Dataskyddsbeskrivning – Anmälan om import av livsmedel av animaliskt ursprung på den inre marknaden

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket
PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET
Tfn 029 530 0400 (växel)
kirjaamo@ruokavirasto.fi 

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Annukka Markkula
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

029 530 0400 (växel)
tietosuojavastaava@ruokavirasto.fiTfn 029 530 0400 (växel), ensisaapumisvalvonta@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Registreringsgrund:

Registerföringen grundar sig på Livsmedelsverkets föreskrift 8/2021 som utfärdats med stöd av 49 § i Livsmedelslagen 297/2021.

Utifrån anmälningarna får livsmedelstillsynen information om livsmedel av animaliskt ursprung som importerats från EU:s inre marknad till Finland. Registret gör det möjligt att följa upp mängden import på den inre marknaden av nationellt viktiga produkter som omfattas av särskilda salmonellagarantier samt andra livsmedel av animaliskt ursprung som omfattas av anmälningsskyldigheten och att genomföra övervakningen av specialbestämmelser i anslutning till dessa.

Livsmedelstillsynen får inte nödvändig information från andra källor.

Syftet med behandlingen

Uppgifter som ska anmälas till myndigheten om livsmedel av animaliskt ursprung vid tillsynsobjekt enligt livsmedelslagen när livsmedel importeras från den inre marknaden.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Importörens (företagets) namn och adress, mottagningsplatsens namn och adress; ansvarspersonens namn, telefonnummer och e-postadress, namnet på den som gjort importanmälan för den inre marknaden.

Livsmedelsarter, uppgifter om ursprungsanläggningen, uppgifter om den avsändande anläggningen och uppgifter om försändelsen (kg).

Regelmässiga informationskällor

Anmälan om import av livsmedel av animaliskt ursprung på den inre marknaden från livsmedelsföretagare.

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunen tillsammans med Livsmedelsverket är gemensamma personuppgiftsansvariga för livsmedelsförvaltningens informationsresurs, och var och en kan utnyttja uppgifterna för att sköta sina egna lagstadgade uppgifter.

Uppgifter kan lämnas ut med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Anmälan kan också göras via e-tjänsten som upprätthålls av en extern datasystemleverantör.

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifterna ur registret lämnas inte ut utanför EU/EES-området.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna som samlats in till registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är behövligt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna är insamlade. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna anges i informationsstyrningsplanen.

Förvaringstiden är 5 år.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/dataskydd/

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024