Kontrollanvisningarna påminner om att andningsskydd ska användas och säkerhetsavstånd hållas

30. mars 2021

Livsmedelsverket vill minimera risken för COVID-19-smitta i alla kontroller som hör till verkets uppgifter. Inspektörerna använder i regel mun- och nässkydd (andningsskydd) under sina besök. Verket rekommenderar också att inspektörerna i kontrollobjektet håller ett avstånd på över två meter till kunden och andra personer. Om objektet som kontrolleras förutsätter noggrannare skydd än den allmänna myndighetsrekommendationen, använder inspektörerna den skyddsutrustning som objektet förutsätter och erbjuder.

Livsmedelsverket har i juni uppdaterat sina kontrollanvisningar till tillsynsmyndigheterna inom sitt verksamhetsfält under COVID-19-epidemin. Syftet med anvisningarna är att säkerställa att nödvändiga uppgifter utförs i epidemiläget, stöda kontinuiteten i verkets kunders verksamhet och minska smittrisken som personalen som utför kontrollerna och de som kontrolleras utsätts för. Kontrollanvisningarna gäller fram till 30.9.2021 och de uppdateras allt enligt läget.

Anvisningarna gäller såväl Livsmedelsverkets egna inspektörer som inspektörer som verket auktoriserat. Vid sidan om de egna kontrollerna ger Livsmedelsverket anvisningar om de kontroller inom verkets verksamhetsfält som Regionförvaltningsverken, kommunerna och NTM-centralerna utför. Verket ger också anvisningar om hur veterinärtjänster ordnas. Med kontrollerna och genom att säkerställa tjänsterna säkerställs bland annat livsmedels- och fodersäkerheten, bekämpas djur- och växtsjukdomar, tryggas djurens hälsa och välmående och möjliggörs utbetalningen av jordbruksstöd, stöd för landsbygdsutveckling och marknadsstöd.

I COVID-19-läget görs i första hand tvingande och brådskande kontrollbesök. Utöver det görs sådana kontrollbesök, i vilka risken att coronavirussmittan sprider sig bedöms vara liten eller i vilka risken kan hållas under kontroll till exempel genom att skyddsutrustning används. Vid bedömning av om kontroller ska göras beaktas utöver kontrollens karaktär också det lokala smittläget. Vid bedömning av läget tas bl.a. Institutets för hälsa och välfärd regionala lägesbild som hjälp.  Distanskontrollerna fortsätter till den del som de är möjliga.

Livsmedelsverket uppdaterar aktuell information om coronavirusläget på sin webbplats på adressen ruokavirasto.fi/sv/corona.

Mer information:
överdirektör Pia Mäkelä (linjen för livsmedelskedjan)
tfn 050 448 1302

avdelningsdirektör Marjatta Rahkio (livsmedelssäkerhet)
tfn 050 339 4576

överdirektör Matti Puolimatka (landsbygdslinjen)
tfn 040 762 5126

E-post: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi