Livsmedelsverket meddelar anvisningar för säkerställandet av livsmedelskedjans funktion

19. mars 2020

Livsmedelsverket meddelar anvisningar som begränsar utförandet av kontroller och övervakningar under de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirussjukdomen COVID-19. Anvisningarna berör övervakningen av livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och välbefinnande, växtproduktionen, utvecklingsstöden för landsbygden och jordbruksstöden. Syftet är att trygga kontinuiteten hos de funktioner som omfattas av Livsmedelsverkets behörighet. Anvisningarna gäller till och med 13.4.2020.

Anvisningarna gäller såväl Livsmedelsverkets egna kontroller som de av verket styrda kontroller som utförs av kommuner, NTM-centraler och regionförvaltningsverk. Utgångspunkten är att myndigheterna utför enbart nödvändiga och brådskande kontrollbesök under den tid undantagsförhållandena till följd av coronaviruset varar. Begränsningarna gäller i synnerhet gårdsbesök. Inom kontrollverksamheten prioriteras dokumentkontroller eller användning av fjärranslutningar när det är möjligt.

Som nödvändiga och brådskande kontroller betraktas bl.a. sådana som hänför sig till risksituationer i samband med livsmedel eller foder, allvarliga misstankar om djur- eller växtsjukdomar, allvarliga djurskyddsfall och certifiering av utsäde. Också nödvändiga import- och exportkontroller av livsmedel, djur, foder och växter utförs. Dessa kontroller är väsentliga för att hela livsmedelskedjan och samhället ska fungera.

Livsmedelsverket har också meddelat anvisningar om de kommunala veterinärtjänsterna. Resurserna styrs så att de garanterar tillgången på brådskande veterinärhjälp och säkra livsmedel i tillräckliga mängder. Veterinärtjänsterna har också hand om också djurens välbefinnande.

Vidare är det av största vikt att köttbesiktningen i slakterierna fungerar. I annat fall kan djur inte slaktas, vilket leder till svårigheter när det gäller tillgången på livsmedel och också till djurskyddsproblem på gårdsnivå. 

I fråga om jordbrukarstöd och utvecklingsstöd för landsbygden begränsas kontrollbesöken på plats med anledning av coronaviruset. Administrativa kontroller och dokumentkontroller fortsätter som normalt. NTM-centralerna kan utföra inspektions- och terrängbesök för kontroll av jordbrukarstöd, om det är nödvändigt för att säkerställa att utbetalningarna är korrekta. NTM-centralerna får också vid behov utföra nödvändiga administrativa inspektionsbesök för att försäkra sig om att investeringar som fått stöd har genomförts. Om undantagssituationen orsakar ändringar i genomförandet av till exempel ett utvecklingsprojekt för landsbygden eller en investering som fått finansiering, ska stödmottagaren kontakta NTM-centralen.

Livsmedelsverkets laboratorium betjänar sina kunder också under undantagsförhållandena och alla laboratorietjänster finns att tillgå. Vid laboratoriet har man berett sig på COVID-19-epidemin genom att prioritera de undersökningar som man koncentrerar sig på under den tid personalen eventuellt är borta från arbetet. Livsmedelsverket informerar separat om dessa undantag.

Livsmedelsverket gör sitt bästa för att säkerställa att Finlands livsmedelssäkerhet och vår goda djur- och växtsjukdomssituation bevaras också medan dessa undantagsförhållanden råder. Verket gör allt som är i dess makt för att utbetalningen av stöd ska kunna tryggas. Livsmedelsverkets webbplats uppdateras med aktuell lägesinformation på adressen ruokavirasto.fi/sv/corona.

Ytterligare information:

överdirektör Pia Mäkelä, linjen för livsmedelskedjan
tfn 050 448 1302

avdelningsdirektör Leena Räsänen (livsmedelssäkerhet)
tfn 050 388 6518

avdelningsdirektör Marja Husu (vikarie för landsbygdstjänsternas överdirektör)
tfn 040 740 8395

enhetsdirektör Sari Putkiranta (övervakning av jordbrukarstöd)
tfn 040 714 5803

Laboratoriernas kontaktpersoner

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi