19 Kraven på saluhållandet

Alla anvisningar för registrerad livsmedelsverksamhet.

19.4 Mjölk och mjölkprodukter

Anvisning/version: 2211/04.02.00.01/3, tagen i bruk 1.7.2021

Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.

Att beakta:
Denna punkt som gäller mjölk och mjölkprodukter kontrolleras då en företagare

 • tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar,
 • inför och/eller förmedlar (från inre marknaden eller tredje länder)

mjölk och mjölkprodukter.

Beteckningarna som används då mjölk- och mjölkprodukter, såsom grädde, ost och yoghurt, saluhålls och dessa produkters naturliga sammansättning skyddas av Europaparlamentets och rådets förordning (EPRf 1308/2013), som definierar vad som avses med mjölk och mjölkprodukter. Beteckningarna för mjölk- och mjölkprodukter får användas i sådana fall, då dessa uppfyller kraven i lagstiftningen (EPRf 1308/2013, 74 art., 78 art., bilaga VII, del III och del IV).

Skyddade beteckningar för mjölk och mjölkprodukter får undantagsvis användas också för beskrivning av sådana produkter, vilkas beskaffenhet är känd genom traditionellt bruk eller beteckningar som uppenbarligen används for att beskriva en karakteristisk egenskap hos produkten (Kommissionens beslut 2010/791/EU, Kommissionens förordning (EG) nr 445/2007) I Finland är undantagen som hänför sig till användningen av beteckningen smör: kaakaovoi (kakaosmör),maapähkinävoi (jordnötssmör), voileipäkeksi (smörgåskex),voitatti (smörsopp) och voileipäkakku (smörgåstårta). För andra länder har också beviljats undantag som gäller beteckningarna grädde, ost och mjölk. För benämningen munavoi (äggsmör) finns också ett undantag (Kommissionens förordning (EG) nr 445/2007).

Smör kontrolleras i punkt 19.6 Bredbara fetter.

Vi rekommenderar att punkten 13.1 Den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel och 13.2 Näringsdeklarationen och vid behov 12.3 Produkterna med skyddad beteckning samtidigt kontrolleras, eftersom beteckningarna på mjölkprodukter också skyddas med EU-författningar om skyddade beteckningar (såsom fetaost). Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov kontrollerar t.ex. 1 – 3 olika produkters förpackningar och/eller saluhållna partier beaktande verksamhetens karaktär och omfattning. Vid kontroll bedöms om beteckningarna och produktbeskrivningarna som används vid marknadsföring av mjölk och mjölkprodukter och livsmedel som används på samma sätt som mjölkprodukter överensstämmer med författningarna om beteckningar för mjölk och mjölkprodukter.

Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel med

 • kontroller av märkningarna på förpackningarna, recepten och handlingarna
 • vid behov med hjälp av analysresultat och/eller egenkontrollundersökningar.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Mjölk och mjölkprodukter tillverkas och benämns i enlighet med definitionen på benämningen på mjölken och mjölkprodukten i fråga. Beteckningen som föreskrivits för livsmedlet syns tydligt i märkningarna på förpackningen.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Tillverkningen och benämningen av mjölk och mjölkprodukter sker i enlighet med definitionen på benämningen på mjölken och mjölkprodukten i fråga. Exempel:

 • en produkts beteckning är inte tydligt synlig i märkningarna på förpackningen
 • i minsta/högsta fetthalten i helmjölk / lättmjölk / fettfri mjölk som överensstämmer med definitionen på benämningen den saluhålls under har uppdagats små avvikelser.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Tillverkningen och benämningen av mjölk och mjölkprodukter sker inte i enlighet med definitionen på benämningen på mjölkprodukten i fråga. Exempel:

 • i minsta/högsta fetthalten i helmjölk / lättmjölk / fettfri mjölk som överensstämmer med definitionen på benämningen den saluhålls under har uppdagats avvikelser
 • mjölkens ursprung (från vilket djur) har blivit onämnt, då det rör sig om annan mjölk än komjölk
 • som mjölkliknande / ostliknande har benämnts en produkt, som tillverkats utan att mjölk använts eller så har någon av ingredienserna i mjölk ersatts med något annat ämne
 • som mjölk eller mjölkprodukt har benämnts en produkt, som tillverkats så att något annat än mjölk använts eller så har någon av ingredienserna i mjölk ersatts med något annat ämne
 • som lättmjölk har benämnts en produkt, vars proteinhalt minskats.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

I tillverkningen eller benämningen av mjölk eller mjölkprodukter förekommer upprepade gånger stora avvikelser i förhållande till definitionen på benämningen av mjölkprodukten i fråga. Exempel:

 • uppföljningen av minsta/högsta fetthalten i helmjölk / lättmjölk / fettfri mjölk som överensstämmer med definitionen på benämningen den saluhålls under har upprepade gånger försummats
 • mjölk och mjölkprodukter benämns upprepade gånger/avsiktligt på fel sätt.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 992/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, artiklarna 1, 74 och 78, bilaga I, del XVI jämte bilaga VII del III och IV
 • Kommissionens beslut 2010/791/EU om upprättande av en förteckning över de produkter som avses i punkt III.1 andra stycket i bilaga XII till rådets förordning (EG) nr 1234/2007
 • Kommissionens förordning (EG) nr (445/2007) om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2991/94 om regler för bredbara fetter och rådets förordning (EEG) nr 1898/87 om skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk- och mjölkprodukter
 • Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012 (ändring 1194/2013 inbegripen), 58 c §
 • Livsmedelslagen 297/2021, 6§.


