övervakning av renlighet bedöms i punkt 17.1

Saker som ska kontrolleras:

 • Renheten hos arbetsytorna, inredningen, utrustningen (exklusive vattenapparater, inklusive ugnar och värmeanordningar) och arbetsredskapen (till exempel disk, skärbrädor och knivar) som används i livsmedelslokalen.
 • Rengöringsutrustningens renhet och skick. Vid bedömning av rengöringsutrustningens renhet och lämplighet ska särskild uppmärksamhet ägnas åt om rengöringsutrustningen är avsedd att användas i allmänna utrymmen (t.ex. korridor- och golvborstar, golvtvättmaskiner etc.) eller om den används på ytor där oskyddade livsmedel hanteras.
 • I en godkänd livsmedelslokal inom mejeribranschen inre och yttre renhet av tömnings- och överföringsslangar för obehandlad mjölk och råvara mjölk samt förvaring av slangarna någon annanstans än på golvet, exempelvis på ett ställ.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
 • -För externaliserade städverksamhet kan en bedömning också göras på grundval av bilaga 1.6 "Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet", om städutrustningen inte kan inspekteras, t.ex. om städentreprenören har låst städredskapsutrymme.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.

 • Livsmedelslokalens ytor, möbler, utrustning och arbetsredskap är rena.
 • Egenkontrollen av livsmedelslokalen är tillräcklig för att säkerställa att ytor, möbler, utrustning och arbetsredskap är rena.
 • Rengöringsutrustningen är i gott skick och ren.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

 • Ytor, möbler, utrustning och arbetsredskap som används för att hantera eller komma i kontakt med oskyddade livsmedel är rena.
 • Andra ytor, möbler, utrustning och arbetsredskap än de som kommer i kontakt med oskyddade livsmedel är något orena, t.ex. oren smuts eller damm.
 • Rengöringsutrustningen är något smutsig eller sliten, men ren och i tillfredsställande skick för sitt avsedda ändamål.
 • Egenkontrollen omfattar inte alla ytor, möbler, utrustning och arbetsredskap i livsmedelslokalen eller så är rengöringsintervallet för långt.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

 • Oskyddade livsmedel hanteras med smutsiga arbetsredskapen eller utrustning eller kommer i kontakt med smutsiga ytor.
 • Förekomst av ansamlad smuts eller mögel, t.ex. på ytor som inte är i direkt kontakt med oskyddade livsmedel.
 • Rengöringsutrustningen är smutsig eller i så dåligt skick att den kan äventyra livsmedelssäkerheten.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

 • Det är uppenbart att ytor, möbler, utrustning eller verktyg inte har rengjorts.

  Till exempel:

  • Oskyddade ytor för livsmedelshantering, möbler, utrustning eller arbetsredskap har ansamlat smuts eller mögel.
  • Rengöringsutrustningen är så smutsig eller i så dåligt skick att den inte längre är lämplig för användning och måste bytas ut omedelbart.
  • Betyget "ska åtgärdas" ges upprepade gånger och företagaren har inte åtgärdat bristerna inom tidsgränserna.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II kapitel I och X
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021
 • Livsmedelsverkets anvisning 980/04.02.00.01/2022 om livsmedelshygien i registrerad livsmedelsverksamhet

Uppdateringar i version 5:

 • Anvisningen tillämps i fortsättningen på både registrerade och godkända livsmedelslokaler.
 • Oiva-bedömningsanvisningar 3.2 för registrerade och godkända livsmedelslokaler har förenats.
 • Ändringnar av listan över saker som ska kontrolleras har gjorts.
 • Bedömningsexempel har ändrats.

3.5 Skade- och andra djur

Anvisning/version: 2220/04.02.00.01/2021/6, tagen i bruk 2.1.2024

Att beakta:

 • Denna anvisning gäller utöver skadedjursbekämpningen också sällskapsdjurs och assisterande hundar, såsom ledarhundar för synskadade personer, signalhundar för hörselskadade personer, assistanshundar för personer med fysisk funktionsnedsättning, och andra assistanshundar, såsom stöd- och hypohundar för personer med funktionshinder eller långtidssjukdom, tillträde till utrymmena i livsmedelslokalen.
 • Fast livsmedelslokalen har utkontrakterat skadedjursbekämpningen, ansvarar den ändå för att bekämpningen är ändamålsenlig.

Saker som skall kontrolleras:

 • Skadedjur eller tecken på deras förekomst är inte iakttagbara.
 • Metoderna med vilka skadedjur bekämpas, ifall det finns behov för dessa.
 • Hjälphundarnas och sällskapsdjurdens tillträde endast till kundutrymmen
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Skadedjur eller tecken på deras förekomst är inte iakttagbara.

Hjälphundar och/eller sällskapsdjur har tillträde endast till kundutrymmen.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

I bekämpningen av skadedjur förekommer små brister. Man har ändå reagerat på skadedjursobservationer och åtgärderna för att bekämpa dem har varit tillräckliga och korrekta.

Hjälphundar och/eller sällskapsdjur har tillträde endast till kundutrymmen.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

De åtgärder som gjorts av skadedjursobservationer har varit inkorrekta och/eller otillräckliga.

Skadedjur observeras under kontrollen så, att livsmedelssäkerheten försvagas.

Hjälphundar och/eller sällskapsdjur har tillträde till sådana utrymmen, till vilka det är förbjudet till exempel utrymmen när hanteras livsmedel.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Bekämpning av skadedjur gör inte, fast skadedjur eller tecken på deras förekomst är iakttagbar. Skadedjur observeras under kontrollen i en sådan mängd, att livsmedelssäkerheten äventyras.

Skador som skadedjur orsakat på livsmedlen observeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II kapitel IX
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 26 §
 • Jyrsijätorjunta ja jyrsijämyrkkyjen käyttö rehu- ja elintarviketuotannossa, Eviran ja Tukesin ohje toimijoille, 10.12.2015.


Uppdateringar i version 5

 • Anvisningen nummer 2220/04.02.00.01/2021/5 ersätter anvisningen nummer 10214/4.
 • Livsmedelslagen: nummer har uppdaterats.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsats
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 1367/2011; 17 §: har tagits bort.
 • Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025 har tagits bort
 • Uppdaterats att hjälphundar och/eller sällskapsdjur har tillträde endast till kundutrymmen.
 • Tillsatts ”Bör korrigeras” -punkten att hjälphundar och/eller sällskapsdjur har tillträde till sådana utrymmen, till vilka det är förbjudet till exempel utrymmen när hanteras livsmedel.

3.6 Avfallshanteringen

Anvisning/version: 2221/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 2.1.2023

Att beakta:

 • Avfallshanteringen bedöms utgående från denna anvisning endast till de delar som den ligger på livsmedelslokalens ansvar
 • Biprodukterna i en livsmedelsbutik bedöms i punkt 3.7 och 3.8
 • Med den förnyade lagstiftningen regleras bortskaffande av avfall från livsmedelslokaler endast genom Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004 /EG om livsmedelshygien. Enligt förordningen måste avfall tas bort från livsmedelslokaler så snart som möjligt för att undvika att de anhopas. Så snart som möjligt betyder att avfallet kasseras tillräckligt ofta så att livsmedelssäkerheten inte äventyras.

Saker som skall kontrolleras:

 • Förvaringen av avfallen
 • Bortskaffandet av avfallen från livsmedelslokalen
 • Avfallskärlens renhet (avfallskärlen som befinner sig i livsmedelslokalen och de avfallskärl som befinner sig i avfallshanteringsutrymmena och som ligger på livsmedelslokalens ansvar)
 • Den allmänna snyggheten, renheten och ordningen i avfallshanteringsutrymmena (de avfallshanteringsutrymmen, som inte ligger på fastighetens ansvar)
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Förskämda livsmedel och andra avfall förvaras tillräckligt åtskilda från hanteringen av livsmedel och de förflyttas till avfallshanteringsutrymmena tillräckligt ofta så att avfallet inte utgör en risk för livsmedelssäkerheten.

