17 Livsmedelsundersökningarna

Alla anvisningar för registrerad livsmedelsverksamhet.

17.1 Provtagningen och egenkontrollundersökningarna

Anvisning/version: 2246/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 2.1.2024

Att beakta:

 • Punkten 17.1 bedöms inte,
  • om till egenkontroll inte bifogats någon provtagnings- och undersökningsplan, eftersom verksamhetens karaktär och omfattning är sådan, att det inte behövs, se Livsmedelsverkets provtagningsanvisning för mer detaljer.
 • För att verifiera att planen följts skall företagaren kunna uppvisa för inspektören skriftliga undersökningsresultat eller intyg över utförda egenkontrollundersökningar.
 • Vid bedömning av om företagaren vidtagit riktiga och tillräckliga åtgärder till följd av undersökningsresultaten, beaktas både de resultat som erhållits av egenkontrollproverna som de resultat som erhållits av myndighetstillsynsproverna (bägge kan medföra krav på korrigerande åtgärder).
 • Resultat som erhållits av myndighetstillsynsprover påverkar som sådana inte bedömningen inom Oiva, fast resultaten vore dåliga. Om företagaren vidtagit riktiga och tillräckliga åtgärder på grund av dåliga resultat som erhållits av myndighetstillsynsproverna, är bedömningen av de korrigerande åtgärderna inom Oiva A eller B.
 • Utvecklingsriktningarna eller trendanalys granskas baserat på förändringar av provresultat. Om aktören använder en tvåstegsmetod (bra eller dålig) kan en trendkurva för provresultaten av ythygien inte ritas. I detta fall sänker inte avsaknaden av en kurva bedömningen inom Oiva. Aktören bör övervaka antalet avvikelser (”dålig”-resultaten) och förändringar i antalet avvikelser vid olika provtagningstillfällen.
 • För små serveringsställen och detaljhandelns tjänsteförsäljning kan trender granskas i termer av antalet avvikelser, se Livsmedelsverkets provtagningsanvisning för mer detaljer.

Saker som skall kontrolleras:

 • Att provtagnings- och undersökningsplanen följts
 • Laboratoriet/laboratorierna som anlitas
 • Att provtagaren har tillräcklig sakkunskap
 • Resultaten av undersökningarna av proverna
 • Anteckningarna om granskningen av resultaten
 • Granskningen av utvecklingsriktningarna i resultaten eller avvikelser (trendanalysen)
 • De korrigerande åtgärderna och anteckningarna om dem
 • Salmonellaprovtagningen av sändningar från inre marknaden innehållande rått kött och malet kött som omfattas av särskilda salmonellagarantier
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Verksamheten överensstämmer med provtagnings- och undersökningsplanen i planen för egenkontroll. De egenkontrollprover som förutsätts tas i livsmedelsbestämmelserna undersöks i ett laboratorium som godkänts av Livsmedelsverket (då inhemskt laboratorium anlitas). Provtagaren har tillräcklig sakkunskap för tagning och hantering av prover.

Undersökningsresultaten granskas och utvecklingsriktningarna i resultaten eller avvikelser granskas på korrekt sätt. Riktiga och tillräckliga åtgärder vidtas till följd av avvikelser. Granskningen av resultaten och eventuella korrigerande åtgärder antecknas.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

I följandet av provtagnings- och undersökningsplanen förekommer små missförhållanden och man är till exempel försenad i provtagningstidtabellen, men tidigare har prover tagits regelbundet enligt planen.
De egenkontrollprover som förutsätts tas i livsmedelsbestämmelserna undersöks i ett laboratorium som godkänts av Livsmedelsverket (då inhemskt laboratorium anlitas). Provtagaren har tillräcklig sakkunskap för tagning och hantering av prover.

Undersökningsresultaten granskas och riktiga och tillräckliga åtgärder vidtas till följd av avvikelser. Granskningen av resultaten eller vidtagna åtgärder antecknas inte. Utvecklingsriktningarna granskas inte eller så leder en allt sämre utvecklingsriktning i resultaten inte till åtgärder.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Prover tas, men provtagningen sker inte enligt provtagnings- och undersökningsplanen. De egenkontrollprover som förutsätts tas i livsmedelsbestämmelserna undersöks i ett inhemskt laboratorium som inte godkänts av Livsmedelsverket. Provtagaren har inte tillräcklig sakkunskap för tagning och hantering av prover.

Vid resultaten som erhållits fästs inte tillräcklig uppmärksamhet. På avvikelser, som kan tyda på att livsmedelssäkerheten försvagas (såsom hygienindikatorbakterier) har inte alltid reagerats eller så har åtgärderna varit oriktiga eller otillräckliga.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Prover tas inte alls eller så tas mycket få prover, fastän den provtagnings- och undersökningsplan som företagaren utarbetat förutsätter annat.

Undersökningsresultaten granskas inte. På avvikelser, som kan tyda på att livsmedelssäkerheten äventyras, har inte reagerats eller så har åtgärderna varit oriktiga eller otillräckliga (såsom ett patogenfynd i en produkt, ingen återkallelse).

Företaget har inte följt givna bestämmelser.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, art. 19
 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4
 • Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel
 • Kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg
 • Komissionens förordning EU 2018/307 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. i Europaparlamentets och rådets förordning EG 853/2004 till att omfatta kött från slaktkycklingar (Gallus gallus) avsett för Danmark
 • Beslut av Eftas övervakningsmyndighet 1/19/KOL om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning EG 853/2004 till kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och kött från kalkoner avsedda för Island
 • Livsmedelslagen 297/2021, 15 och 35 §
 • Livsmedelsverkets anvisning ”Mikrobiologiska krav för livsmedel - anvisning för företagare inom livsmedelssektorn”.


Uppdatering i version 4:

 • Förtydligande och ändring av bedömningen av översynen av trender.

17.12 Resterna av bekämpningsmedel

Anvisning/version: 2202/04.02.00.01/2021/10, tagen i bruk 2.1.2024

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar (såsom agenturverksamhet):

 • Livsmedel riktade till spädbarn eller barn inkl. barnmat, modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar och livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn.
 • Betydande mängder (> 500 000 kg/år) frukter eller bär inkl. färska, frysta och torkade
 • Betydande mängder (> 500 000 kg/år) grönsaker och vegetabilier inkl. färska, frysta och torkade
 • Betydande mängder (> 10 000 kg/år) nötter eller frön
 • Betydande mängder (> 10 000 kg/år) kryddor
 • Betydande mängder (> 10 000 kg/år) te eller örtextraktdrycker.

Allt enligt övervägande (såsom särskilda problem, uppgifter om tidigare kontroller, misstankar, återkallelser, tillsynsenhetens egna tillsynsprojekt) kan en punkt också kontrolleras oberoende av produktionsmängden, då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar sådana livsmedel eller ingredienser i livsmedel, för vilka det fastställts lagstadgade gränsvärden för rester av växtskyddsmedel i förordning (EG) nr 396/2005, bl.a.

 • Frukter och bär
 • Grönsaker och vegetabilier
 • Torkade baljväxter
 • Nötter
 • Kryddor
 • Spannmål
 • Oljefrön och oljefröväxter
 • Sockerväxter
 • Kaffe, te, örtextraktdrycker och kakao
 • Humle
 • Produkter från landdjur
  • Kött, köttberedningar, övriga delar av djur, blod och djurfetter (färsk, kyld eller fryst, saltad, i saltlag, torkad eller rökt eller bearbetad till mjöl), övriga bearbetade produkter såsom korvar och korvbaserade livsmedelsberedningar
  • Mjölk och grädde (okoncentrerad, utan tillsatt socker eller sötningsmedel), smör eller övriga fetter från mjölk, ost och ostämne
  • Fågelägg (färska, konserverade eller kokta), fågelägg utan skal och äggula (färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller konserverade på annat sätt, även sådana som innehåller tillsatta socker eller annat sötningsmedel)
  • Honung och andra produkter från landdjur

På detaljhandels- och serveringsställen tillämpas denna anvisning endast, om de inför (från den inre marknaden och/eller tredje länder) ovan nämnda livsmedel.

Kraven i lagstiftningen gäller alla företagare i livsmedelskedjan oberoende av verksamhetens omfattning och relevans. Att tillsynen utgör från riskerna har i Oiva-anvisningen beaktats på så sätt att man avgränsar de verksamheter, på vilka myndighetstillsynen i första hand borde inriktas.

Saker som ska kontrolleras:
Att egenkontrollen är tillräcklig och lämplig och vid behov planen för egenkontroll kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6. Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms (vid behov med stickprov av till exempel 1-3 produkter beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) med kontroll av följande saker:

Sådana livsmedel, som innehåller rester av växtskyddsmedel i halter som överstiger det fastställda gränsvärdet, släpps inte ut på marknaden och används inte heller som ingredienser i livsmedel.

 • Företagaren identifierar och hanterar de betydande faror som hänför sig till rester av växtskyddsmedel i livsmedlet i fråga.
 • Riskhanteringen i fråga om livsmedel och råvaror i sådana kan påvisas (till exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer) och verifieras (till exempel med analysintyg eller auditeringar).
 • OBS! Partispecifik verifiering förutsätts inte. Verksamhetens omfattning och slagkraft bestämmer analysfrekvensen. Eventuella resultat av undersökningar av prover som myndigheterna tagits kan utnyttjas.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Företagaren identifierar och hanterar farorna som hänför sig till växtskyddsmedelsrester.

 • Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer. Utöver det kan företagaren uppvisa till exempel analysintyg eller dokument över auditeringar som påvisar att riskerna hanteras.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Hanteringen av växtskyddsmedelsrester överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel:

 • Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer, men analysintyg kan till exempel inte uppvisas som stöd för dem.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I hanteringen av riskerna som hänför sig till växtskyddsmedelsrester förekommer tydliga brister. Missförhållanden är till exempel:

 • Att riskerna hanteras kan inte påvisas på något som helst sätt.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Riskerna som hänför sig till växtskyddsmedelsrester hanteras inte. Sådana missförhållanden som kräver omedelbart tillrättaläggande och/eller återkallelse är till exempel att:

 • En kemisk analys har visat att gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen överskrids eller att en verksam substans i ett växtskyddsmedel som är förbjudet inom EU använts, men inga korrigerande åtgärder har vidtagits i verksamheten eller så har dessa inte varit korrekta/tillräckliga.
 • Företagaren kan trots uppmaning eller föreläggande inte uppvisa några metoder att påvisa att riskerna hanteras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (med ändringar)
 • Handels- och industriministeriets förordning om resterna av bekämpningsmedel i barnmat 1215/2007
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn
 • Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten (Eviras publikationer 13/2013)
 • Livsmedelsverkets anvisning 5911/04.02.00.01/2020/2: Kemiska undersökningar för att påvisa att livsmedlen överensstämmer med kraven.


Uppdateringar i version 10:

 • Rubriken har ändrats från växtskyddsmedel till bekämpningsmedel.
 • Lagstiftningen har uppdaterats

17.13 Främmande ämnen som härstammar från omgivningen

Anvisning/version: 2203/04.02.00.01/2021/9, tagen i bruk 2.1.2024

Tungmetaller, dioxiner och PCB-föreningar, PFAS-föreningar, radioaktiva ämnen

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från inre marknaden eller tredje länder) eller förmedlar (såsom agenturverksamhet):

 • barnmat (inkl. modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar, livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn och drycker avsedda för spädbarn och små barn)
 • betydande mängder (> 50 000 kg/år) fångad fisk eller fiskeriprodukter framställda av sådan
 • betydande mängder (> 50 000 kg/år) ris eller risprodukter
 • betydande mängder (> 50 000 kg/år) vilda bär eller vild svamp.

Vi rekommenderar att anvisning 16.4 Spårbarheten hos fisk och fiskeriprodukter som omfattas av dioxinundantaget samtidigt kontrolleras för den fångade fiskens del.

Allt enligt övervägande kan punkten oberoende av produktionsmängden kontrolleras också då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar (såsom agenturverksamhet) sådana livsmedel eller ingredienser i livsmedel, för vilka det i lagstiftningen fastställts gränsvärden för sådana främmande ämnens del, som härstammar från omgivningen¹,²:

 • bl.a. mjölk och mjölkprodukter, modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar, spannmålsbaserad färdigmat för spädbarn och små barn och annan barnmat, livsmedel för spädbarn och små barn avsedda för särskilda medicinska ändamål, drycker för spädbarn och små barn, kött och köttprodukter, inre organ, fiskkött och fiskeriprodukter, fisklever och produkter härledda av fisklever, ägg och äggprodukter, kräftdjur, musslor, bläckfiskar, baljfrukter, spannmål, grönsaker, svampar, fruktgrönsaker, frukter, bär, fetter och oljor, kosttillskott, sojabönor, kakao- och chokladprodukter, konserver, burkdrycker, fruktjuice, fuktjuicekoncentrat och fuktnektar, honung, ris, risvåfflor, risvåffelkex, riskex och riskakor:

Denna anvisning tillämpas allt enligt övervägande endast på sådana detaljhandels- och serveringsställen, som inför (från inre marknaden eller tredje länder) ovan nämnda livsmedel till landet.

Kraven i lagstiftningen gäller alla företagare i livsmedelskedjan oberoende av verksamhetens omfattning och relevans. Att tillsynen utgår från riskerna har i Oiva-anvisningen beaktats på så sätt att man avgränsar de verksamheter, på vilka myndighetstillsynen i första hand borde inriktas. Allt enligt övervägande (såsom särskilda problem, uppgifter om tidigare kontroller, en misstanke, återkallelser, tillsynsenhetens egna projekt) borde en punkt också kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, importerar (från den inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar sådana livsmedel eller ingredienser i sådana, för vilka det i lagstiftningen fastställts gränsvärden för främmande ämnen som härstammar från omgivningen.

Saker som ska kontrolleras:
Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6. Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms så att man (vid behov med hjälp av stickprov av till exempel av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) kontrollerar följande:

Sådana livsmedel, som innehåller främmande ämnen som härstammar från omgivningen (tungmetaller, dioxiner och PCB-föreningar, PFAS-föreningar, radioaktiva ämnen) i mängder som överskrider det fastställda gränsvärdet, släpps inte ut på marknaden och används inte heller som ingredienser i livsmedel.

 • Företagaren identifierar och hanterar de faror, som särskilt ska beaktas med tanke på livsmedlet i fråga och som hänför sig till främmande ämnen som härstammar från omgivningen (såsom fångad fisk – tungmetaller, särskilt kvicksilver; vilda bär och svampar – radioaktiva ämnen; ris – oorganisk arsenik).
 • Riskhanteringen i fråga om livsmedel och råvaror i sådana kan påvisas (till exempel med leveransavtal och produktspecifikationer) och verifieras (till exempel med analysintyg eller auditeringar).
 • OBS! Partispecifik verifiering förutsätts inte. Verksamhetens omfattning och slagkraft bestämmer till exempel analysfrekvensen – eventuella resultat av undersökningar av prover som myndigheterna tagit kan också utnyttjas. För sådana fiskars och fiskeriprodukters del, som omfattas av dioxinundantaget, är analysintygen i fråga onödiga, om livsmedlen är avsedda för de marknader som avses i undantaget.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Företagaren identifierar och hanterar farorna som hänför sig till främmande ämnen som härstammar från omgivningen.

 • Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer och/eller så kan det verifieras till exempel med analysintyg.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Hanteringen av främmande ämnen som härstammar från omgivningen överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel:

 • Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer, men analysintyg kan till exempel inte uppvisas som stöd för dem.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I hanteringen av riskerna som hänför sig till främmande ämnen som härstammar från omgivningen förekommer tydliga brister. Missförhållanden är till exempel:

 • Att riskerna hanteras kan inte påvisas på något som helst sätt.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Riskerna som hänför sig till främmande ämnen som härstammar från omgivningen hanteras inte. Missförhållanden som kräver omedelbar tillrättaläggelse eller återkallelse är till exempel att:

 • En kemisk analys har visat att gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen överskrids, men inga korrigerande åtgärder har vidtagits i verksamheten eller så har dessa inte varit korrekta/tillräckliga.
 • Företagaren kan trots uppmaning eller föreläggande inte uppvisa några metoder att påvisa att riskerna hanteras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • ¹Kommissionens förordning (EU) 2023/915 om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1881/2006
 • ²Kommissionens rekommendation om skydd och informering av befolkningen i fråga om exponeringen för radioaktivt cesium som vissa livsmedel som härstammar från naturen till följd av kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl fortfarande innehåller (2003/274/Euratom)
 • Rådets förordning (EEG) nr 315/93 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel
 • Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten (Eviras publikationer 13/2013)
 • Livsmedelsverkets anvisning 5911/04.02.00.01/2020/2: Kemiska undersökningar för att påvisa att livsmedlen överensstämmer med kraven.


Uppdateringar i version 9:

 • Lagstiftningen har uppdaterats.

17.14 Mögeltoxinerna

Anvisning/version: 2204/04.02.00.01/2021/8, tagen i bruk 2.1.2024

Aflatoxiner, ochratoxin A, patulin, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisiner, citrinin, mjöldryga, mjöldrygealkaloider

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från inre marknaden eller tredje länder) eller förmedlar (såsom agenturverksamhet) följande produkter vilkas lagstadgade gränsvärden för mögeltoxiner räknas upp i bilagan till förordning Kommissionens förordning (EU) 2023/915

 • Livsmedel riktade till spädbarn eller barn inkl. barnmat, modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar och livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn.
 • betydande mängder (> 50 000 kg/år) spannmål eller spannmålsprodukter
 • betydande mängder (> 10 000 kg/år) nötter, jordnötter eller torkad frukt eller produkter framställda av sådana
 • betydande mängder (> 500 000 kg/år) fruktsaft, fruktkoncentrat eller fruktnektar.

Allt enligt övervägande (såsom särskilda problem, uppgifter om tidigare kontroller, misstanke, återkallelser, tillsynsenhetens egna tillsynsprojekt) kan en punkt också kontrolleras oberoende av produktionsmängden, då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar (såsom agenturverksamhet) sådana livsmedel eller ingredienser i livsmedel, för vilka det fastställts lagstadgade gränsvärden för mögeltoxiner och mjöldryga i bilagan till förordning förordning (EU) 2023/915 bl.a.

 • jordnötter och andra oljefrön, mandlar, pistaschmandlar, aprikosfrön, hasselnötter, paranötter, övriga nötter,
 • torkad frukt, russin
 • spannmål och spannmålsprodukter inkl. majs och ris (såsom pasta, bröd, kakor, bakelser, kex, småbröd, spannmålsmellanmål, frukostflingor)
 • obehandlad mjölk, värmebehandlad mjölk
 • kryddor och kryddblandningar
 • spannmålsbaserad barnmat för spädbarn och små bar och övrig barnmat
 • modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar
 • livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn
 • kaffe (rostade kaffebönor, malet rostat kaffe, snabbkaffe), druvjuice (inkl. koncentrerad druvjuice och druvnektar)
 • Lakritsrot och lakritsextrakt
 • fruktjuice (inkl. koncentrerad fruktjuice och fruktnektar), äppelsaft och fasta äppelprodukter (inkl. äppelkompott och äppelpuré), bearbetad majsolja
 • kosttillskott som baserade på ris som fermenterats med röd jäst
 • annat vetegluten än sådant som saluhålls till konsumenter.

På detaljhandels- och serveringsställen tillämpas denna anvisning endast, om de inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) ovan nämnda livsmedel.

Kraven i lagstiftningen gäller alla företagare i livsmedelskedjan oberoende av verksamhetens omfattning och relevans. Att tillsynen utgör från riskerna har i Oiva-anvisningen beaktats på så sätt att man avgränsar de verksamheter, på vilka myndighetstillsynen i första hand borde inriktas.

Saker som ska kontrolleras:
Att egenkontrollen är tillräcklig och lämplig och vid behov planen för egenkontroll kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms (vid behov med stickprov av till exempel 1-3 produkter beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) med kontroll av följande saker:

Livsmedel som innehåller mögeltoxiner (aflatoxiner, ochratoxin A, patulin, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisiner, citrinin) och/eller mjöldryga i halter som överstiger gränsvärdet släpps inte ut på marknaden och används inte heller som ingredienser i livsmedel.

 • Företagaren identifierar och hanterar farorna som särskilt ska beaktas för livsmedlet i fråga och som hänför sig till mögeltoxiner eller mjöldryga.
 • Riskhanteringen i fråga om livsmedel och råvaror i sådana kan påvisas (till exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer) och verifieras (till exempel med analysintyg eller auditeringar).
 • OBS! Partispecifik verifiering förutsätts inte. Verksamhetens omfattning och slagkraft bestämmer till exempel analysfrekvensen – eventuella resultat av undersökningar av prover som myndigheterna tagit kan också utnyttjas.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Företagaren identifierar och hanterar farorna som hänför sig till mögeltoxiner och/eller mjöldrygor.

 • Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer. Utöver det kan företagaren uppvisa till exempel analysintyg eller dokument över auditeringar som påvisar att riskerna hanteras.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Hanteringen av mögeltoxiner och/eller mjöldrygor överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel:

 • Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer, men analysintyg kan till exempel inte uppvisas som stöd för dem.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I hanteringen av riskerna som hänför sig till mögeltoxiner och/eller mjöldrygor förekommer tydliga brister. Missförhållanden är till exempel:

 • Att riskerna hanteras kan inte påvisas på något som helst sätt.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Riskerna som hänför sig till mögeltoxiner och/eller hanteras inte. Sådana missförhållanden som kräver omedelbart tillrättaläggande eller omedelbar återkallelse är till exempel att:

 • En kemisk analys (för mjöldrygors del en mikroskopisk undersökning) har visat att gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen överskrids, men inga korrigerande åtgärder har vidtagits i verksamheten eller så har dessa inte varit korrekta/tillräckliga.
 • Företagaren kan trots uppmaning eller föreläggande inte uppvisa några metoder att påvisa att riskerna hanteras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Kommissionens förordning (EU) 2023/915 om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1881/2006
 • Rådets förordning (EEG) nr 315/93 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel
 • Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten (Eviras publikationer 13/2013)
 • Livsmedelsverkets anvisning 5911/04.02.00.01/2020/2: Kemiska undersökningar för att påvisa att livsmedlen överensstämmer med kraven.


