18 Oiva-rapportens presentation

Alla anvisningar för registrerad livsmedelsverksamhet.

18.1 Oiva-rapportens presentation

Anvisning/version: 2207/04.02.00.01/2021/5, tagen i bruk 2.1.2023

Att beakta:

Den senaste rapporten över inspektionen av livsmedelsverksamheten ska tillhandahållas på ett lättillgängligt sätt på livsmedelsföretagarens webbplats eller på något annat motsvarande sätt. Med andra motsvarande sätt avses till exempel aktörens sociala medier eller en mobiltelefonapplikation genom vilken livsmedel säljs. I en livsmedelslokal som besöks av konsumenter ska rapporten dessutom finnas framlagd nära ingången eller på någon annan plats som konsumenterna lätt kan se. (livsmedelslagen 16 § 3 mom.)

Saker som skall kontrolleras:

 • Oiva-rapportens presentation
  • på en webbplats eller lätt tillgängligt på motsvarande sätt
  • i samband med ingången till livsmedelslokalen eller på någon annan plats som konsumenterna lätt kan se om konsumenter besöker i livsmedelslokal
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Den senaste Oiva-rapporten har lagts fram enligt livsmedelslagen.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Det finns små brister i presentationen av den senaste Oiva-rapporten.

 • Oiva-rapporten visas endast på aktörens egna webbsidor eller försäljningskanaler ELLER i anslutning till ingången till livsmedelslokalen där konsumenterna sköter sina ärenden.   
 • Oiva-rapporten har lagts fram, men finns på en plats där konsumenterna inte enkelt kan hitta eller läsa den, eller den är i oläsligt skick.
 • Oiva-rapporten har lagts fram, men den är mindre än en A4 eller motsvarar inte Oiva-rapportens ursprungliga färg.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Den senaste Oiva-rapporten har inte lagts fram alls. Oiva-rapporten visas inte på aktörens egna webbsidor eller försäljningskanaler och inte heller i den livsmedelslokal där konsumenterna utför sina ärenden.

Oiva-rapporten som lagts fram motsvarar inte den Oiva-rapport som myndigheten gett och det vilseleder konsumenten.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Företagaren har under den förra kontrollen getts vitsordet Bör korrigeras för hur Oiva-rapporten lagts fram och missförhållandet som tidigare konstaterats i framläggningen har inte rättats till.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:

 • Livsmedelslagen 297/2021, 16 §
 • Livsmedelsverkets föreskrift om livsmedelstillsynens tillsynsuppgifter 12/2021
 • Livsmedelsverkets anvisning: Systemet för publicering av uppgifter om livsmedelstillsynen Oiva

Uppdateringar i version 5:

 • Anvisningen nummer 2207/04.02.00.01/2021/5 ersätter anvisningen nummer 10262/4.
 • Att beakta: har uppdaterats.
 • Utmärkt, Bra, Bör korrigeras och Dålig bedömningar: har uppdaterats.
 • Livsmedelsverkets föreskrift om livsmedelstillsynens tillsynsuppgifter 12/2021: har lagts till.
 • Livsmedelsverkets anvisning: Systemet för publicering av uppgifter om livsmedelstillsynen Oiva: har lagts till.