Den allmänna snyggheten, renheten och ordningen i avfallshanteringsutrymmena är god. Man har sett till att avfallshanteringskärlen är rena.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Förskämda livsmedel och andra avfall förvaras tillräckligt åtskilda från hanteringen av livsmedel. I förflyttandet av avfallen till avfallshanteringsutrymmena förekommer små saker att anmärka om.

I avfallskärlens renhet och den allmänna snyggheten, renheten och/eller ordningen i avfallshanteringsutrymmena förekommer små missförhållanden.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Förskämda livsmedel och andra avfall förvaras i livsmedelslokalen så, att livsmedelssäkerheten försvagas.

Avfallskärlen är smutsiga och/eller man har inte sett till att det är snyggt, rent och ordning i avfallshanteringsutrymmet.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Förskämda livsmedel eller andra avfall förvaras i livsmedelslokalen så, att livsmedelssäkerheten äventyras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina förändringar)

 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II kapitel VI
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Livsmedelsverkets anvisning om livsmedelshygien i registrerad livsmedelsverksamhet 980/04.02.00.01/2022.


Uppdatering i version 4

 • Livsmedelsverkets anvisning om livsmedelshygien i registrerad livsmedelsverksamhet: har lagts till.

3.7 Åtskiljandet av biprodukterna

Anvisning/version: 2222/04.02.00.01/2021/5, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Denna anvisning gäller hantering av biprodukter i butik och partihandeln.
 • Denna anvisning gäller inte serveringsförsäljning, kök, storkök eller catering
 • Användningen av biprodukter som foder bedöms inte med denna anvisning.
 • Sakerna som gäller hanteringen av biprodukter och som ska kontrolleras i denna anvisning påverkar Oiva-vitsordet.
 • Spårbarheten av biprodukterna och bokföringen gällande små mängder biprodukter inspekteras enligt anvisning 3.8 spårbarheten av biprodukterna.

Saker som skall kontrolleras:

 • Sakerna som hänför sig till hanteringen, förvaringen, och märkningen av biprodukter
  • Förvaringen av biprodukter
  • Biprodukternas åtskiljande från livsmedelen
  • Märkningen av kärl med biprodukter (”får inte användas som livsmedel” och ”kategori 3”)
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Biprodukterna förvaras så att förvaringen inte försvagar livsmedelssäkerheten. Biprodukterna förvaras i märkta och slutbara kärl. Märkningen av kärlen för biprodukterna motsvarar kraven.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Biprodukterna förvaras så att förvaringen inte försvagar livsmedelssäkerheten. Biprodukterna förvaras i märkta och slutbara kärl. Märkningen av kärlen för biprodukterna finns små missförhållanden.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Biprodukterna förvaring försvagar livsmedelssäkerheten. Biprodukterna förvaras inte i märkta och slutbara kärl.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Biprodukterna förvaring äventyrar livsmedelssäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009; art. 4, art. 10, stycke f), artiklarna 14, 19, 21, 22 och 26.
 • Kommissionens förordning 142/2011
 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; bilaga II, kapitel VI
 • Lag om animaliska biprodukter (517/2015)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter 783/2015
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Eviras anvisning 16088 Kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käyttö, käsittely ja hävitys (Användning, hantering och bortskaffande av före detta livsmedel i handeln).


Uppdatering i version 5:

 • Numret av Livsmedelslagen uppdaterat
 • Referens till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler och Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler har tagits bort
 • Anvisning nummer 2222/04.02.00.01/2021/5 ersätter anvisning nummer 10216/4.

