COVID 19-kontrollanvisningarna fortsätter att gälla fram till slutet av år 2021

30. september 2021

Livsmedelsverket har förlängt giltighetstiden för COVID 19-kontrollanvisningarna för tillsynsmyndigheterna i dess verksamhetsområde fram till den 31 december 2021. Alla kontrollbesök som ingår i Livsmedelsverkets uppgifter kan utföras om risken för coronavirusinfektion kan hanteras under kontrollerna. Då utförandet av en kontroll övervägs, ska hänsyn tas till både kontrollens karaktär och det lokala coronavirusläget. Som hjälp vid uppskattningen av läget används bl.a. den regionala lägesöversikten som Institutet för hälsa och välfärd utarbetat. Om det blir nödvändigt att begränsa utförandet av kontroller på grund av coronavirusläget, utförs tvingande och brådskande kontrollbesök i första hand.

Det rekommenderas att kontrollörerna i regel använder mun-nässkydd (masker) på besöken. Dessutom rekommenderar Livsmedelsverket fortfarande att kontrollörerna håller ett avstånd på över två meter till kunden och andra personer i kontrollobjektet. Om kontrollens objekt förutsätter mer omsorgsfulla skyddsåtgärder än vad som meddelas i den allmänna myndighetsrekommendationen, använder kontrollörerna den skyddsutrustning som objektet förutsätter och erbjuder. I fråga om kontrollörernas och deras familjemedlemmars coronavirusinfektioner och karantäner rekommenderas att THL:s anvisningar iakttas.

Anvisningarna gäller såväl Livsmedelsverkets egna inspektörer som inspektörer som verket auktoriserat. Vid sidan om de egna kontrollerna ger Livsmedelsverket anvisningar om de kontroller inom verkets verksamhetsfält som regionförvaltningsverken, kommunerna och NTM-centralerna utför.  Verket ger också anvisningar om hur veterinärtjänster ordnas.

Kontrollanvisningarna uppdateras efter infektionsläget och de allmänna coronaanvisningarna. Livsmedelsverket lägger ut aktuell information kom coronavirusläget på sin webbplats på adressen ruokavirasto.fi/sv/teman/coronaviruset-covid-19/.


Mer information:
Överdirektör Pia Mäkelä (linjen för livsmedelskedjan)
tfn 050 448 1302

Avdelningsdirektör Marjatta Rahkio (livsmedelssäkerhet)
tfn 050 339 4576

Överdirektör Matti Puolimatka (linjen för landsbygdstjänster)
tfn 040 762 5126

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi