03 Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

Publiceringsdatum: 1. juli 2021

Alla anvisningar för registrerad livsmedelsverksamhet.

3.1 Lokalernas allmänna ordning och renhet

Anvisning/version: 2217/04.02.00.01/2021/5, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Den allmänna snyggheten och renheten i livsmedelslokalen behöver inte verifieras med provtagning av tillsynsmyndigheten.
 • Vid bedömning skall normala spår som dagens arbeten medfört och som kräver städning lämnas obeaktade.
 • Transportkärlens snygghet, renhet och ordning bedöms i punkten 5.5. Förpackningen.
 • Avfallshanteringsutrymmenas snygghet, renhet och ordning bedöms i punkten 3.6 Avfallshanteringen.
 • För de externaliserade städningsverksamhetens del kan bedömningen även göras enligt anvisningens 1.6. bilaga ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig”, ifall utrymmet inte kan inspekteras till exempel for att städföretaget har låst städredskapsutrymmet.

Saker som skall kontrolleras:

 • Snyggheten och renheten hos konstruktionerna, ytorna (väggar, golv, tak, arbetsbänkar VVS) och utrymmena (köket, utrymmet där livsmedel hanteras, kund-, försäljnings-, lager- och mottagningsutrymmena) i livsmedelslokalen, särskilt för de utrymmens del, där oförpackade livsmedel hanteras.
 • Även snyggheten hos utrymmena för förvaring och underhåll av städredskap, omklädningsutrymmena, toaletterna och lastningsbryggorna, om de ligger på livsmedelslokalens ansvar (kan ligga åtskilda från livsmedelslokalen, i ett köpcentrum kan omklädningsutrymmena t.ex. ligga åtskilda från utrymmena i livsmedelslokalen).
 • Ordningen i utrymmena (varor som inte hör hemma i livsmedelslokalen och andra produkter än livsmedel beaktas).
 • Lagerutrymmen för rent förpackningsmaterial
 • Snyggheten och renheten hos flaskreturutrymmena, om de ligger i utrymmen i livsmedelslokalen
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

God allmän snygghet, renhet och ordning råder i utrymmena i livsmedelslokalen.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

I de utrymmen i livsmedelslokalen, där oförpackade livsmedel hanteras, råder god allmän snygghet, renhet och ordning.

I andra utrymmen förekommer små missförhållanden i fråga om snyggheten, renheten och ordningen.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Renhållningen av livsmedelslokalen har försummats och/eller utrymmena är smutsiga.

I övriga utrymmen än i hanteringsutrymmena för livsmedel har renhållningen försummat på så sätt att smutsigheten försvagar livsmedelssäkerheten i de utrymmen i vilka livsmedel hanteras.

Varor som inte hör hemma i livsmedelslokalen eller dess mängd försvårar renhållningen vilket försvagar livsmedelssäkerheten.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

I de utrymmen av livsmedelslokalen i vilka livsmedel hanteras, utrymmen är mycket smutsiga eller ingrodda i smuts

I övriga utrymmen än i hanteringsutrymmena för livsmedel har renhållningen försummat på så sätt att smutsigheten äventyrar livsmedelssäkerheten i de utrymmen i vilka livsmedel hanteras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EY; art. 4, bilaga II kapitel I och X
 • Livsmedelslagen 297/2021.


Uppdatering i version 5:

 • Kontroll av renheten i utrymmena för förvaring och underhåll av städredskap har lagts till denna anvisning istället för föregående anvisning 3.3. Anvisning 3.3 har tagits ur bruk.
 • Avsnitt för Att beakta och Saker som skall kontrolleras är uppdaterad med artiklar för utrymmena av förvaring och underhåll av städredskap
 • Referens till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler och Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler har tagits bort
 • Lagt till en referens till 852/2004/EY; art. 4, bilaga II kapitel X
 • Numret av Livsmedelslagen har uppdaterats
 • Anvisning nummer 2217/04.02.00.01/2021/5 ersätter anvisning nummer 10211/4.

3.2 Arbetsredskapens, utrustningens och städredskapens renhet

Anvisning/version: 2218/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Vid bedömning enligt denna anvisning behöver renhet inte verifieras med provtagning. Bedömningen kan utföras sensoriskt.
 • Vid bedömning skall normala spår som dagens arbeten medfört och som kräver städning lämnas obeaktade.
 • Myndighets- och egenkontrollprovtagningen bedöms i punkt 17.1.
 • För de externaliserade städningsverksamhetens del kan bedömningen även göras enligt anvisningens 1.6. bilaga ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig”, ifall städredskapen inte kan inspekteras till exempel for att städföretaget har låst städredskapsutrymmet.

Saker som skall kontrolleras:

 • Arbetsredskapens (kärl, skärbrädor, knivar etc.) och utrustningens (ugnar, spisar, skärare, kylutrustning etc.) renhet.
 • Städredskapens renhet och skick. Vid bedömning av ändamålsenligheten och renheten av städsrenskap skall särskilt beaktas om städ-/rengöringsredskapet är avsett för allmänna utrymmen (såsom gång- och golvborstar, golvtvättare etc.), eller om de används för sådana ytor, på vilka oförpackade lättfördärvliga livsmedel hanteras.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Arbetsredskapen och utrustningen i livsmedelslokalen är rena.

Städredskapen är i gott skick och de är rena.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

De arbetsredskap och den utrustning, med vilka oförpackade livsmedel hanteras, är rena. I renheten hos andra arbetsredskap och annan utrustning i livsmedelslokalen förekommer små missförhållanden.

Städredskapen är slitna, men i tillräckligt gott skick för sitt ändamål.

Städredskapen är beaktande ändamålet inte så smutsiga, att det kunde skada livsmedelssäkerheten.

Det finns brister i städredskapens renhet som kan försämra livsmedelssäkerheten.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Arbetsredskapen och utrustningen i livsmedelslokalen är smutsiga. Särskilt hanteringen av oförpackade livsmedel med smutsiga arbetsredskap och smutsig utrustning försvagar livsmedelssäkerheten.

Städredskapen är i så dåligt skick eller så smutsiga, att de inte längre lämpar sig för användning och omedelbart måste förnyas. 

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Renhållningen av arbetsredskapen och utrustningen har tydligt försummats. På arbetsredskapen och utrustningen i livsmedelslokalen förekommer ingrodd smuts som äventyrar livsmedelssäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II kapitel V
 • Livsmedelslagen 297/2021.


Uppdatering i version 3:

 • Namnet av anvisningen har förändrats
 • Renheten och skick av städsredskap har tillagts till Saker som skall kontrolleras
 • Om inspektion av städsredskap när rengöringen är externaliserad har tillagts till avsnittet Att beakta
 • Antydning till punkt 17.1. har korrigerats.
 • Numret av Livsmedelslagen har uppdaterats
 • Referens till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler och Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler har tagits bort
 • Anvisning nummer 2218/04.02.00.01/2021/3 ersätter anvisning nummer 10211/2.

3.5 Skade- och andra djur

Anvisning/version: 2220/04.02.00.01/2021/5, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Denna anvisning gäller utöver skadedjursbekämpningen också sällskapsdjurs och assisterande hundar, såsom ledarhundar för synskadade personer, signalhundar för hörselskadade personer, assistanshundar för personer med fysisk funktionsnedsättning, och andra assistanshundar, såsom stöd- och hypohundar för personer med funktionshinder eller långtidssjukdom, tillträde till utrymmena i livsmedelslokalen.
 • Fast livsmedelslokalen har utkontrakterat skadedjursbekämpningen, ansvarar den ändå för att bekämpningen är ändamålsenlig.

