Begäran om utredning av livsmedelsmarknadsombudsmannens verksamhet

14. december 2023

Livsmedelsverket har lämnat en begäran om utredning av livsmedelsmarknadsombudsmannens verksamhet i sina tjänsteuppdrag. Begäran om utredning, som lämnats till polisen i Helsingfors, beror på misstanke om missbruk av tjänsteställning. Missbruket gäller användningen av statens medel för skötseln av arbetsuppgifter bl.a. för resor och anskaffningar. Oklarheterna i användningen av medel gäller inte den övriga personalen vid livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå.

Eftersom begäran om utredning har gjorts informerar Livsmedelsverket inte mer om ärendet när det har överförts till polisen och undersökningen pågår.

En självständig och oberoende myndighet i anslutning till Livsmedelsverket

Livsmedelsmarknadsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet vars uppgifter består av rådgivning och övervakning. Ombudsmannen hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Statsrådet utser ombudsmannen på framställning av jord- och skogsbruksministeriet för högst fem år i sänder.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen och dess byrå verkar i anslutning till Livsmedelsverket som en egen organisation. Livsmedelsverkets uppgift är att erbjuda ombudsmannen och ombudsmannens byrå administrativa tjänster och kontorslokaler.

Mer information från Livsmedelsverket:
generaldirektör Leena Räsänen
tfn 050 568 9055
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Livsmedelsmarknadsombudsmannens webbsida