Dataskyddsbeskrivning – Biprodukter

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn. 029 530 0400 (växel), kirjaamo[at]ruokavirasto.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Register över platser för utfodring med kadaver: Milla Luukko, Laura Havukainen

Aktörer inom biprodukter: Milla Luukko, Krister Sundell, Kirsi Vienola

Biproduktövervakning: Milla Luukko, Krister Sundell, Kirsi Vienola

Livsmedelsverket
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn. 029 530 0400 (växel), fornamn.efternamn[at]ruokavirasto.fi

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn. 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Registret över platser för utfodring med kadaver (lagen om animaliska biprodukter, biproduktslagen 517/2015, 33 a §): med hjälp av uppgifterna övervakas användningen av animaliska biprodukter för utfodring av vilda djur.

Aktörer inom biprodukter (artikel 47 i förordningen om animaliska biprodukter (EG) 1069/2009; 33 § i biproduktslagen): Livsmedelsverket har en lagstadgad skyldighet att föra en förteckning över aktörer och anläggningar inom biproduktsbranschen för att möjliggöra tillsyn. Uppgifterna används för att styra tillsynen över aktörer inom biprodukter. En förutsättning för att bedriva verksamhet inom biproduktsbranschen är registrering eller godkännande.

Tillsyn av biprodukter (49 § i biproduktlagen): uppgifterna används för tillsyn av aktörer inom biprodukter i enlighet med tillsynsplanen för biprodukter. Livsmedelsverket sammanställer årligen en lista över de aktörer som valts ut för tillsynen. Med hjälp av listan samordnas inspektionerna vid anläggningarna och till exempel brister som upptäckts i dem.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Register över platser för utfodring med kadaver

  • Om platsen för utfodring med kadaver registreras: 1) identifieringsuppgifter om den aktör som är ansvarig för platsen för utfodring med kadaver, 2) var platsen är, 3) den tidpunkt då utfodringen med kadaver är avsedd att inledas, 4) den animaliska biproduktens art eller beskaffenhet, 5) det område eller den plats där biprodukten samlas in, 6) väsentliga förändringar i verksamheten, 7) avslutande av verksamheten.

Aktörer inom biprodukter

  • Namn på aktören inom biprodukter, godkännandenummer, adress, verksamhetstyp, kontaktpersonens namn och e-postadress.

Tillsyn över biprodukter

  • Förteckningar över aktörer som valts ut för tillsyn. Motsvarande uppgifter som i registret över aktörer inom biprodukter. När det gäller gårdar med produktionsdjur lägenhetssignum, adress, djurart.
  • Inspektionsberättelse

Huvuddatagrupper: Aktörsuppgifter, verksamhetsuppgifter, uppgifter om verksamhetsställen, uppgifter om tillsyn, tillstånd och behörighet

Regelmässiga informationskällor

Register över platsen för utfodring med kadaver: aktörens anmälningsskyldighet

Aktörer inom biprodukter: aktörens anmälningsskyldighet

Tillsyn av biprodukter: uppgifter fås från Livsmedelsverkets djurregister och förteckningen över aktörer inom biprodukter. Uppgifter samlas också in från aktören i samband med tillsynen och utifrån de observationer som gjorts i samband med tillsynen.

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunen tillsammans med Livsmedelsverket är gemensamma personuppgiftsansvariga för livsmedelsförvaltningens informationsresurs, och var och en kan utnyttja uppgifterna för att sköta sina egna lagstadgade uppgifter.

På Livsmedelsverkets webbplats publiceras förteckningar över godkända eller registrerade biproduktsanläggningar och aktörer inom biprodukter: aktörens namn, verksamhetens art, registrerings- eller godkännandekod, postanstalt. I kommissionens TRACES-system införs aktörens namn, verksamhetens art, registrerings- eller godkännandekod, gatuadress, telefonnummer och i vissa fall FO-nummer.

I övrigt kan uppgifterna överlåtas enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Informationen publiceras till vissa delar på Livsmedelsverkets webbplats. I övrigt överlåts inte uppgifter ur registret utanför EU/EES.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna som samlats in till registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är behövligt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna är insamlade. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna anges i informationsstyrningsplanen.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Endast personer som behöver registren och handlingarna för att sköta sina tjänsteuppgifter har tillgång till dem. Användarrättigheter till registren ansöker man om genom ett separat förfarande för beviljande av användarrättigheter.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på www.ruokavirasto.fi.

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024