3.8 Biprodukternas spårbarhet

Anvisning/version: 2223/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 1.7.2021

Bedömningen syns inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet

Att beakta:

 • Denna anvisning gäller biprodukternas spårbarhet i en butik och inom grosshandeln och i biprodukttransporter från dessa.
 • Denna anvisning gäller inte serveringsförsäljning, kök, storhushåll, catering.
 • Anvisningen tillämpas inte på företagare inom avlägsna områden (de avlägsna områdena har fastställts i JSM:s förordning 783/2015, bilaga 4, del 1).
 • Små mängder av obehandlat biprodukter (biprodukter uppkommer högst 20 kg/vecka eller 80 kg/månad). Begränsningar i maximiantal gäller enbart obehandlade biprodukter.
 • Sakerna som ska kontrolleras i denna anvisning och som gäller biprodukter påverkar inte Oiva-vitsordet.
 • Här kan bedömas också levererande av biprodukter till foder.

Saker som ska kontrolleras:

 • Biprodukternas spårbarhet
 • Biprodukterna sänds till ett sådant objekt, som det enligt lagstiftningen är tillåtet att sända dem till
 • Om hanteringen av biprodukterna har lagts ut på entreprenad, kontrolleras för de på entreprenad utlagda verksamheternas del att ansvarsfördelningen mellan företagarna och överföringen av ansvaren beaktats i avtalen.
 • Handelsdokumenten som hänför sig till transport av biprodukter eller avfallsrapporterna
 • Kärlen eller bilen som biprodukter transporteras i har identifieringsmärkts under transport (om det i praktiken är möjligt att kontrollera)
 • Om transporten av biprodukter har lagts ut på entreprenad, överlåts biprodukterna för transport till ett korrekt registrerat eller godkänt transportföretag.
 • Bokföringen av små mängder
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Exempel:

 • Biprodukterna sänds till en destination som lagstiftningen tillåter.
 • Företagaren har ett handelsdokument över transporten av biprodukter som ska transporteras bort eller en av ett avfallshanteringsföretag levererad avfallsrapport, av vilket/vilken informationen som hänför sig till biprodukternas spårbarhet framgår.
 • Kärlen eller bilen som biprodukter transporteras i har identifieringsmärkts enligt lagstiftningen.
 • Företaget som transporterar biprodukter är korrekt registrerat eller godkänt.
 • Företagaren för bok över små mängder av obehandlat biprodukter, om företagaren dras nytta av undantaget för små mängder.
 • Aktören har registrerat sig som en operatör inom foderbranschen, om den levererar biprodukter för foderbruk.
 • I foderbruk används endast biprodukter som är lämpliga till foder.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden.

Exempel:

 • I handelsdokumentet eller avfallsrapporten förekommer små brister, men biprodukterna är spårbara.
 • I bokföringen över små mängder förekommer små brister (såsom att anteckningar saknas endast sporadiskt).

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer tydliga missförhållanden.

Exempel:

 • I handelsdokumentet eller avfallsrapporten förekommer sådana brister, att biprodukterna inte helt är spårbara.
 • Företagaren för bok över små mängder, men den lilla mängden för biprodukter (80 kg per månad) överskrids ofta (mer än under fyra månader per år).
 • Aktören har inte registrerat sig som operatör inom foderbranschen, fast den levererar biprodukter till foderbruk.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer allvarliga missförhållanden eller företagaren har inte rättat till missförhållandena inom utsatt tid.

Exempel:

 • Företagaren är helt likgiltig eller ovetande i fråga om kraven i biproduktlagstiftningen.
 • Biprodukter, som inte är lämpliga till foder (till exempel skämda), levereras till foderbruk.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009
 • EU-kommissionens förordning 142/2011
 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004 bilaga II, kapitel VI
 • Lagen om biprodukter 517/2015
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter 783/2015
 • Eviras anvisning 16088 Före detta livsmedel i handeln
 • Livsmedelsverkets anvisning 1.4.2019 Utfodring av djur med livsmedel som inte längre är avsedda att användas som livsmedel.


Uppdateringar i version 4:

 • Numret av Livsmedelslagen uppdaterat
 • Referens till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler har tagits bort
 • Avsnitt Utmärkt uppdaterat
 • Anvisning nummer 2223/04.02.00.01/2021/4 ersätter anvisning nummer 10335/3.