COVID 19-kontrollanvisningarna har uppdaterats till utgången av mars 2022

22. december 2021

Livsmedelsverket har förlängt giltighetstiden för COVID 19-kontrollanvisningarna för tillsynsmyndigheterna i dess verksamhetsområde fram till den 31 mars 2022. Alla kontrollbesök som ingår i Livsmedelsverkets uppgifter kan utföras om risken för coronavirusinfektion kan hanteras under kontrollerna. Då utförandet av en kontroll övervägs, ska hänsyn tas till både kontrollens karaktär och det lokala coronavirusläget. Som hjälp vid uppskattningen av läget används bl.a. den regionala lägesöversikten som Institutet för hälsa och välfärd utarbetat. Om det blir nödvändigt att begränsa utförandet av kontroller på grund av coronavirusläget, utförs tvingande och brådskande kontrollbesök i första hand.

De administrativa kontrollbesöken i samband med investeringar i anslutning till utvecklingsstöd för landsbygden ändras när EU-kommissionens exceptionella förfarande upphör den 31 december 2021. Under tiden för det exceptionella förfarandet har NTM-centralen kunnat ersätta kontrollbesöket med dokument och foton som stödmottagaren skickat. Den 1 januari 2022 återinförs de administrativa kontrollbesöken i samband med investeringar. Kontrollerna gäller gårdsbruksenheters och företagsinvesteringar samt allmännyttiga och icke-produktiva investeringar.

Det rekommenderas att kontrollörerna i regel använder mun-nässkydd (masker) på besöken. Dessutom rekommenderar Livsmedelsverket fortfarande att kontrollörerna håller ett avstånd på över två meter till kunden och andra personer i kontrollobjektet. Om kontrollens objekt förutsätter mer omsorgsfulla skyddsåtgärder än vad som meddelas i den allmänna myndighetsrekommendationen, använder kontrollörerna den skyddsutrustning som objektet förutsätter och erbjuder. I fråga om kontrollörernas och deras familjemedlemmars coronavirusinfektioner och karantäner rekommenderas att THL:s anvisningar iakttas.

Anvisningarna gäller såväl Livsmedelsverkets egna inspektörer som inspektörer som verket auktoriserat. Vid sidan om de egna kontrollerna ger Livsmedelsverket anvisningar om de kontroller inom verkets verksamhetsfält som regionförvaltningsverken, kommunerna och NTM-centralerna utför.  Verket ger också anvisningar om hur veterinärtjänster ordnas.

Kontrollanvisningarna uppdateras efter infektionsläget och de allmänna coronaanvisningarna. Livsmedelsverket lägger ut aktuell information kom coronavirusläget på sin webbplats på adressen www.ruokavirasto.fi/sv/teman/coronaviruset-covid-19/.

Mer information:
Överdirektör Pia Mäkelä (linjen för livsmedelskedjan)
tfn 050 448 1302

Avdelningsdirektör Marjatta Rahkio (livsmedelssäkerhet)
tfn 050 339 4576

Enhetsdirektör Keijo Yli-Hukkala (linjen för landsbygdstjänster)
tfn 050 472 3400

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi