Priserna på Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer har stigit

16. januari 2024

Priserna på Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer har höjts för 2024. Höjningarna beror på att priserna på prestationerna uppvisar ett underskott i förhållande till produktionskostnaderna samt på att kostnadsnivån har stigit. Prisändringen grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning 1248/2023 som trädde i kraft vid årsskiftet och som gäller 1.1–31.12.2024.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer samt om avgifterna för offentligrättsliga prestationer (avgiftsbelagda myndighetstjänster). Utöver myndighetstjänsterna erbjuder Livsmedelsverket andra avgiftsbelagda tjänster, vars avgifter Livsmedelsverket beslutar om på företagsekonomiska grunder. Största delen av prestationerna i den nya förordningen är desamma som 2023. Dessutom innehåller bilaga 1 till förordningen några nya prestationer. Genom förordningsändringen har också benämningarna på vissa prestationer preciserats.

Alla offentligrättsliga och företagsekonomiska priser har i regel höjts med cirka 5 procent. Dessutom har priserna på de prestationer som inte motsvarat kostnaderna fastställts så att de motsvarar kostnaderna. Likaså har de nya prestationerna prissatts så att de motsvarar kostnaderna.

Ett undantag från kostnadsmotsvarigheten är de offentligrättsliga prestationer enligt 3 § i avgiftsförordningen som det har föreslagits att ska höjas stegvis och för vilka avgifterna avviker från självkostnadsvärdet, samt några andra prestationer enligt bilaga 1 som det också har föreslagits att ska höjas stegvis. Genom stegvisa höjningar av prestationerna strävar man efter att minska underskottet så snart som möjligt under de kommande åren.

Prissättningen av prestationerna grundar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten, enligt vilken storleken på den avgift som staten uppbär för en offentligrättslig prestation ska motsvara beloppet av statens totalkostnader för prestationen (självkostnadsvärdet). Statens revisionsverk har i samband med redovisningsrevisionen 2022 och justitiekanslern i sitt avgörande fäst uppmärksamhet vid prissättningen som understiger självkostnadsvärdet för Livsmedelsverkets prestationer. Justitiekanslern har ansett det viktigt att jord- och skogsbruksministeriet så snart som möjligt vidtar åtgärder för att ändra avgiftsförordningen så att den överensstämmer med lagen om grunderna för avgifter till staten. Ministeriet har vidtagit åtgärder på basis av justitiekanslerns beslut.

Den inkomsthöjande effekten av prishöjningen beräknas uppgå till cirka 1,4 miljoner euro 2024. Med inkomsterna från den avgiftsbelagda verksamheten täcks cirka en tredjedel av Livsmedelsverkets utgifter.

Mer information vid Livsmedelsverket:
Livsmedelsverkets prislista
Avgiftsförordning 1248/2023
Kontaktuppgifter