Uppdateringar i version 8:

 • Mjöldrygealkaloider tillsatt i anvisningen
 • Lagstiftningen har uppdaterats.

17.15 Främmande ämnena som uppkommer under processen

Anvisning/version: 2205/04.02.00.01/2021/9, tagen i bruk 2.1.2024

PAH-föreningar, 3-MCPD, glycidylfettsyraestrar, akrylamid

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från inre marknaden eller tredje länder) eller förmedlar (såsom agenturverksamhet):

 • barnmat (modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar och livsmedel för särskilda näringsändamål avsedda för spädbarn och små barn inberäknade)
 • vegetabiliska fetter och oljor
 • livsmedel, vid tillverkning av vilka det används traditionella rökningsprocesser (OBS! Anvisningen gäller inte sådana livsmedel, som tillverkats med rökaromer, såsom vätskerök, eller råvaror till sådana).

Denna punkt kontrolleras också då en företagare tillverkar och släpper ut på marknaden livsmedel som hör till den s.k. akrylamidförordningens¹ tillämpningsområde:
pommes frites tillverkade av rå potatis, andra styckade (friterade) potatisprodukter och skivade potatischips; potatischips tillverkade av potatisdeg, snacks, crackers och andra potatisprodukter; bröd, frukostcerealier (gröt undantagen); konditoriprodukter: kex, småbröd, skorpor, müslistänger, scones, strutar, rån, tebröd och pepparkakor jämte crackers (bakverk på mjöl av spannmål), knäckebröd och brödsubstitut; kaffe (rostat kaffe och snabbkaffe); kaffesurrogat; barnmat och spannmålsbaserad färdigmat avsedd för spädbarn och små barn.

Allt enligt övervägande kan punkten kontrolleras också då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar (såsom agenturverksamhet) sådana livsmedel eller ingredienser i livsmedel, för vilka det i lagstiftningen fastställts gränsvärden för främmande ämnen som uppkommer under processen²:

 • bl.a. rökt kött och rökta köttprodukter, rökt fiskkött, rökta fiskeriprodukter, oljor och fetter, kakaobönor och produkter erhållna av sådana, kokosolja, rökta musslor, spannmålsbaserad färdigmat för spädbarn och små barn och annan barnmat, modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar (mjölkbaserade produkter inberäknade), livsmedel för spädbarn avsedda för särskilda näringsändamål och medicinska ändamål, kakaofiber avsedd att användas som ingrediens i livsmedel och produkter erhållna av kakaofiber, bananchips, kosttillskott (som innehåller ämnen av vegetabiliskt ursprung och produkter därav), torkade örter, torkade kryddor (med undantag för kardemumma och rökt Capsicum spp.), hydrolyserat vegetabiliskt protein, sojasås².

Denna anvisning tillämpas i sådana detaljhandelsbutiker och på sådana serveringsställen, där traditionell rökning idkas och/eller där livsmedel som hör till den s.k. akrylamidförordningens¹ tillämpningsområde tillverkas och släpps ut på marknaden. Denna anvisning tillämpas allt enligt övervägande endast på sådana detaljhandels- och serveringsställen, som inför (från inre marknaden eller tredje länder) ovan nämnda livsmedel eller där sådana livsmedel, som det kan bildas akrylamid i, tillverkas och släpps ut på marknaden.

Kraven i lagstiftningen gäller alla företagare i livsmedelskedjan oberoende av verksamhetens omfattning och relevans. Att tillsynen utgår från riskerna har i Oiva-anvisningen beaktats på så sätt att man avgränsar de verksamheter, på vilka myndighetstillsynen i första hand borde inriktas. Allt enligt övervägande (såsom särskilda problem, uppgifter om tidigare kontroller, en misstanke, återkallelser, tillsynsenhetens egna tillsynsprojekt) borde en punkt också kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, importerar (från den inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar sådana livsmedel eller ingredienser i sådana, för vilka det i lagstiftningen fastställts gränsvärden för främmande ämnen som uppkommer under processen eller företagaren tillverkar och släpper ut på marknaden sådana livsmedel, som det kan bildas akrylamid i.

Saker som ska kontrolleras:
PAH-föreningar, 3-MCPD, glycidylfettsyraestrar: Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6. Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms så att man (vid behov med hjälp av stickprov av till exempel av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) kontrollerar följande:

Sådana livsmedel, som innehåller främmande ämnen som uppkommer under processen (PAH-föreningar, 3-MCPD, glycidylfettsyraestrar) i mängder som överstiger det fastställda gränsvärdet, släpps inte ut på marknaden och används inte heller som ingredienser i livsmedel.

Tillverkning, legotillverkning, förpackning, införsel (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedling (såsom agenturverksamhet) av livsmedel:

 • Företagaren identifierar och hanterar farorna som särskilt ska beaktas med tanke på livsmedlet i fråga och som hänför sig till främmande ämnen som uppkommer under processen (såsom rökta produkter – PAH-föreningar, sojasås – 3-MCPD, vegetabiliska oljor och fetter - glycidylfettsyraestrar).
 • Riskhanteringen i fråga om livsmedel och råvaror i sådana kan påvisas (till exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer) och verifieras (till exempel med analysintyg eller auditeringar).
 • OBS! Partispecifik verifiering förutsätts inte. Verksamhetens omfattning och slagkraft bestämmer till exempel analysfrekvensen – eventuella resultat av undersökningar av prover som myndigheterna tagit kan också utnyttjas.

Livsmedel som företagaren själv rökt:

 • Man ser till att rökningsutrustningen är ren.
 • Utrustningstillverkarens bruksanvisningar och god produktionssed (såsom att ”överrökning” undviks) följs.
 • Analyser som hänför sig till egenkontrollen har gjorts (OBS! Verksamhetens omfattning och slagkraft bestämmer till exempel analysfrekvensen); eventuella resultat av undersökningar av prover som myndigheterna tagit kan också utnyttjas.
 • Ett analysintyg, som påvisar överensstämmelsen med bestämmelserna, är den starkaste bekräftelsen på att riskerna hanteras.
 • Produkter som omfattas av det PAH-undantag som Finland beviljats ((EU) 2023/915 artikel 7) (traditionellt varmrökt kött och varmrökta köttprodukter och traditionellt varmrökta små fiskar och fiskeriprodukter som framställts av små fikar) levereras endast till marknaden i Finland. I godkända livsmedelslokaler kontrolleras att det i uppgifterna som levereras till den mottagande livsmedelslokalen ingår en märkning om leveransbegränsningen för sådana produkters del, som omfattas av PAH-undantaget. Leveransbegränsningen gäller inte sådana situationer, där man utgående från analyser kan påvisa att de allmänna gränsvärdena som i EU-lagstiftningen fastställts för rökt fisk och rökt kött och produkter som framställts av sådant underskrids.

Akrylamid: Hur egenkontrollen omsätts i praktiken utvärderas med kontroll av följande saker:

 • Företagaren identifierar och hanterar riskerna som hänför sig till akrylamid.
 • De i akrylamidförordningen förutsatta reduceringsåtgärderna som gäller livsmedlet som ska tillverkas har beskrivits i egenkontrollen och uppföljningen av omsättningen i praktiken kan konstateras/påvisas³ i tillämpliga delar.

Till egenkontrollen har bifogats en provtagnings- och undersökningsplan och den har följts (skyldigheten att ha en provtagnings- och undersökningsplan gäller inte s.k. lokal verksamhet)³.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Företagaren identifierar och hanterar farorna som hänför sig till främmande ämnen som uppkommer under processen.

Tillverkning, legotillverkning, förpackning, införsel (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedling (såsom agenturverksamhet) av livsmedel:

 • Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer. Utöver det kan företagaren uppvisa till exempel analysintyg eller dokument över auditeringar som påvisar att riskerna hanteras.

Livsmedel som företagaren själv rökt:

 • Man ser till att rökningsutrustningen är ren.
 • Vid rökning följs utrustningstillverkarens anvisningar och/eller god produktionssed.
 • Kemiska analyser har gjorts som stöd för riskhanteringen.
 • Om ett eventuellt särskilt villkor (PAH-undantag) som gäller utsläppande på marknaden informeras den mottagande aktören i handelsdokument eller på något annat sätt skriftligen (Godkända livsmedelslokaler).

Livsmedlen som hör till akrylamidförordningens tillämpningsområde (allt enligt kravnivåkategorin³):

 • Reduceringsåtgärderna som förutsätts i akrylamidförordningen och som gäller livsmedlet som ska tillverkas och omsättandet av dem i praktiken har beskrivits i egenkontrollen.
 • Att reduceringsåtgärderna omsatts i praktiken kan konstateras/påvisas i tillämpliga delar.
 • Till egenkontrollen har bifogats en provtagnings- och undersökningsplan och den har följts (skyldigheten att ha en provtagnings- och undersökningsplan gäller inte s.k. lokal verksamhet).
 • I leveransavtalen eller till dem eventuellt anknytande handlingar har beaktats eller på andra sätt säkerställts att alla livsmedelsleverantörer har vidtagit alla i förordningen fastställda reduceringsåtgärder.

Standardrutinerna leder till att referensvärdena för akrylamid underskrids.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Hanteringen av främmande ämnen som uppkommer under processen överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel:

Tillverkning, legotillverkning, förpackning, införsel (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedling (såsom agenturverksamhet) av livsmedel:

 • Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer, men analysintyg kan till exempel inte uppvisas som stöd för dem.

Livsmedel som företagaren själv rökt:

 • I rökningsutrustningens renhet förekommer smått att anmärka om, men den är huvudsakligen ren.
 • God produktionssed följs huvudsakligen, men små bister kan konstateras, men de försvagar ändå inte livsmedelssäkerheten.

Livsmedlen som hör till akrylamidförordningens tillämpningsområde:

 • Reduceringsåtgärderna som förutsätts i akrylamidförordningen och som gäller livsmedlet som ska tillverkas har beskrivits i egenkontrollen, men i omsättandet av dem i praktiken och i uppföljningen av omsättandet av dem i praktiken förekommer små brister. Små brister är (allt enligt kravnivåkategorin³) till exempel att:
  • Rutinerna visar att reduceringsåtgärderna inte till alla delar följs.
  • Anteckningar som hänför sig till uppföljningen av omsättandet i praktiken har inte gjorts systematiskt.
  • Provtagnings- och undersökningsplanen har inte följts exakt (en liten del av de planerade undersökningarna saknas).
  • Det kan inte påvisas att alla livsmedelsleverantörer har vidtagit alla i förordningen fastställda reduceringsåtgärder.

