Dataskyddsbeskriving – Material om forsatta åtgärder inom skogsbruket

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

PB 100

00027 LIVSMEDELSVERKET

Kontakt: Registratorskontoret, kirjaamo@ruokavirasto.fi

Växel 029 530 0400

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Kirsi Koivunen

Se Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Registreringsgrund: Skogslagen (1093/1996); viteslagen (1113/1990); lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror (897/2013); EU:s förordning om timmer (EUTR) 995/2010; lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996); den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015); statsunderstödslagen (688/2001) och lagen om temporärt stöd för beskogning (1114/2020)

Syftet med behandlingen

Fattande av beslut om behandlingsförbud enligt skogslagen, fattande av förpliktande beslut och beslut om förenande med eller hot om tvångsutförande samt beslut om tvångsutförande, beviljande och indrivning av förskott på tvångsutförande samt återkrav av stöd för skogsbruk.

Informationsinnehåll i det material som behandlas

Fattande av beslut om behandlingsförbud enligt skogslagen, fattande av förpliktande beslut och beslut om förenande med eller hot om tvångsutförande samt beslut om tvångsutförande, beviljande och indrivning av förskott på tvångsutförande samt återkrav av stöd för skogsbruk.

Huvuddatagrupper: Aktörsuppgifter; Verksamhetsuppgifter; Geografisk information – Tillsynsuppgifter; Stöd- och ersättningsuppgifter; Betalnings- och indrivningsuppgifter; Utfalls- och uppföljningsuppgifter.

Lagenliga informationskällor

Finlands skogscentral, LMV:s lagfarts- och inteckningsregister

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Finlands skogscentral, NTM-centralen, Lantmäteriverket, jord- och skogsbruksministeriet

Uppgifterna kan överlåtas enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifter ur registret överlämnas inte utanför EU/EES.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna i registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in. De personuppgifter som sparats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen av dem, om inte Riksarkivet har bestämt att de ska förvaras varaktigt. Förvaringstiderna har fastställts i planen för informationsstyrning (ska förvaras varaktigt).

Principerna för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och användbarhet säkerställs genom ändamålsenliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Det utbetalande organets informationssäkerhetspolicy.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Den registrerades rätt att granska, rätta och radera uppgifter samt rätt att begränsa behandlingen av uppgifter och rätten att överlåta uppgifterna bestäms enligt artikel 15–22 i EU:s dataskyddsförordning.

Rätt att granska och rätta uppgifter

Begäran om granskning ska framställas i en personligen undertecknad handling. Begäran om granskning kan inte framföras per telefon. Den som begär uppgifter med stöd av granskningsrätten kan också framställa en begäran om granskning personligen hos den personuppgiftsansvarige. Då ska man förbereda sig på att styrka sin identitet. När uppgifter begärs ska behövlig information uppges för att leta fram och lämna ut uppgifterna. Behövlig information är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, i anslutning till vilket ärende man vill kontrollera uppgifterna samt om man vill kontrollera alla uppgifter eller till exempel uppgifter för en viss tidsperiod.

En blankett för att göra en begäran om granskning finns på adressen www.ruokavirasto.fi

En individualiserad begäran om granskning eller rättelse görs genom att skicka begäran till den personuppgiftsansvarige (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar i den registrerades rättigheter när det gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära att hens uppgifter raderas, eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lag. Därför har den registrerade inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller rätt att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning har begränsats i lagen om livsmedelsförvaltningens datalager föreligger inte heller (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som gäller hen strider mot de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå, vars kontaktuppgifter finns på adressen www.tietosuoja.fi.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024