Dataskyddsbeskriving - Material om påföljder för fiskeriöverträdelser

Dataskyddsbeskriving - Material om påföljder för fiskeriöverträdelser 

Personuppgiftsansvarig

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM); Livsmedelsverket; Gränsbevakningsväsendet; närings-, trafik- och miljöcentralen och de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna (gemensamt personuppgiftsansvariga)

Livsmedelsverket

PB 100

00027 LIVSMEDELSVERKET

Kontakt: Registratorskontoret, kirjaamo@ruokavirasto.fi

Växel 029 530 0400

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Kirsi Koivunen

Se Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Registreringsgrund: RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1224/2009 93 a; Lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014)

Syftet med behandlingen

Överträdelseregistret används för planering och styrning av tillsynen över efterlevnaden av den gemensamma fiskeripolitiken och regleringen av det kommersiella fisket samt för uppfyllande av Europeiska unionens rapporteringsskyldigheter. Uppgifterna i registret används som hjälp vid övervakningen av fisket och vid undersökning av gärningar som strider mot den gemensamma fiskeripolitiken samt vid bestämmande av påföljder.

Informationsinnehåll i det material som behandlas

Överträdelseregistret används för planering och styrning av tillsynen över efterlevnaden av den gemensamma fiskeripolitiken och regleringen av det kommersiella fisket samt för uppfyllande av Europeiska unionens rapporteringsskyldigheter. Uppgifterna i registret används som hjälp vid övervakningen av fisket och vid undersökning av gärningar som strider mot den gemensamma fiskeripolitiken samt vid bestämmande av påföljder. I registret införs tillsynsuppgifter om den misstänkta överträdelsen, uppgifter om påföljdsbeslutet och uppgifter om verkställigheten av beslutet.

Huvuddatagrupper: Aktörsuppgifter; Verksamhetsuppgifter; Uppgifter om verksamhetsställen; Tillsynsuppgifter; Stöd- och ersättningsuppgifter; Utfalls- och uppföljningsuppgifter

Lagenliga informationskällor

Myndigheternas uppgifter enligt lagen (1188/2014)

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen, de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och Gränsbevakningsväsendet är tillsammans med Livsmedelsverket gemensamt personuppgiftsansvariga för Livsmedelsverkets datalager. Var och en kan använda uppgifterna för att sköta sina egna lagstadgade uppgifter.

Uppgifterna kan överlåtas enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifter ur registret överlämnas inte utanför EU/EES.

Förvaringstid för personuppgifter

Personuppgifterna förvaras i registret i tio år efter utgången av det kalenderår under vilket det beslut som innehåller personuppgifterna har vunnit laga kraft. En uppgift som konstaterats vara felaktig får förvaras i fem år från registreringen, om det är nödvändigt för att trygga rättigheterna för den registrerade eller en person som hör till den personuppgiftsansvariges personal.

Principerna för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och användbarhet säkerställs genom ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Det utbetalande organets informationssäkerhetspolicy.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Den registrerades rätt att granska, rätta och radera uppgifter samt rätt att begränsa behandlingen av uppgifter och rätten att överlåta uppgifterna bestäms enligt artikel 15–22 i EU:s dataskyddsförordning.

Rätt att granska och rätta uppgifter

Begäran om granskning ska framställas i en personligen undertecknad handling. Begäran om granskning kan inte framföras per telefon. Den som begär uppgifter med stöd av granskningsrätten kan också framställa en begäran om granskning personligen hos den personuppgiftsansvarige. Då ska man förbereda sig på att styrka sin identitet. När uppgifter begärs ska behövlig information uppges för att leta fram och lämna ut uppgifterna. Behövlig information är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, i anslutning till vilket ärende man vill kontrollera uppgifterna samt om man vill kontrollera alla uppgifter eller till exempel uppgifter för en viss tidsperiod.

En blankett för att göra en begäran om granskning finns på adressen www.ruokavirasto.fi

En individualiserad begäran om granskning eller rättelse görs genom att skicka begäran till den personuppgiftsansvarige (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar i den registrerades rättigheter när det gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära att hens uppgifter raderas, eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lag. Därför har den registrerade inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller rätt att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning har begränsats i lagen om livsmedelsförvaltningens datalager föreligger inte heller (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som gäller hen strider mot de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå, vars kontaktuppgifter finns på adressen www.tietosuoja.fi.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024