Uppdateringar i version 3:

 • Kontroll av egenkontroll har preciserats.
 • Anvisning nr 2211/04.02.00.01/2021/3 ersätter anvisningen nr 10331/3
 • Livsmedelslagens nummer och avsnitt har uppdaterats
 • Hänvisningen till kommissionens beslut har korrigerats.

19.6 Bredbara fetter

Anvisning/version: 2212/04.02.00.01/3, tagen i bruk 1.7.2021

Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.

Att beakta:
Denna punkt om bredbara fetter kontrolleras, då en företagare

 • tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar,
 • inför och/eller förmedlar (från inre marknaden eller tredje länder)
  bredbara fetter.

Beteckningarna som används vid saluhållande av bredbara fetter avsedda som människoföda, såsom smör, margarin och fettblandningar och dessa produkters sammansättning skyddas med Europaparlamentets och rådets förordning (EPRf 1308/2013). I förordningen definieras vad som avses med olika bredbara fetter. Beteckningarna som föreskrivits för bredbara fetter får användas endast vid saluhållande av sådana produkter, som överensstämmer med definitionen och produktkategorin för produkten i fråga (EPRf 1308/2013, 74-75 art., 78 art., bilaga VII, del VII och tillägg II).

Den skyddade beteckningen smör får undantagsvis användas även för beskrivning av sådana produkter, vilkas beskaffenhet är känd genom traditionellt bruk eller beteckningar som uppenbarligen används for att beskriva en karakteristisk egenskap hos produkten (Kommissionens beslut 2010/791/EU, Kommissionens förordning (EG) nr 445/2007). I Finland är undantagen som hänför sig till användningen av beteckningen smör: kaakaovoi (kakaosmör), maapähkinävoi (jordnötssmör), voileipäkeksi (smörgåskex), voitatti (smörsopp) och voileipäkakku (smörgåstårta). För benämningen munavoi (äggsmör) finns också ett undantag (Kommissionens förordning (EG) nr 445/2007).

Vi rekommenderar att punkten 13.1 Den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel och 13.2 Näringsdeklarationen och 19.4 Mjölk och mjölkprodukter samtidigt kontrolleras. Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov kontrollerar t.ex. 1 – 3 olika produkters förpackningar och/eller saluhållna partier beaktande verksamhetens karaktär och omfattning. Under kontrollen bedöms om beteckningarna och produktkategorierna som används vid marknadsföring av bredbara fetter överensstämmer med definitionerna på beteckningarna för bredbara fetter.

Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel med

 • kontroller av märkningarna på förpackningarna, recepten och handlingarna
 • vid behov med hjälp av analysresultat och/eller egenkontrollundersökningar.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Det bredbara fettet tillverkas och benämns i enlighet med definitionen på beteckningen för produkten i fråga och beskrivningen av produktkategorin överensstämmer med definitionen.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Tillverkningen och benämningen av det bredbara fettet sker i enlighet med definitionen på beteckningen för produkten. I märkningarna på förpackningen förekommer små missförhållanden, såsom att

 • Som Smör 40 har benämnts en produkt med mjölkfetthalten 38 procent.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Tillverkningen och benämningen av ett bredbart fett sker inte i enlighet med definitionen på beteckningen för produkten. Exempel:

 • Som margarin har benämnts en produkt med fetthalten 60 procent
 • En produkt med benämningen Smör 40 eller 60 har felaktigt försetts med uttrycket traditionell.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

I tillverkningen och benämningen av ett bredbart fett förekommer stora avvikelser i förhållande till definitionen på beteckningen i fråga. Exempel:

 • Som smör har benämnts en produkt, som inte innehåller mjölkfett eller i vilken en del av mjölkfettet ersatts med andra fetter
 • Smör 40 eller 60 har felaktigt benämnts traditionellt smör.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 992/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, artiklarna 74, 75 och 78, bilaga VII del VII och tillägg II
 • Kommissionens beslut 2010/791/EU om upprättande av en förteckning över de produkter som avses i punkt III.1 andra stycket i bilaga XII till rådets förordning (EG) nr 1234/2007
 • Kommissionens förordning (EG) nr (445/2007) om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2991/94 om regler för bredbara fetter och rådets förordning (EEG) nr 1898/87 om skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk- och mjölkprodukter
 • Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012 (ändring 1194/2013 inbegripen), 58 c §
 • Livsmedelslagen 297/2021, 6 §.


Uppdateringar i version 3:

 • Kontroll av egenkontroll har preciserats.
 • Anvisning nr 2212/04.02.00.01/2021/3 ersätter anvisningen nr 10332/3
 • Livsmedelslagens nummer och avsnitt har uppdaterats
 • Hänvisningen till kommissionens beslut har korrigerats.