Priserna som uppbärs för Livsmedelsverkets tjänster ändras från och med 1.3.2021

3. mars 2021

En ny förordning (161/2021) från jord- och skogsbruksministeriet om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer har trätt i kraft 1.3.2021. Förordningen gäller fram till 31.12.2021. Utöver ändringarna i priserna på offentligrättsliga prestationer blir det också ändringar i priserna på företagsekonomiska prestationer från och med 1.3.2021.

I den nya förordningen har prestationerna som avsågs i den föregående förordningen huvudsakligen tagits med som sådana. Paragraferna är också likadana till sitt innehåll. Bilagan har omgrupperats och rubriceringen har ändrats i enlighet med tillsynssektorerna. Prestationerna som gäller laboratorieundersökningar med tanke på djursjukdomar prissätts separat och priserna framgår framöver av Livsmedelsverkets prislista.

I avgiftsförordningen har prissättningen av prestationerna förenklats och timpriserna förenhetligats. På höjningarna av avgifterna inverkar höjningen i den allmänna kostnadsnivån och strävan att uppnå en bättre kostnadstäckning. Höjningar har gjorts till exempel i avgifterna för registrering av djur och för godkännandeinspektioner i slakterier och i avgifterna för veterinär gränskontroll. Faktureringen för identitetshandlingar som beviljas hästdjur (hästpass) kommer från och med 21.4.2021 med som en ny sak på det sätt som framgår av avgiftsförordningen.

Avgifterna som gäller ekologisk produktion har ändrats i den nya förordningen, men det är möjligt att dessa ändringar inte är långvariga. Avgifterna börjar inte omedelbart uppbäras enligt den nya förordningen från och med början av mars. Om avgifterna som gäller ekologisk produktion informeras senare separat.

Mer information på Livsmedelsverket:
Livsmedelsverkets prislista
Avgiftsförordningen 161/2021
Kontaktuppgifter