Dataskyddsbeskrivning – Informationsmaterial om övervakning av gödselmedel

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket
PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET
Tfn 029 530 0400 (växel)
kirjaamo@ruokavirasto.fi 

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Olli Venelampi

Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

olli.venelampi@ruokavirasto.fi Tfn 029 530 0400 (växel)

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

029 530 0400 (växel)
tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Grund för registerföring: Lag om gödselsmedel 711/2022 33§

Syftet med behandlingen: För tillsynen förs ett riksomfattande register över sådana anmälningsskyldiga ekonomiska aktörer som avses i 14 § 1 mom. av laget om gödselmedlet 711/2022

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Informationsmaterial samlar in information om aktörer  och verksamheter inom gödselsektorn och gödselprodukter för offentlig kontroll. Syftet med datamängden är att förvalta, utveckla, styra och genomföra offentlig kontroll för att övervaka efterlevnad av lagstiftning inom gödselbranschen i Finland. Datamängden innehåller också provuppgifter och resultat av kontroller.

Huvudkategorier av uppgifter: 

Operatörsregister

Provdata och resultat av övervakning

Information om gödselprodukternas mängd och användning

Regelmässiga informationskällor

Uppgifter som lämnas av ekonomiska aktörer i enlighet med 14 § 2 och 14 § 5 mom. i lagen om gödselmedel 711/2021

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunen tillsammans med Livsmedelsverket är gemensamma personuppgiftsansvariga för livsmedelsförvaltningens informationsresurs, och var och en kan utnyttja uppgifterna för att sköta sina egna lagstadgade uppgifter.

Uppgifter kan lämnas ut med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Utöver vad som i 8 § i lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs föreskrivs om

utlämnande av uppgifter får tillsynsmyndigheten dessutom på eget initiativ trots sekretessbestämmelserna lämna ut sådana uppgifter som tillsynsmyndigheten fått vid tillsynen till en i miljöskyddslagen avsedd myndighet, om uppgifterna är nödvändiga för lagstadgade tillsynsuppgifter som gäller miljöskydd.

Uppgifter om gödselprodukter som släppts ut på marknaden och deras näringsmängder lämnas till Naturresursinstitutet för utsläppsberäkningar, statistikföring av näringsanvändning samt statistik och uppföljning av återvinning av näringsämnen. Dessutom lämnas de uppgifter som gödselmedelsaktörerna anmält regelbundet ut för olika forskningsprojekt och utredningar till forskningsinstitut och andra organisationer med beaktande av sekretessbestämmelserna.

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifterna ur registret lämnas inte ut utanför EU/EES-området.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna som samlats in till registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är behövligt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna är insamlade. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna anges i informationsstyrningsplanen.

Uppgifterna om en ekonomisk aktör som upphört med sin verksamhet avföras

ur registret inom tre år från det att den ekonomiska aktören har meddelat Livsmedelsverket att

verksamheten upphör eller från det att den ekonomiska aktörens verksamhet har upphört. Uppgifter ska dock inte avföras, om det är nödvändigt att bevara dem för att fullgöra ett åliggande

som grundar sig på lag, för att ett ärende är anhängigt eller för att utföra kontroll enligt Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan lagstiftning, eller om det i Europeiska unionens

lagstiftning krävs att uppgifterna bevaras. Uppgifter ska avföras så snart det inte finns någon

lagstadgad grund för behandlingen av dem.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/dataskydd/

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024