Dataskyddsbeskrivning – Informationsmaterial om livsmedelsanmälningar och erkännande av naturligt vatten

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Tfn 029 530 0400 (växel), kirjaamo@ruokavirasto.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Sari Sippola

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Tfn 029 530 0400 (växel)

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn. 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Grund för registerföring:

  • Kosttillskott: EPNDir 2002/46/EG, artikel 10; JSMs (78/2010, 7 §); livsmedelslagen (297/2021, 6 §)
  • Livsmedel som kompletteras med vitaminer och/eller mineralämnen: EPNAs (EG) nr 1925/2006, artikel 15; FKB 726/2007, 2 §; livsmedelslagen (297/2021, 6 §)
  • Modersmjölksersättning och vissa tillskottsnäringar: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 artikel 12
  • Kliniska näringspreparat: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/128 artikel 9
  • Kostersättningar för viktkontroll: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1798 artikel 7
  • Naturliga mineralvatten: EPNDir 2009/54/EG artiklarna 1 och 2, JSMs (166/2010, 4 §)

Syftet med behandlingen:

Delgivning av uppgifter om vissa aktörer som anmäler utsläppande av livsmedel på marknaden och produkter som man anmäler för övervakning till aktörens behöriga kommunala livsmedelstillsynsmyndighet. Användning av material för styrning av övervakning och riskbedömning.

Anmälningsskyldigheten gäller följande livsmedel som släpps ut på marknaden: Kosttillskott, livsmedel som kompletteras med vitaminer och/eller mineralämnen, modersmjölksersättning, vissa tillskottsnäringspreparat, kliniska näringspreparat och kostersättning för viktkontroll.

Dessutom ska en aktör som producerar naturligt mineralvatten ansöka om erkännande av vattnet som naturligt mineralvatten innan det släpps ut på marknaden. Uppgifterna används vid tillsynen.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Huvuddatagrupper:

Livsmedelsanmälningar: Aktörsuppgifter; Produktens namn och sammansättning;

Naturligt mineralvatten: Aktörsuppgifter; Vattnets namn; Källans namn och läge

Regelmässiga informationskällor

Anmälan och ansökan om erkännande för livsmedelsbranschens aktörer

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Aktörernas kommunala livsmedelstillsynsmyndighet och Tullen.

Uppgifter kan lämnas ut med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifterna ur registret lämnas inte ut utanför EU/EES-området.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna som samlats in till registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är behövligt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna är insamlade. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna anges i informationsstyrningsplanen.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på www.ruokavirasto.fi.

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024