07 Försäljningen och serveringen

Alla anvisningar för registrerad livsmedelsverksamhet.

7.1 Hygienen vid försäljning och servering

Anvisning/version: 2237/04.02.00.01/2021/6, tagen i bruk 2.1.2023

Att beakta:

 • Denna anvisning gäller saluhållning i en butik eller servering och framläggande på serveringsställen
 • Anvisningen gäller hantering av hållbarhet, försäljnings- och framläggningstid för lättfördärvliga livsmedel som säljs, serveras och är framlagda på serviceställen under försäljning och servering.
 • Denna anvisning gäller även portionering av maträtter bl.a. på sjukhus och i ålderdomshem (äldreboenden).
 • I första hand kontrolleras hur oförpackade livsmedel hålls framlagda.
 • För alla livsmedels del kontrolleras också hur de placerats i förhållande till andra produkter än livsmedel.
 • Oförpackade och lättfördärvliga livsmedel får hållas framlagda endast en gång.
 • I första hand är det aktören som ansvarar för bedömningen av droppskyddets tillräcklighet. Vid inspektionen ska inspektören endast ingripa i sådana saker som klart försämrar eller äventyrar livsmedelssäkerheten.
 • Hygien och lagercirkulation vid förvaring och lagring av livsmedel inklusive förvaring och märkning av egentillverkade livsmedel bedöms i punkt 5.6.
 • Hantering av försäljnings- och serveringstemperaturer bedöms i punkt 6.9.
 • Temperaturkontroll av kallförvaringen av livsmedel förutom servering och försäljning bedöms i punkt 6.2.
 • Temperaturkontroll av varmförvaringen av livsmedel förutom servering och försäljning bedöms i punkt 6.3.
 • Renheten kontrolleras i punkt 3.1
 • Utrymmenas allmänna snygghet och renhet kontrolleras i punkt 3.2.

Saker som skall kontrolleras:

 • Hur mikrobiologisk korskontamination förhindras i betjäningsförsäljningen
 • Hur nedsmutsning av livsmedlen förhindras i saluhållningen och serveringen och framläggandet på serveringsställena
 • Saluhållnings-, serverings- och hållbarhetstid
 • Framläggningsgånger
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Inget att anmärka om i framläggandet av livsmedlen under saluhållningen eller serveringen/framläggandet på serveringsställena.

Försäljningen av andra produkter än livsmedel medför inte att livsmedelssäkerheten försvagas hos de saluhållna eller framlagda livsmedlen.

Livsmedlens saluhållnings-, serverings- och hållbarhetstider hanteras.

Livsmedlens framläggningstider är under kontroll.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

De oförpackade lättfördärvliga livsmedlen hålls under saluhållningen eller serveringen/framläggandet framlagda eller placerade så, att de inte medför korskontamination eller så är de tillräckligt skyddade mot annan kontamination.

I framläggandet av andra livsmedel förekommer små missförhållanden under saluhållningen eller serveringen/framläggandet på serveringsställena.

Försäljningen av andra produkter än livsmedel medför inte att livsmedelssäkerheten försvagas hos de saluhållna eller framlagda livsmedlen.

Livsmedlens saluhållnings- och hållbarhetstider hanteras.

Livsmedlens framläggningstider är under kontroll.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

Livsmedlen hålls under försäljning eller är placerade så, att de kan medföra en risk för korskontamination eller att livsmedlen kan kontamineras under saluhållningen eller serveringen/framläggandet på serveringsställena.

Försäljningen av andra produkter än livsmedel medför att livsmedelssäkerheten försvagas hos de saluhållna eller serverade/framlagda livsmedlen.

I livsmedlens saluhållnings- eller hållbarhetstider observeras sådana missförhållanden, som kan försvaga livsmedelssäkerheten. Till exempel att man under inspektionen observerar att det i försäljningen finns enstaka livsmedel vars sista användningsdag är överskriden, dessa används till framställning av livsmedel i butiken eller säljs i betjäningsförsäljningen.

I livsmedlens serveringstider observeras sådana missförhållanden, som kan försvaga livsmedelssäkerheten.

Lättfördärvliga och oförpackade livsmedel hålls framlagda mera än en gång.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

Framläggningen och placeringen av livsmedlen under försäljning eller servering medför korskontamination eller annan livsmedelshygienisk fara.

I livsmedelslokalen saluhålls sådana livsmedel, som är otjänliga som livsmedel. Till exempel försäljning av livsmedel vars sista användningsdag är överskriden, dessa används till framställning av livsmedel i butiken eller säljs i betjäningsförsäljningen systematiskt.

I livsmedelslokalen serveras sådana livsmedel, som är otjänliga som livsmedel.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning 178/2002/EG
 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II kapitel IX, stycke 3.
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • JSMf om livsmedelshygien 318/2021
 • Livsmedelsverkets anvisning 980/04.02.00.01/2022 ”Anvisning om livsmedelshygien för registrerad livsmedelsverksamhet”.

Uppdatering i version 6:

 • Namnet av anvisningen har ändrats.
 • Hantering av hållbarhets-, försäljnings- och serveringstid för försäljning och servering, som tidigare bedömts i punkterna 7.2 och 7.3, har lagts till i anvisningen.
 • Hänvisningar till andra Oiva-anvisningar har ändrats.
 • Hänvisning till Livsmedelsverkets anvisning om livsmedelshygien för registrerad livsmedelsverksamhet har tillsatts.