08 Särskilda kraven vid hantering av livsmedel

Alla anvisningar för registrerad livsmedelsverksamhet.

8.8 Parasitbesiktningarna och fryshanteringen av fiskeriprodukter

Anvisning/version: 2154/04.02.00.01/2021/5, tagen i bruk 2.1.2023

Att beakta:

 • Denna punkt kontrolleras i livsmedelslokaler där:
  • Det rensas eller fileas fisk (parasitbesiktningar, alla fiskarter)
  • Det tillverkas sådana fiskeriprodukter, som undergår sådan behandling som inte är tillräcklig för att förinta livsdugliga parasiter och som äts som sådana (fryshanteringen). 
 • Fiskarter befriats från frysbehandling är odlad lax och regnbågslax från Atlanten, odlad regnbågslax och stör från Finland, samt strömming och vassbuk som fångats i Östersjön. Dessutom kan andra odlade fiskarter befrias från frysbehandling, om villkoren i Eviras beslut (1773/0959/2012) uppfylls.
 • Samtidigt rekommenderas kontroll enligt punkt 8.10 Fiskeriprodukters organoleptiska kvalitet.

Saker som ska kontrolleras:

 • Parasitbesiktningarna av färsk fisk ska utföras i enlighet med kapitel II i bilaga II till förordning (EG) nr 2074/2005.
 • Frysbehandlingen av fisk på grund av parasitrisk: Fiskeriprodukter som skall förtäras råa och vars tillverkningsprocess inte är tillräcklig för att förstöra livskraftiga parasiter skall frysas i enlighet med kraven i avsnitt VIII kapitel III del D i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, såvida inte fiskeriprodukterna har befriats från frysbehandling.
 • Överlämnande av information om frysbehandlingens typ (tid-temperatur-kombination) till den mottagande livsmedelslokalen i ett handelsdokument, en produktetikett, ett avtal eller annat dokument.
 • Fiskeriprodukter som är nationellt befriade från frysningskravet (strömming och vassbuk) levereras endast till den finska marknaden. I godkända livsmedelslokaler kontrolleras att informationen som överlämnas till den mottagande livsmedelslokalen innehåller en anteckning om begränsning av leveransen.
 • När från frysbehandlingen har befriats sådana fiskeriprodukter som släpps ut på marknaden och ätas som sådana, som härrör från andra odlade fiskarter än lax eller regnbågslax som odlas i Atlanten, eller regnbågslax eller stör som odlas i Finland, ska aktören ha de handlingar som förutsätts i Eviras beslut (1773/0959/2012) och som erhållits från fiskodlaren. 
 • Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet och planen kontrolleras tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Okulär granskning av parasiter utförs kontinuerligt i samband med rensning (handputsning) eller genom ett tillräckligt sampel för varje parti (minst 10 fiskar/parti; mekanisk rensning).

Fiskfiléer eller fiskskivor ska granskas okulärt för parasiter under efterbehandling, fileande eller skivning. Parasitfynd bokförs.

Vid frysning ska produktens temperatur sänkas till -20 °C i minst 24 timmar eller -35 °C i minst 15 timmar. Frysningsprocessen dokumenteras och typen av behandling meddelas skriftligen till produkternas mottagare.

Information om typen av frysbehandling och/eller särskilda villkor för utsläpp på marknaden ska meddelas den mottagande livsmedelsföretagaren i handelsdokument eller på annat sätt skriftligen (godkända livsmedelslokaler).

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Till exempel:

I regel utförs Parasitbesiktningar kravenligt, men enskilda partier har förblivit obesiktade eller bokförts bristfälligt.

I regel utförs frysbehandlingar i enlighet med kraven, men det finns små brister i bokföringen.

Uppgifter om vilken typ av frysbehandling som har utförts på produkterna har inte alltid förmedlas till aktörer som tar emot frysbehandlade produkter.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

Parasitbesiktningar görs endast sporadiskt.

Frysbehandling görs inte för alla sådana produkter eller produktkategorier, för vilka sådan borde göras på grund av parasitrisken.

Dokument om produkter som är nationellt undantagna från frysning saknar en märkning om begränsning av leveransen (godkända livsmedelslokaler).

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Till exempel:

Parasitbesiktningar görs inte.

Fisk som haft parasiter i de delar som används som livsmedel har använts som livsmedel.

Frysbehandling görs inte för någon produktkategori, för vilken sådan borde göras på grund av parasitrisken.

Fiskeriprodukter som är nationellt befriade från frysbehandling och vars tillverkningsprocess inte räcker till för att förstöra livskraftiga parasiter har levererats till andra EU-länder.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Kommissionens förordning (EG) nr 853/2004, bilaga III, avsnitt VIII, kapitel III, del D
 • Kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005, bilaga II, kapitel II
 • JSMf om livsmedelshygien 318/2021
 • Eviras anvisning 16023: Tillsynen över fiskeriprodukter.
 • Eviras beslut 1773/0959/2012: Befrielse av odlad fisk från frysningskravet som gäller vissa fiskeriprodukter 15.3.2012

Uppdateringar i version 5:

 • Anvisningen tillämpas i fortsättningen också i registrerade livsmedelslokaler. I registrerade livsmedelslokaler har frysbehandlingen kontrollerats tidigare i punkt 5.1.
 • Specialvillkoret angående utsläppandet på marknaden av fiskeriprodukter som nationellt befriats från fryskravet har lagts till i punkten Att beakta, och i exemplen har specifikationen om att kravet på en skriftlig anmälan om leveransbegränsningar endast gäller godkända livsmedelslokaler lagts till.
 • Punkterna Att beakta och Saker som ska kontrolleras har specificerats och bedömningsexempel har ändrats.
 • Rekommendationen om att samtidigt kontrollera punkt 8.10 Fiskeriprodukters organoleptiska kvalitet har lagts till.

8.10 Fiskeriprodukters organoleptiska kvalitet

Anvisning/version: 7618/04.02.00.01/2022/2, tagen i bruk 2.1.2024

Bedömningen ingår inte i Oiva-rapporten, utan endast i inspektionsberättelsen.

Att beakta:

 • Denna anvisning gäller för alla livsmedelslokaler där följande fiskeriprodukter hanteras eller saluförs:
  • Färsk hel eller rensad fisk
  • Levande eller färska skaldjur
 • Organoleptiska stickprover, som ingår i offentlig kontroll, ska utföras så långt det är möjligt vid landning, mottagning, produktion, lagring och detaljhandeln av fiskeriprodukter.
 • Med en organoleptisk kontroll säkerställs att fiskeriprodukterna på basis av sina organoleptiska egenskaper är lämpliga som livsmedel.
 • Vid bedömningen av den organoleptiska kvaliteten tillämpas i förekommande fall kriterierna för färskhetsklassificering i bilaga I till förordning (EG) nr 2406/96. Fiskens färskhet bedöms utifrån skinnets, slemmets, ögonens, gälarnas, bukhinnans och köttets utseende, köttets fasthet samt fiskens lukt. I fråga om skaldjur bedöms i färskhetsklassificeringen bland annat skalets och sköldens yta, färg och löslighet från köttet, köttets fasthet, lukten och förekomsten av främmande ämnen.
 • Aktörer som hanterar fiskeriprodukter ska utföra organoleptiska kontroller i sin egenkontroll. När det gäller de fiskeriprodukter som förtecknas i förordning (EG) nr 2406/96, ska det verifieras att fiskeriprodukternas färskhet åtminstone uppfyller de minimikrav som har fastställts i förordningen. För andra fiskeriprodukter används tillämpliga bedömningskriterier som fastställts av aktören.
 • Laboratorieundersökningar krävs inte för bedömning av organoleptisk kvalitet.
 • Parasitkontroller av färsk fisk bedöms i punkt 8.8.
 • Hållbarhetsundersökningar i godkända livsmedelslokaler bedöms i punkt 17.10 och i registrerade livsmedelsverksamheter i punkt 17.1.
 • Samtidigt rekommenderas kontroll av punkt 8.8 Parasitkontroll och nedfrysning av fiskeriprodukter.

Saker som ska kontrolleras:

 • Fiskeriprodukters organoleptiska kvalitet när en aktör tar emot fiskeriprodukter, under produktion, lagring och distribution samt i detaljhandel.
 • Fiskeriprodukterna på basis av sina organoleptiska egenskaper är lämpliga som livsmedel.
 • Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet samt vid behov planen ska granskas med tillämpning av bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Färska fiskeriprodukter kontrolleras organoleptiskt som en del av aktörens egenkontroll och som livsmedel används och säljs endast fiskeriprodukter av god organoleptisk kvalitet.

Fiskeriprodukterna uppfyller organoleptiskt de grundläggande kraven för färskhet.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Till exempel:

Organoleptiska kontroller av färska fiskeriprodukter utförs som en del av aktörens egenkontroll, men vissa partier lämnas okontrollerade.

Det förekommer små brister i bedömningsprocedurer eller vid fastställandet av bedömningskriterier för den sensoriska bedömningen som utförs i egenkontroll.

Fiskeriprodukterna uppfyller organoleptiskt de grundläggande kraven för färskhet.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Till exempel:

En organoleptisk bedömning av fiskeriprodukter inte alls utförs som en del av aktörens egenkontroll eller i planen för att hantera sakhelhelheten förekommer stora missförhållanden.

Fiskeriprodukter med klart nedsatt organoleptisk kvalitet används som livsmedel. En del fiskar uppvisar till exempel betydande skador eller tecken på fördärvning.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Till exempel:

Produkter med dålig organoleptisk kvalitet, till exempel rikligt med fördärvad fisk, används som livsmedel.

Döda kräftor tas emot eller levereras som livsmedel.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning (EG) No 178/2002, art. 14
 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien (EG) No 852/2004
 • Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EG) No 853/2004, Bilaga III, sektion VIII, kapitel V, punkt A
 • Kommissionens förordning (EU) 2019/627, art. 70 och bilaga VI, kapitel I, punkt A
 • Rådets förordning (EG) nr 2074/2005 bilaga II, kapitel II
 • Rådets förordning (EG) nr 2406/96
 • Livsmedelslag 297/2021
 • Livsmedelsverkets anvisning 3039/04.02.00.01/2022 Handbok om fiskeriprodukter

Uppdateringar i version 2:

 • I punkten Att beakta har angivits:
  • Organoleptiska stickprover, som ingår i offentlig kontroll, ska utföras så långt det är möjligt vid landning, mottagning, produktion, lagring och detaljhandeln av fiskeriprodukter.
  • Vid bedömningen av den organoleptiska kvaliteten tillämpas i förekommande fall kriterierna för färskhetsklassificering i bilaga I till förordning (EG) nr 2406/96.
  • När det gäller de fiskeriprodukter som förtecknas i förordning (EG) nr 2406/96, ska det verifieras att fiskeriprodukternas färskhet åtminstone uppfyller de minimikrav som har fastställts i förordningen. För andra fiskeriprodukter används tillämpliga bedömningskriterier som fastställts av aktören.
 • Lagts till Saker som ska kontrolleras: Fiskeriprodukterna på basis av sina organoleptiska egenskaper är lämpliga som livsmedel.
 • Lagts till bedömningsexempel B: Det förekommer små brister i bedömningsprocedurer eller vid fastställandet av bedömningskriterier för den sensoriska bedömningen som utförs i egenkontroll.
 • Lagts till bedömningsexempel C: eller i planen för att hantera sakhelhelheten förekommer stora missförhållanden.
 • Referens till Handbok om fiskeriprodukter uppdaterad.