Dataskyddsbeskrivning – Registret över livsmedels- och vattenburna epidemier

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket
PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET
Tfn 029 530 0400 (växel)
kirjaamo@ruokavirasto.fi 

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Annukka Markkula
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
Tfn 029 530 0400 (växel)

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

029 530 0400 (växel)
tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Registreringsgrund: Livsmedelslagen (297/2021) och Hälsoskyddslagen (763/1994)

Statsrådets förordning om utredning av livsmedels-  och vattenburna epidemier (1365/2011) föreskrivs med stöd av 49 § 2 mom. i livsmedelslagen (297/2021) samt 20 a § 3 mom. och 32 § 3 mom. i hälsoskyddslagen (763/1994).

EU:s kontrollförordning (625/2017)

EG-förordningen om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (178/2002)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG om övervakning av vissa zoonoser

 

Syftet med behandlingen

Behandling av uppgifter som behövs för att utreda livsmedels- och vattenburna epidemier.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Anmälningar om misstanke om och utredning av livsmedels- och vattenburna epidemier.

 

SRf 1365/2011 5§: I anmälan om misstanke ska anges: 1) platsen och tidpunkten för den misstänkta epidemin, 2) den misstänkta smittkällan, 3) epidemins sannolika omfattning, 4) de myndigheter som lokalt svarar för utredningen av epidemin, 5) kontaktuppgifterna för dem som ger ytterligare information om innehållet i anmälan.

SRf 1365/2011 6§:  I anmälan om utredning ska anges: 1) platsen och tidpunkten för epidemin, 2) antalet exponerade, insjuknade, personer som varit i behov av sjukhusvård och antalet döda, 3) symptomen och sjukdomsbilderna, 4) det livsmedel eller vatten som misstänks eller har bekräftats ha orsakat epidemin, 5) det misstänkta livsmedlets eller hushållsvattnets ursprung och tillverkare eller motsvarande uppgifter, 6) fel som upptäckts i hanteringen av det misstänkta livsmedlet eller vattnet samt platsen där den felaktiga hanteringen ägt rum, 7) utförda epidemiologiska undersökningar, 8) utförda laboratorieundersökningar, antalet undersökningar och resultaten av dem, 9) misstänkt eller bekräftad alstrare av epidemin, 10) korrigerande åtgärder genom vilka epidemin har kunnat hanteras samt åtgärder som syftar till att förebygga en motsvarande epidemi i framtiden.

 

Huvuddatagrupper: Aktörsuppgifter; Verksamhetsuppgifter; Tillsynsuppgifter; Kodlistor och klassificeringar; Tillstånds- och behörighetsuppgifter; Uppgifter om verksamhetsställen; Prov- och analysuppgifter; Utfalls- och uppföljningsuppgifter.

Regelmässiga informationskällor

Anmälan om misstanke: Institutet för hälsa och välfärd.

Anmälan om utredning: kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter samt Livsmedelsverket och Institutet för hälsa och välfärd.

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunen tillsammans med Livsmedelsverket är gemensamma personuppgiftsansvariga för livsmedelsförvaltningens informationsresurs, och var och en kan utnyttja uppgifterna för att sköta sina egna lagstadgade uppgifter.

Institutet för hälsa och välfärd och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har tillgång till uppgifterna i anmälningarna om misstanke. Dessutom kan varje anmälan om misstanke användas av det regionförvaltningsverk, välfärdsområde och den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn inom vars område misstanken om epidemi har konstaterats.

Institutet för hälsa och välfärd och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har tillgång till uppgifterna i anmälningarna om utredning. Dessutom kan varje anmälan om utredning användas av det regionförvaltningsverk och den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn inom vars verksamhetsområde epidemin har konstaterats.

Uppgifter kan lämnas ut med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifterna ur registret lämnas inte ut utanför EU/EES-området.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna som samlats in till registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är behövligt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna är insamlade. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna anges i informationsstyrningsplanen.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/dataskydd/

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

 

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024