Dataskyddsbeskrivning - Publikationsarkivet

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET

Tel. 029 530 0400 (växel), kirjaamo@ruokavirasto.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Niina Tiainen

PB 100, 00270 LIVSMEDELSVERKET

029 530 0400 (växel), niina.tiainen@ruokavirasto.fi    

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Publikationsarkivet används för långtidsförvaring, parallellpublicering och öppen publicering av Livsmedelsverkets publikationer.

Behandlingsgrunder:

När det gäller åtkomsthantering och användarrättigheter, behandlingsgrunden är avtalet mellan tjänsteleverantören och beställaren av publikationsarkivtjänsten för hanteringen av material.

När det gäller material är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) nr 2016/679, iakttagandet av den registeransvariges rättsliga förpliktelse samt 6.1e, att utföra en uppgift av allmänt intresse, och lagen om Livsmedelsverket (371/2018), § 2.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Publikationsmetadata och fulltexter, uppgifter om dataregistreraren samt dataregistrerarens godkända publiceringstillstånd.

Regelmässiga informationskällor

Information som dataregistreraren lagrar, information från författare via publikationslagringstjänsten, bibliografisk information från publikationsarkivet.

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Publiceringsuppgifterna finns tillgängliga i webbläsaren. Publikationernas metadata hämtas via gränssnittet till den nationella Finna-tjänsten.

I enlighet med lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial 28.12.2007/1433 (KultAinL) införs friexemplar av Livsmedelsverkets publikationsserier i friexemplarsarkivet. 

Publikationsarkivets plattformstjänst produceras av Helsingfors universitetsbibliotek. Helsingfors universitet behandlar personuppgifterna.

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifter ur registret lämnas inte ut utanför EU/EES-området.

Förvaringstid för personuppgifter

Under den tid avtalet mellan parterna är i kraft.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som utförs av tjänstetillhandahållare.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/dataskydd/.

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida. 

 

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024