Dataskyddsbeskrivning – informationsmaterial för kommunikation

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket
PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET
Tfn 029 530 0400 (växel)
kirjaamo@ruokavirasto.fi 

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Jari Eloranta
Se kontaktuppgifter ovan.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

029 530 0400 (växel)
tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Registreringsgrund: Samtycke

Syftet med behandlingen:

Analys av besökare på Livsmedelsverkets webbplats, insamling av respons och rapportering (webbplats, analys och sidrespons).

Nyhetsbrev och  mediemeddelanden: Beställning via Livsmedelsverkets webbplats, analys av användningen av tjänster, utveckling och rapportering av tjänster.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Huvuddatagrupper:

  • e-postadress (beställning av nyhetsbrev och meddelanden)
  • Namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-post (blanketter på webbplatsen).

Övrigt datainnehåll om respons och analys är t.ex.krypterad IP-adress, tidsstämpel, typ av apparat och webbläsare, tillbringad tid på varje sida, från vilken adress besökaren kom till sidan, vilken utvärdering besökaren gav av sidan, var besökaren delade länken till sidan, vilken respons användaren skrev. Dessutom för beställningsblanketternas del, beställda förnödenheter, öppen svarsinformation.

Regelmässiga informationskällor

Uppgifter som samlats in av analys- och responsverktyget (på webbplatsen, om kakor har godkänts).

Användarens uppgifter (blanketter).

Uppgifter och register som användaren lämnat, såsom Viputjänsten, rådgivarregistret samt adresser som samlats in från offentliga källor (nyhetsbrev och meddelanden).

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Uppgifter kan lämnas ut med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Leverantörer av följande har tillgång till materialet: Analys, sidrespons, beställning av nyhetsbrev, prenumeranter av pressmeddelanden, respons- och beställningsblanketter i publikationssystemet. Dessutom kan tjänsten innehålla blanketter för Hantering av utbildningar och evenemang, se meddelande om behandling av personuppgifter i samband med utbildningar och evenemang som ordnas av Livsmedelsverket.

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifterna ur registret lämnas inte ut utanför EU/EES-området.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna som samlats in till registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är behövligt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna är insamlade. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna anges i informationsstyrningsplanen.

Information om prenumeranter på nyhetsbrevet och meddelanden sparas tills beställaren avbeställer tjänsten.

Analys och sidrespons sparas i fyra år.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Telefonnummer och e-postadresser som fåtts via responsverktyget är maskinellt dolda.

Responsverktygens uppgifter raderas efter utsatt tid genom begäran till tjänsteleverantören.

Uppgifterna som erhållits via blanketterna på webbplatsen raderas automatiskt efter den utsatta tiden.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/dataskydd/

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Rätten att återkalla samtycke

Beställningen av nyhetsbrev och meddelanden kan när som helst avbeställas via länken i nyhetsbrevet. I webbplatsens kakinställningar kan användaren ändra sitt godkännande som påverkar analysen och responsverktyget.

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024