Dataskyddbeskrivning – Informationsmaterial om ersättningar för viltskador

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET

Kontakt: Livsmedelsverkets kansli, kirjaamo@ruokavirasto.fi
Växel +358 29 530 0400

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Katriina Mattila

Se kontaktuppgifter ovan.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Grund för registerföring: Viltskadelag (105/2009)

Syftet med behandlingen: Behandla ansökningar och betala ersättningar för skador som hjort- och rovdjur orsakat på odling, djur, lösöre och ren.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Informationsinnehållet:

  • sökandes namn och kontaktuppgifter, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer
  • sökandes lägenhetssignum och bas- och jordbruksskift (skador orsakade av hjortdjur)
  • information om ansökningar, terrängundersökningar och beslutsfattandet
  • information om utbetalningar och återkrav.

Huvuddatagrupper: Operatörsdata, Driftsdata, Tillsynsuppgifter, Information om ersättningar och utbetalningar

Regelmässiga informationskällor

  • ersättningssökande
  • kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
  • MDBs befolkningsdatasystem
  • livsmedelsförvaltningens informationsresurs

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Utsökninsverket.

Uppgifter kan lämnas ut med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifterna ur registret lämnas inte ut utanför EU/EES-området.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna förvaras i tio år efter det att den sista betalningsposten för ersättningen i fråga har betalats. Om det har bestämts att ersättningen ska återkrävas förvaras uppgifterna utöver ovan nämnda tio år ytterligare ett år från det att beslutet om återkrav har verkställts. (Viltskadelag 37 §)

Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna anges i informationsstyrningsplanen.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på www.ruokavirasto.fi.

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024