Dataskyddsbeskrivning – Marknadssystem

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn. 029 530 0400 (växel), kirjaamo[at]ruokavirasto.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Marja Husu

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn. 029 530 0400 (växel), fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn. 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Grund för registerföring: Lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs 2021/560; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1308/2013 om upprättände av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1144/2014 om informationskampanjer ock säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeländer; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som medlemsstaterna ska utträttä genom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras från Europeiska garantifonden för jordbruk och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med bearbetningen

Registrera kunder, ansöka om marknadsstöd, behandla ansökningar och fatta beslut. Dessutom information som behövs för rapportering. Sökning och beviljande av registrering för elektroniska tjänster samt sökning och beviljande av användarrättigheter.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Databasen innehåller information om kundföretag, företags kontaktpersoner samt företags stöd-, ansöknings- och beslutsinformation.

Huvuddatagrupper: Operatörsdata; Driftsdata; Information om stöd och ersättning; Betalningsinformation

Regelmässiga informationskällor

Information som tillhandahålls av kunder i applikationer. Lag om en marknadsordning för jordbruks-produkter 999/2012; Statrådets förordning om stöd för biodling 69/2023; Statsrådets förordning 70/2023 om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker.

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Information lämnas regelbundet till MMM, Tullen, EU-kommissionen och EU:s revisionsrätt

Uppgifter lämnas ut på begäran med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifter ur registret lämnas inte ut utanför EU- eller EES-området.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna som samlats in till registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är behövligt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna är insamlade. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna har slagits fast i datastyrningsplanen.

Principer för skydd av registret

Registrets datasäkerhet och personuppgifternas konfidentialitet, integritet och användbarhet säker-ställs genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifter används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om granskning ska framföras i ett egenhändigt undertecknat dokument. Granskning kan inte begäras per telefon. Den som begär uppgifter med stöd av rätten till insyn kan också personligen fram-föra begäran om granskning hos registerföraren. Då ska den registrerade bereda sig på att styrka sin identitet, eftersom registerföraren får lämna ut uppgifterna bara till den registrerade själv. När uppgif-terna begärs ska de omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften meddelas. Sådana är bl.a. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgif-terna anknyter till samt om granskningen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om granskning finns på adressen www.livsmedelsverket.fi.

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till personupp-giftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till den dataskyddombundet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade personen har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandling-en av uppgifterna grundar sig på lagen. Av denna anledning har den registrerade inte heller rätt att motsatta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, § 2.2).

I vissa fall har den registrerade rätt att få behandlingen av personuppgifter begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestemmelserna för dataskydd.
Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på adressen https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024