Dataskyddsbeskrivning – Bekämpning av djursjukdomar

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn. 029 530 0400 (växel), kirjaamo[at]ruokavirasto.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Misstankar och fall av djursjukdom: Miia Kauremaa

Informationsmaterial i anslutning till uppföljningen av djursjukdomar: Tanja Lähteinen, Tiia Tuupanen

Förteckning över aktörer som håller svin utomhus: Leena Oivanen

Register över auktoriserade inspektörer av bisjukdomar: Hanna Kuukka-Anttila

Sjukdomsfria anläggningskretsar som genomför utrotningsprogram: Hanna Kuukka-Anttila

Livsmedelsverket

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn. 029 530 0400 (växel), fornamn.efternamn[at]ruokavirasto.fi

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn. 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Misstankar och fall av djursjukdom (lagen om djursjukdomar, 80 §): uppgifternas användningsändamål är övervakning och rapportering av djursjukdomar (Vasu-rapporten, årsrapporten om djursjukdomar i Finland) samt hantering av djursjukdomar.

Informationsmaterial i anslutning till uppföljningen av djursjukdomar (kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689; lagen om djursjukdomar 23 §, 80 §): uppgifterna samlas in för planering och genomförande av uppföljning av läget för djursjukdomen, rapportering, upptäckt av sjukdomar (inkl. i slakterier) och när det gäller vissa sjukdomar för att bevara en sjukdomsfri status.

Förteckning över aktörer som håller svin utomhus (jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur 404/2021): Livsmedelsverket har en förteckning över aktörer som håller svin utomhus som stöd för tillsynen.

Register över auktoriserade inspektörer av bisjukdomar (förordningen om offentlig kontroll 625/2017, artikel 28 och 30; lagen om djursjukdomar, 71 §): Livsmedelsverket har en förteckning över auktoriserade inspektörer så att länsveterinärerna och kommunalveterinärerna har tillgång till deras kontaktuppgifterna.

Sjukdomsfria anläggningskretsar som genomför utrotningsprogram (10 § i lagen om djursjukdomar): uppgifterna används som hjälpmedel för övervakning och kontroll av djursjukdomar när restriktioner som gäller djurhållningsplatsen i en situation av djursjukdomar fastställs. Uppgifterna används också för att främja export.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Misstankar och fall av djursjukdom

 • Uppgifter om misstänkta eller konstaterade djursjukdomsfall hos hållna eller vilda djur (förtecknade och nya sjukdomar samt andra djursjukdomar som ska bekämpas och övervakas)
 • Djurhållningsplatsens kontaktuppgifter, behörig myndighet, uppgifter om undersökningar och restriktioner
 • Sjukdomsbekämpningsåtgärder som gäller djurhållningsplatsen samt undantagstillstånd som gäller dessa
 • Djurhållningsplatser som djursjukdomen enligt den epidemiologiska utredningen kan ha smittat eller spridit sig från
 • Förbud och begränsningar som utfärdats med stöd av 15 kap. i lagen om djursjukdomar
 • Utförda kontroller och provtagningar samt resultat av undersökningar av proverna
 • Förteckningar över djurhållningsplatser i zonen.

Informationsmaterial i anslutning till uppföljningen av djursjukdomar

 • Förteckning över djurhållningsplatser för fjäderfä för planering av uppföljningen av fågelinfluensa och Newcastlesjuka samt förteckning över djurhållningsplatser som ska undersökas
 • Förteckning över djurhållningsplatser för mjölkkor och dikor
 • Förteckning över djurhållningsplatser för får och getter för uppföljning av brucella
 • Förteckning över djurhållningsplatser där frivillig hälsoövervakning genomförs och där den har avslutats samt djurhållningsplatsernas hälsoklassificering (MV-CAE för får och getter)
 • Förteckning över djurhållningsplatser som omfattas av uppföljning av scrapie i avlägsna områden
 • En förteckning över djurhållningsplatser där minkar, mårdhundar och soblar hålls för pälsdjursuppfödning för uppföljning av corona.

Förteckning över aktörer som håller svin utomhus

 • Djurhållningsplatsens beteckning, ägarens namn, adress, e-postadress, djurtyp, djurantal

Register över auktoriserade inspektörer av bisjukdomar

 • Namn, kontaktuppgifter, granskningsområde, fullmaktens giltighetsområde (hela Finland)

Sjukdomsfria anläggningskretsar som genomför utrotningsprogrammet

 • Uppgifter om områden och djurhållningsplatser som har godkänts som anläggningskretsar eller där ett program för utrotning av djursjukdom genomförs
 • Område, djurhållningsplats eller djurhållningsplatser med kontaktuppgifter, kontaktpersonens namn, datum för godkännandet, startdatum för genomförandet av utrotningsprogrammet, djurart(er) och djursjukdom vars besittning anläggningskretsen är kopplad till

Huvuddatagrupper: tillsyns- och aktörsuppgifter.

Regelmässiga informationskällor

Misstankar och fall av djursjukdom

 • Aktörers och behöriga myndigheters anmälningsskyldighet
 • Register över djurhållningsplatser, djurhållare och djur.

Informationsmaterial i anslutning till uppföljningen av djursjukdomar

 • Aktören anmäler sig själv till MV-CAE-övervakningen.
 • Till övriga delar får man uppgifterna i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

Förteckning över aktörer som håller svin utomhus

 • Livsmedelsverket får uppgifterna av regionförvaltningsverket.

Register över auktoriserade inspektörer av bisjukdomar

 • Uppgifterna samlas in från personerna själva.

Sjukdomsfria anläggningskretsar som genomför utrotningsprogrammet

 • Livsmedelsverket får uppgifter av jord- och skogsbruksministeriet eller (när det gäller om anläggningskretsar för landdjur) av aktören själv

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunen tillsammans med Livsmedelsverket är gemensamma personuppgiftsansvariga för livsmedelsförvaltningens informationsresurs, och var och en kan utnyttja uppgifterna för att sköta sina egna lagstadgade uppgifter.

Livsmedelsverket rapporterar om de allvarligaste djursjukdomarna till kommissionen och Världsorganisationen för djurhälsa (WOAH) i anonym form (uppskattade koordinatuppgifter).

Till slakterierna överlåts en förteckning över de får- och getgårdar som omfattas av uppföljningen av brucella.

På Livsmedelsverkets webbplats publiceras

 • djurhållningsplatser som omfattas av MV-CAE-hälsoövervakningen av får och getter och deras hälsoklassificeringar
 • en förteckning över sjukdomsfria områden och djurhållningsplatser som genomför ett utrotningsprogram.

I övrigt kan uppgifterna överlåtas enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Informationen publiceras till vissa delar på Livsmedelsverkets webbplats. I övrigt överlåts inte uppgifter ur registret utanför EU/EES.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna som samlats in till registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är behövligt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna är insamlade. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna anges i informationsstyrningsplanen.

Uppgifter om konstaterade fall av förtecknade och nya sjukdomar samt andra djursjukdomar som ska bekämpas och övervakas sparas permanent med stöd av 81 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Endast personer som behöver registren och handlingarna för att sköta sina tjänsteuppgifter har tillgång till dem.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på www.ruokavirasto.fi.

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024