Uppdaterade kontrollanvisningar i COVID-19-läget har trätt i kraft

17. december 2020

Livsmedelsverket rekommenderar att inspektörerna i alla kontroller som hör till verkets uppgifter i regel använder mun- och nässkydd (andningsskydd). Om objektet som kontrolleras förutsätter noggrannare skydd än den allmänna myndighetsrekommendationen, använder inspektörerna den skyddsutrustning som objektet förutsätter och erbjuder. Rekommendationen ingår i de kontrollanvisningar till förvaltningen under COVID-19-epidemin som Livsmedelsverket 16.12.2020 uppdaterat.

De uppdaterade anvisningarna gäller fram till 31.3.2021. Syftet med anvisningarna är att säkerställa att nödvändiga uppgifter utförs i epidemiläget, att stöda kontinuiteten i verkets kunders verksamhet och att minska smittrisken som personalen som utför kontrollerna och de som kontrolleras utsätts för.

Anvisningarna gäller såväl Livsmedelsverkets egna inspektörer som inspektörer som verket auktoriserat. Vid sidan om de egna kontrollerna ger Livsmedelsverket anvisningar om de kontroller som Regionförvaltningsverken, kommunerna och NTM-centralerna utför. Verket ger också anvisningar om hur veterinärtjänster ordnas. Med kontrollerna och tryggandet av tjänsterna säkerställs bland annat livsmedels- och fodersäkerheten, bekämpas djur- och växtsjukdomar, tryggas djurens hälsa och välmående och möjliggörs utbetalningen av jordbruksstöd, stöd för landsbygdsutveckling och marknadsstöd.

Anvisningarna fastställer vilka kontroller som är absolut nödvändiga och brådskande och som i första hand utförs i epidemiläget. Utöver det görs sådana kontrollbesök, i vilka risken att coronavirussmittan sprider sig bedöms vara liten eller i vilka risken kan hållas under kontroll till exempel genom att skyddsutrustning används. Distanskontrollerna fortsätter till den del som de är möjliga.

Då förberedelser inför kontrollen görs beaktas utöver uppgiftens karaktär också det lokala smittläget. Vid bedömning av läget tas bl.a. Institutets för hälsa och välfärd regionala lägesbild som hjälp.

Livsmedelsverket uppdaterar aktuell information om coronavirusläget på sin webbplats på adressen ruokavirasto.fi/sv/corona.

Mer information:
överdirektör Pia Mäkelä (linjen för livsmedelskedjan)
tfn 050 448 1302

enhetsdirektör Ville Kekkonen (livsmedelssäkerhet)
tfn 050 401 1852

överdirektör Matti Puolimatka (landsbygdslinjen)
tfn 040 762 5126

E-post: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi