Dataskyddsbeskrivning – Import

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn. 029 530 0400 (växel), kirjaamo[at]ruokavirasto.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Beslut som gäller import av levande djur och produkter av animaliskt ursprung: Kitty Schulman

Förteckning över beslut om sällskapsdjur som förts in olagligt i landet: Marika Rättö

Livsmedelsverket
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn. 029 530 0400 (växel), fornamn.efternamn[at]ruokavirasto.fi

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn. 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Grunden för behandlingen av uppgifter är hantering av lagstadgade uppgifter och skyldigheter.

Beslut som gäller import av levande djur och produkter av animaliskt ursprung (lagen om importkontroll av djur och vissa varor (lagen om importkontroll) 1277/2019; förordningen om offentlig kontroll 2017/625): uppgifterna behandlas för att kontrollera kraven på importkontroll. Livsmedelsverket behandlar anmälningarna och godkänner eller underkänner importpartiet. Dessutom används uppgifterna för att sammanställa Vasu-rapporten (uppgifter om antal).

Förteckning över beslut om sällskapsdjur som förts in olagligt i landet (kommissionens förordning 576/2013, artikel 35; lagen om importkontroll 1277/2019, 14 §): i registret sparas beslut om återförande eller avlivning av olagligt importerade sällskapsdjur från länder utanför EU. Registret innehåller kontaktuppgifter till personer som olagligt fört in sällskapsdjur i landet och iakttagande av beslut om återförande av sällskapsdjur ur landet. Uppgifterna används också för att utarbeta Vasu-rapporten (endast uppgifter om antal).

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Beslut som gäller import av levande djur och produkter av animaliskt ursprung

  • Kontroll- och beslutshandlingar i anslutning till godkännande av importpartier (kommissionens TRACES-system): importörens och speditörens namn och kontaktuppgifter, uppgifter om importpartiet: bland annat avsändare och mottagare
  • Negativa beslut som gäller nekade partier.

Förteckning över beslut om sällskapsdjur som förts in olagligt i landet

  • Beslutshandlingar, exempelvis förordnande, föreläggande av vite, brev om hörande med mera
  • Personernas kontaktuppgifter, identifieringsuppgifter om sällskapsdjur, datum för beviljande och genomförande av beslut om återföring

Huvuddatagrupper: Tillsynsuppgifter, aktörsuppgifter, verksamhetsuppgifter

Regelmässiga informationskällor

Beslut som gäller import av levande djur och produkter av animaliskt ursprung: aktören lägger in uppgifterna om partiet i TRACES-systemet.

Kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket anmäler sällskapsdjur som förts in olagligt i landet från länder utanför EU till Livsmedelsverket.

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunen tillsammans med Livsmedelsverket är gemensamma personuppgiftsansvariga för livsmedelsförvaltningens informationsresurs, och var och en kan utnyttja uppgifterna för att sköta sina egna lagstadgade uppgifter.

Beslut som gäller import av levande djur och produkter av animaliskt ursprung: EU-kommissionen har tillgång till alla uppgifter som lagts in i TRACES-systemet.

Uppgifter kan lämnas ut med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifterna ur registret lämnas inte ut utanför EU/EES-området.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna som samlats in till registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är behövligt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna är insamlade. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna anges i informationsstyrningsplanen.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Endast personer som behöver registren och handlingarna för att sköta sina tjänsteuppgifter har tillgång till dem.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på www.ruokavirasto.fi.

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024