Begäran om uppgifter

Begäran om uppgifter

Begär de registeruppgifter du vill ha med vidstående blankett. Skicka den per e-post eller vanlig post till Livsmedelsverket. Begär offentliga uppgifter om en enskild stödtagare direkt från den kommun där gården är belägen. Från Livsmedelsverket kan du begära omfattande datamaterial som rör landsbygdsnäringsförvaltningen.

OBS! Livsmedelsverket lämnar inte ut personuppgifter för direktmarknadsföring eller för opinions- eller marknadsundersökningar 

Vi skickar uppgifterna senast inom två veckor från begäran. Om behandlingen av ärendet kräver en större arbetsmängd än normalt, skickar vi informationen senast en månad från begäran.

Handlingar och uppgifter kan lämnas ut enligt offentlighetslagen (621/1999) inom de gränser som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Offentlighetslagen stadgar att myndighetshandlingar är offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i någon lag. Offentlighetslagen tillämpas även på elektroniska handlingar och registeruppgifter. Uppgifter i register som upprätthålls av Livsmedelsverket är i enlighet med lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) offentliga, med vissa undantag.

Prislista

Offentliga datamaterial lämnas ut avgiftsfritt när det är möjligt att lämna ut dem direkt med hjälp av specifika sökkriterier. För utlämnandet av uppgifter tas ut en avgift enligt Livsmedelsverkets prislista, om datamaterialet måste anpassas till mottagarens behov och man därmed kan anse att utlämnandet av uppgifter motsvarar en sammanställning av nytt datamaterial. Också kontaktuppgifter för direktmarknadsföring och opinionsmätningar eller marknadsundersökningar är avgiftsbelagda.

Övertäckande av sekretessbelagda uppgifter faktureras enligt Livsmedelsverkets prislista.

Kontaktuppgifter

tiedonluovutus@ruokavirasto.fi
029 530 0400 (växel)

Sidan har senast uppdaterats 10.10.2022