Som stöd för standardrutinerna kan inte företes något påvisande av att referensvärdena underskrids.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I hanteringen av riskerna som hänför sig till främmande ämnen som uppkommer under processen förekommer tydliga brister. Missförhållanden är till exempel:

Tillverkning, legotillverkning, förpackning, införsel (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedling (såsom agenturverksamhet) av livsmedel:

 • Att riskerna hanteras kan inte påvisas på något som helst sätt.

Livsmedel som företagaren själv rökt:

 • Rökningsutrustningen är helt klart ytterst smutsig.
 • Man känner inte till rökningsutrustningens bruksanvisningar.
 • Vid rökning följs inte god produktionssed (såsom ”överrökning”)
 • Den mottagande aktören har inte skriftligen informerats om att produkter som omfattas av PAH-undantaget får levereras endast till marknaden i Finland. (Godkända livsmedelslokaler).

Livsmedlen som hör till akrylamidförordningens tillämpningsområde:

 • Reduceringsåtgärderna som förutsätts i akrylamidförordningen och som gäller livsmedlet som ska tillverkas har beskrivits i egenkontrollen, men det kan inte påvisas att de omsätts i praktiken och/eller det kan tydligt konstateras att de inte omsätts i praktiken. Exempel på detta är (allt enligt kravnivåkategorin³):
  • Mycket mörk stekolja eller rikliga mängder lösa stycken i stekoljan (som inte beror på variationer under verksamheten eller oljans egenskaper).
  • Halvfabrikattillverkarens bruksanvisningar är inte kända eller så följs de inte.
  • Mycket mörk steknivå (tydligt bränd produkt).
  • Fastställda processtemperaturer eller -tider följs inte.
  • Provtagnings- och undersökningsplanen har inte följts (huvuddelen av de planerade undersökningarna saknas).
  • Det kan inte påvisas med dokument att alla livsmedelsleverantörer har vidtagit alla i förordningen fastställda reduceringsåtgärder.
  • Standardrutinerna har inte beskrivits.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Riskerna som hänför sig till främmande ämnen som uppkommer under processen hanteras inte. Sådana missförhållanden som kräver omedelbar tillrättaläggelse eller återkallelse är till exempel att:

Tillverkning, legotillverkning, förpackning, införsel (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedling (såsom agenturverksamhet) av livsmedel:

 • En kemisk analys har visat att gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen överskrids, men inga korrigerande åtgärder har vidtagits i verksamheten eller så har dessa inte varit korrekta/tillräckliga.
 • Företagaren kan trots uppmaning eller föreläggande inte uppvisa några metoder att påvisa att riskerna hanteras.

Livsmedel som företagaren själv rökt:

 • En kemisk analys har visat att gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen överskrids, men inga korrigerande åtgärder har vidtagits i verksamheten eller så har dessa inte varit korrekta/tillräckliga.
 • Produkter som omfattas av det PAH-undantag som Finland beviljats har levererats till andra EU-länder.

Livsmedlen som hör till akrylamidförordningens tillämpningsområde:

 • Riskerna som hänför sig till akrylamid hanteras inte, exempel (allt enligt kravnivåkategorin³):
  • Reduceringsåtgärderna som förutsätts i akrylamidförordningen och/eller någon provtagnings- och undersökningsplan beskrivs inte i egenkontrollen och några sådana omsätts inte i praktiken.
  • En provtagnings- och undersökningsplan har gjorts, men alla undersökningsresultat saknas.

Undersökningsresultaten har visat att referensvärdet överskrids, men korrigerande åtgärder (åtgärder som förordningen förutsätter) har inte vidtagits eller så är det inte skriftligen motiverat att de inte vidtagits.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • ¹Kommissionens förordning om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel (EU) nr 2017/2158
 • ²Kommissionens förordning (EU) 2023/915 om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1881/2006
 • ³Eviras anvisning 17056/1: Anvisning för att minska akrylamidhalterna och iaktta jämförelsevärdena i enlighet med Europeiska kommissionens förordning (EU) 2017/2158
 • Rådets förordning om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (EEG) nr 315/93
 • Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten (Eviras publikationer 13/2013)
 • Livsmedelsverkets anvisning 4222/04.02.00.01/2021: Metoder att minska mängden PAH-föreningar vid rökning.
 • Livsmedelsverkets anvisning 5911/04.02.00.01/2020/2: Kemiska undersökningar för att påvisa att livsmedlen överensstämmer med kraven.


Uppdateringar i version 9:

 • Lagstiftningen har uppdaterats.

17.16 Övriga främmande ämne*

Anvisning/version: 2206/04.02.00.01/2021/9, tagen i bruk 2.1.2024

*Nitrat, erukasyra, melamin, tropanalkaloider, vätecyanid, pyrrolizidinalkaloider, opiumalkaloider, ekvivalenter av delta-9-tetrahydrokannabinol 9-THC)

 

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från inre marknaden eller tredje länder) eller förmedlar (såsom agenturverksamhet):

 • barnmat (bearbetade spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn, modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar och småbarnsnäring inberäknade)
 • betydande mängder (> 50 000 kg/år) spenat, färsk sallat, isbergssallader eller rucola
 • betydande mängder (> 100 000 kg/år) vegetabiliska oljor och fetter.