Saker som skall kontrolleras:

 • Skadedjur eller tecken på deras förekomst är inte iakttagbara.
 • Metoderna med vilka skadedjur bekämpas, ifall det finns behov för dessa.
 • Hjälphundarnas och sällskapsdjurdens tillträde endast till kundutrymmen
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Skadedjur eller tecken på deras förekomst är inte iakttagbara.

Hjälphundar och/eller sällskapsdjur har tillträde endast till kundutrymmen.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

I bekämpningen av skadedjur förekommer små brister. Man har ändå reagerat på skadedjursobservationer och åtgärderna för att bekämpa dem har varit tillräckliga och korrekta.

Hjälphundar och/eller sällskapsdjur har tillträde endast till kundutrymmen.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

De åtgärder som gjorts av skadedjursobservationer har varit inkorrekta och/eller otillräckliga.

Skadedjur observeras under kontrollen så, att livsmedelssäkerheten försvagas.

Hjälphundar och/eller sällskapsdjur har tillträde till sådana utrymmen, till vilka det är förbjudet till exempel utrymmen när hanteras livsmedel.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Bekämpning av skadedjur gör inte, fast skadedjur eller tecken på deras förekomst är iakttagbar. Skadedjur observeras under kontrollen i en sådan mängd, att livsmedelssäkerheten äventyras.

Skador som skadedjur orsakat på livsmedlen observeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II kapitel IX
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 26 §
 • Jyrsijätorjunta ja jyrsijämyrkkyjen käyttö rehu- ja elintarviketuotannossa, Eviran ja Tukesin ohje toimijoille, 10.12.2015.


Uppdateringar i version 5

 • Anvisningen nummer 2220/04.02.00.01/2021/5 ersätter anvisningen nummer 10214/4.
 • Livsmedelslagen: nummer har uppdaterats.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen 318/2021 har tillsats
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 1367/2011; 17 §: har tagits bort.
 • Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025 har tagits bort
 • Uppdaterats att hjälphundar och/eller sällskapsdjur har tillträde endast till kundutrymmen.
 • Tillsatts ”Bör korrigeras” -punkten att hjälphundar och/eller sällskapsdjur har tillträde till sådana utrymmen, till vilka det är förbjudet till exempel utrymmen när hanteras livsmedel.

3.6 Avfallshanteringen

Anvisning/version: 2221/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Avfallshanteringen bedöms utgående från denna anvisning endast till de delar som den ligger på livsmedelslokalens ansvar
 • Biprodukterna i en livsmedelsbutik bedöms i punkt 3.7 och 3.8
 • Med den förnyade lagstiftningen regleras bortskaffande av avfall från livsmedelslokaler endast genom Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004 /EG om livsmedelshygien. Enligt förordningen måste avfall tas bort från livsmedelslokaler så snart som möjligt för att undvika att de anhopas. Så snart som möjligt betyder att avfallet kasseras tillräckligt ofta så att livsmedelssäkerheten inte äventyras.

Saker som skall kontrolleras:

 • Förvaringen av avfallen
 • Bortskaffandet av avfallen från livsmedelslokalen
 • Avfallskärlens renhet (avfallskärlen som befinner sig i livsmedelslokalen och de avfallskärl som befinner sig i avfallshanteringsutrymmena och som ligger på livsmedelslokalens ansvar)
 • Den allmänna snyggheten, renheten och ordningen i avfallshanteringsutrymmena (de avfallshanteringsutrymmen, som inte ligger på fastighetens ansvar)
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Förskämda livsmedel och andra avfall förvaras tillräckligt åtskilda från hanteringen av livsmedel och de förflyttas till avfallshanteringsutrymmena tillräckligt ofta så att avfallet inte utgör en risk för livsmedelssäkerheten.

Den allmänna snyggheten, renheten och ordningen i avfallshanteringsutrymmena är god. Man har sett till att avfallshanteringskärlen är rena.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Förskämda livsmedel och andra avfall förvaras tillräckligt åtskilda från hanteringen av livsmedel. I förflyttandet av avfallen till avfallshanteringsutrymmena förekommer små saker att anmärka om.

I avfallskärlens renhet och den allmänna snyggheten, renheten och/eller ordningen i avfallshanteringsutrymmena förekommer små missförhållanden.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Förskämda livsmedel och andra avfall förvaras i livsmedelslokalen så, att livsmedelssäkerheten försvagas.

Avfallskärlen är smutsiga och/eller man har inte sett till att det är snyggt, rent och ordning i avfallshanteringsutrymmet.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Förskämda livsmedel eller andra avfall förvaras i livsmedelslokalen så, att livsmedelssäkerheten äventyras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina förändringar)

 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II kapitel VI
 • Livsmedelslagen 297/2021.


Uppdatering i version 3

 • Numret av Livsmedelslagen uppdaterat
 • Referens till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler och Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler har tagits bort
 • Saker att beakta uppdaterade
 • Avsnitt Utmärkt uppdaterat
 • Anvisning nummer 2221/04.02.00.01/2021/3 ersätter anvisning nummer 10215/2.

3.7 Åtskiljandet av biprodukterna

Anvisning/version: 2222/04.02.00.01/2021/5, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Denna anvisning gäller hantering av biprodukter i butik och partihandeln.
 • Denna anvisning gäller inte serveringsförsäljning, kök, storkök eller catering
 • Användningen av biprodukter som foder bedöms inte med denna anvisning.
 • Sakerna som gäller hanteringen av biprodukter och som ska kontrolleras i denna anvisning påverkar Oiva-vitsordet.
 • Spårbarheten av biprodukterna och bokföringen gällande små mängder biprodukter inspekteras enligt anvisning 3.8 spårbarheten av biprodukterna.

Saker som skall kontrolleras:

 • Sakerna som hänför sig till hanteringen, förvaringen, och märkningen av biprodukter
  • Förvaringen av biprodukter
  • Biprodukternas åtskiljande från livsmedelen
  • Märkningen av kärl med biprodukter (”får inte användas som livsmedel” och ”kategori 3”)
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Biprodukterna förvaras så att förvaringen inte försvagar livsmedelssäkerheten. Biprodukterna förvaras i märkta och slutbara kärl. Märkningen av kärlen för biprodukterna motsvarar kraven.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Biprodukterna förvaras så att förvaringen inte försvagar livsmedelssäkerheten. Biprodukterna förvaras i märkta och slutbara kärl. Märkningen av kärlen för biprodukterna finns små missförhållanden.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Biprodukterna förvaring försvagar livsmedelssäkerheten. Biprodukterna förvaras inte i märkta och slutbara kärl.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Biprodukterna förvaring äventyrar livsmedelssäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009; art. 4, art. 10, stycke f), artiklarna 14, 19, 21, 22 och 26.
 • Kommissionens förordning 142/2011
 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; bilaga II, kapitel VI
 • Lag om animaliska biprodukter (517/2015)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter 783/2015
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Eviras anvisning 16088 Kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käyttö, käsittely ja hävitys (Användning, hantering och bortskaffande av före detta livsmedel i handeln).


Uppdatering i version 5:

 • Numret av Livsmedelslagen uppdaterat
 • Referens till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler och Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler har tagits bort
 • Anvisning nummer 2222/04.02.00.01/2021/5 ersätter anvisning nummer 10216/4.

3.8 Biprodukternas spårbarhet

Anvisning/version: 2223/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 1.7.2021

Bedömningen syns inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet

Att beakta:

 • Denna anvisning gäller biprodukternas spårbarhet i en butik och inom grosshandeln och i biprodukttransporter från dessa.
 • Denna anvisning gäller inte serveringsförsäljning, kök, storhushåll, catering.
 • Anvisningen tillämpas inte på företagare inom avlägsna områden (de avlägsna områdena har fastställts i JSM:s förordning 783/2015, bilaga 4, del 1).
 • Små mängder av obehandlat biprodukter (biprodukter uppkommer högst 20 kg/vecka eller 80 kg/månad). Begränsningar i maximiantal gäller enbart obehandlade biprodukter.
 • Sakerna som ska kontrolleras i denna anvisning och som gäller biprodukter påverkar inte Oiva-vitsordet.
 • Här kan bedömas också levererande av biprodukter till foder.

Saker som ska kontrolleras:

 • Biprodukternas spårbarhet
 • Biprodukterna sänds till ett sådant objekt, som det enligt lagstiftningen är tillåtet att sända dem till
 • Om hanteringen av biprodukterna har lagts ut på entreprenad, kontrolleras för de på entreprenad utlagda verksamheternas del att ansvarsfördelningen mellan företagarna och överföringen av ansvaren beaktats i avtalen.
 • Handelsdokumenten som hänför sig till transport av biprodukter eller avfallsrapporterna
 • Kärlen eller bilen som biprodukter transporteras i har identifieringsmärkts under transport (om det i praktiken är möjligt att kontrollera)
 • Om transporten av biprodukter har lagts ut på entreprenad, överlåts biprodukterna för transport till ett korrekt registrerat eller godkänt transportföretag.
 • Bokföringen av små mängder
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Exempel:

 • Biprodukterna sänds till en destination som lagstiftningen tillåter.
 • Företagaren har ett handelsdokument över transporten av biprodukter som ska transporteras bort eller en av ett avfallshanteringsföretag levererad avfallsrapport, av vilket/vilken informationen som hänför sig till biprodukternas spårbarhet framgår.
 • Kärlen eller bilen som biprodukter transporteras i har identifieringsmärkts enligt lagstiftningen.
 • Företaget som transporterar biprodukter är korrekt registrerat eller godkänt.
 • Företagaren för bok över små mängder av obehandlat biprodukter, om företagaren dras nytta av undantaget för små mängder.
 • Aktören har registrerat sig som en operatör inom foderbranschen, om den levererar biprodukter för foderbruk.
 • I foderbruk används endast biprodukter som är lämpliga till foder.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden.

Exempel:

 • I handelsdokumentet eller avfallsrapporten förekommer små brister, men biprodukterna är spårbara.
 • I bokföringen över små mängder förekommer små brister (såsom att anteckningar saknas endast sporadiskt).

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer tydliga missförhållanden.

Exempel:

 • I handelsdokumentet eller avfallsrapporten förekommer sådana brister, att biprodukterna inte helt är spårbara.
 • Företagaren för bok över små mängder, men den lilla mängden för biprodukter (80 kg per månad) överskrids ofta (mer än under fyra månader per år).
 • Aktören har inte registrerat sig som operatör inom foderbranschen, fast den levererar biprodukter till foderbruk.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer allvarliga missförhållanden eller företagaren har inte rättat till missförhållandena inom utsatt tid.

Exempel:

 • Företagaren är helt likgiltig eller ovetande i fråga om kraven i biproduktlagstiftningen.
 • Biprodukter, som inte är lämpliga till foder (till exempel skämda), levereras till foderbruk.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009
 • EU-kommissionens förordning 142/2011
 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004 bilaga II, kapitel VI
 • Lagen om biprodukter 517/2015
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter 783/2015
 • Eviras anvisning 16088 Före detta livsmedel i handeln
 • Livsmedelsverkets anvisning 1.4.2019 Utfodring av djur med livsmedel som inte längre är avsedda att användas som livsmedel.


Uppdateringar i version 4:

 • Numret av Livsmedelslagen uppdaterat
 • Referens till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler har tagits bort
 • Avsnitt Utmärkt uppdaterat
 • Anvisning nummer 2223/04.02.00.01/2021/4 ersätter anvisning nummer 10335/3.