Allt enligt övervägande kan punkten oberoende av produktionsmängden kontrolleras också då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar (såsom agenturverksamhet) sådana livsmedel eller ingredienser i livsmedel, för vilka det i lagstiftningen fastställts ett gränsvärde för nitratens, melaminets, erukasyrans, tropanalkaloiders, vätecyanidens, pyrrolizidinalkaloiders, opiumalkaloiders och ekvivalenter av delta-9-tetrahydrokannabinol (Δ9-THC)  del1:

 • nitrat: spenat, färsk sallad, isbergssallad, rucola, spannmålsbaserad barnmat för spädbarn och små barn och annan barnmat
 • melamin: livsmedel, modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar och småbarnsnäring
 • erukasyra: vegetabiliska oljor och fetter, som släppts ut på marknaden för slutkonsumenten eller för att användas som ingrediens i livsmedel, camelinaolja, senapsolja och gurkörtsolja, senap (krydda) 
 • tropanalkaloider: spannmålsbaserad färdigmat för spädbarn och små barn och annan barnmat, som innehåller hirs, durra, bovete, majs eller produkter framställda av dessa, obearbetade hirs- och sorgumkärnor, majskärnor, bovetekärnor, popmajs, hirs, sorgum, majs, bovete och kvarnprodukter av hirs, sorgum, majs och bovete. Örtte (torkad produkt) och ingredienser som används för örtte
 • vätecyanid: linfrön, aprikoskärnor, mandlar, maniokrot/kassavarot, maniokmjöl/kassavamjöl och tapiokamjöl
 • pyrrolizidinalkaloider: spiskummin, kosttillskott som innehåller växtberedningar, pollenprodukter, te, örtte, torkade örter
 • opiumalkaloider: vallmofrön och bageriprodukter som innehåller vallmofrön
 • ekvivalenter av delta-9-tetrahydrokannabinol (Δ9-THC): hampfrön och hampfröolja

Denna anvisning tillämpas allt enligt övervägande endast på sådana detaljhandels- och serveringsställen, som inför (från inre marknaden eller tredje länder) ovan nämnda livsmedel.

Kraven i lagstiftningen gäller alla företagare i livsmedelskedjan oberoende av verksamhetens omfattning och relevans. Att tillsynen utgår från riskerna har i Oiva-anvisningen beaktats på så sätt att man avgränsar de verksamheter, på vilka myndighetstillsynen i första hand borde inriktas. Allt enligt övervägande (såsom särskilda problem, uppgifter om tidigare kontroller, en misstanke, återkallelser, tillsynsenhetens egna projekt) borde en punkt också kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, importerar (från den inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar sådana livsmedel eller ingredienser i sådana, för vilka det i lagstiftningen fastställts gränsvärden för andra främmande ämnen.

Saker som ska kontrolleras:
Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6. Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms så att man (vid behov med hjälp av stickprov av till exempel av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) kontrollerar följande:

Sådana livsmedel, som innehåller främmande ämne i mängder som överstiger det fastställda gränsvärdet, släpps inte ut på marknaden och används inte heller som ingredienser i livsmedel.

 • Företagaren identifierar och hanterar farorna som hänför sig till främmande ämne (till exempel spenat, sallater, rucola – nitrat; vegetabiliska oljor och fetter och livsmedel som innehåller sådana – erukasyra; livsmedel för spädbarn och småbarn som innehåller sorgum, hirs eller bovete – tropanalkaloider; linfrön - vätecyanid).
 • Riskhanteringen i fråga om livsmedel och råvaror i sådana kan påvisas (till exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer) och verifieras (till exempel med analysintyg eller auditeringar).
 • OBS! Partispecifik verifiering förutsätts inte. Verksamhetens omfattning och slagkraft bestämmer till exempel analysfrekvensen - eventuella resultat av undersökningar av prover som myndigheterna tagit kan också utnyttjas.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Företagaren identifierar och hanterar farorna som hänför sig till främmande ämne.

 • Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer. Utöver det kan företagaren uppvisa till exempel analysintyg eller dokument över auditeringar som påvisar att riskerna hanteras.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Hanteringen av främmande ämne överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel:

 • Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer, men analysintyg kan till exempel inte uppvisas som stöd för dem.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I hanteringen av riskerna som hänför sig till främmande ämne förekommer tydliga brister. Missförhållanden är till exempel:

 • Att riskerna hanteras kan inte påvisas på något som helst sätt.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Riskerna som hänför sig till främmande ämne hanteras inte. Sådana missförhållanden som kräver omedelbart tillrättaläggande eller omedelbar återkallelse är till exempel att:

 • En kemisk analys har visat att gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen överskrids, men inga korrigerande åtgärder har vidtagits i verksamheten eller så har dessa inte varit korrekta/tillräckliga.
 • Företagaren kan trots uppmaning eller föreläggande inte uppvisa några metoder att påvisa att riskerna hanteras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sida ändringar):

 • 1Kommissionens förordning (EU) 2023/915 om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1881/2006
 • Rådets förordning (EEG) nr 315/93 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel
 • Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten (Eviras publikationer 13/2013)
 • Livsmedelsverkets anvisning 5911/04.02.00.01/2020/2: Kemiska undersökningar för att påvisa att livsmedlen överensstämmer med kraven.


Uppdateringar i version 9:

 • Lagstiftningen uppdaterad
 • Pyrrolizidinalkaloider, opiumalkaloider och Δ9 -THC-ekvivalenter har lagts till i förteckningen över främmande ämnen för vilka ett föreskrivet gränsvärde (EU) 2023/915 har fastställts.