Dataskyddsbeskrivning – Register över djurhållning och djurverksamhet

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn. 029 530 0400 (växel), kirjaamo[at]ruokavirasto.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper: Anna Färkkilä-Dojka, Virva Valle

Register över djurtransportörer: Sari Salminen

Djurregistret: djurregistrens kundtjänst

Anmälningspliktiga aktörer enligt djurskyddslagen: Sanna Varjus

Tillståndspliktiga aktörer enligt djurskyddslagen: Sari Salminen

Godkända djurhållningsplatser enligt artikel 101 i djurhälsolagen: Anna Färkkilä-Dojka, Virva Valle

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret: Laura Havukainen

Djurförmedlarregistret: Marjaana Spets, Terhi Simonen-Jokinen

Register över godkända vattenbruksanläggningar: Hanna Kuukka-Anttila

Register över stambokförande sammanslutningar: Sanna Varjus

Spermasamlingsstationer och spermalagringsstationer: Anna Färkkilä-Dojka, Virva Valle

Vattenbruksregister: Hanna Kuukka-Anttila

Livsmedelsverket
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn. 029 530 0400 (växel), fornamn.efternamn[at]ruokavirasto.fi

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn. 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper (lagen om djursjukdomar 76/2021, 41 §; kommissionens delegerade förordning 2020/686): uppgifterna används för behoven inom övervakningen av djursjukdomar.

Registret över djurtransportörer (lagen om transport av djur 1429/2006, 36 §; rådets förordning 1/2005, artikel 13): Livsmedelsverket är teknisk registeransvarig. Uppgifterna används för att styra tillsynen över djurtransporter.

Djurregistret (lagen om identifiering och registrering av djur, djuridentifieringslagen 1069/2021, 30 §; förordningen om identifiering och registrering av djur 67/2022): uppgifterna används för att säkerställa djurens och de av dem tillverkade livsmedlens spårbarhet samt för djurövervakningens (djurskydd, djursjukdomar, märkning och registrering) behov samt för utbetalning av djurstöd.

Anmälningspliktiga aktörer enligt djurskyddslagen (djurskyddslagen 247/1996, 21 §, 23 §, 24 §, 26 c §, 33 c §): uppgifterna används för övervakning av djurskydd, djursjukdomar och identifiering av djur samt för utbetalning av jordbrukarstöd.

Tillståndspliktiga aktörer enligt djurskyddslagen (djurskyddslagen 20 §, 20 a §): uppgifterna används för tillsynen över djurskydd och djursjukdomar.

Godkända djurhållningsplatser enligt artikel 101 i djurhälsolagen (djurhälsolagen 2016/429, artikel 101, kommissionens delegerade förordning 2019/2035, artikel 8): uppgifterna används inom tillsynen av djursjukdomar.

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret (3 § i djuridentifieringslagen, artikel 84 i djurhälsolagen): uppgifterna används för att säkerställa djurens spårbarhet och för behoven inom djurövervakningen (djurskydd, djursjukdomar, märkning och registrering) samt för styrning av tillsynen.

Djurförmedlarregistret (4 § i djuridentifieringslagen, artikel 90 i djurhälsolagen): Livsmedelsverket är teknisk registeransvarig. Uppgifterna används för att upprätthålla djurens spårbarhet. Med hjälp av registret kontrolleras slakteriernas och djurförmedlarnas befogenheter att göra egna anmälningar om djurförmedlingshändelser och anmälningar för djurhållarens räkning. Förmedlingskoden ges också till slakterierna så att de kan göra lagstadgade anmälningar till djurregistren.

Register över godkända vattenbruksanläggningar (43 § i lagen om djursjukdomar, jord- och skogsbruksministeriets förordning om frivillig hälsoövervakning av djur 319/2021): uppgifterna används för övervakningen av djursjukdomar hos vattenbruksdjur. Aktörerna kan använda det webbaserade registret som hjälp vid handel.

Register över stambokförande sammanslutningar (lagen om djuravelsverksamhet 319/2014, 16 §): Livsmedelsverket har en lagstadgad skyldighet att föra register.

Spermasamlingsstationer och spermalagringsstationer (kommissionens delegerade förordning 2020/686, artikel 7; lagen om djursjukdomar 79 §): uppgifterna används för behoven inom tillsyn över djursjukdomar.

Vattenbruksregister (lagen om identifiering och registrering av djur 5 §): uppgifterna används för att säkerställa djurens spårbarhet, för djurövervakning (djurskydd, djursjukdomar, märkning och registrering), hygienövervakning, övervakning av främmande ämnen, forskning och statistikföring samt för övervakning av medicinsk behandling.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper:

 • I registret administreras uppgifter om godkännande av embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper. Registret omfattar grupper som samlar/producerar embryon och som godkänts både för handel på den inre marknaden och endast för handel i hemlandet.
 • Aktörens och lokalernas kontaktuppgifter och eventuellt djurhållningsplatssignum, uppgifter om vilken verksamhet godkännandet eller tillståndet gäller, uppgifter om begränsningar och villkor som gäller godkännandet eller tillståndet, en eventuell veterinär som ansvarar för verksamheten, det godkännandenummer som krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning, om ett sådant har getts samt uppgifter om att verksamheten har upphört och att godkännandet eller tillståndet har återkallats.

Register över djurtransportörer

 • Innehavare av djurtransporttillstånd för kommersiella djurtransporter samt djurtransportörer och djurskötare. Transportmedlens uppgifter och ägaruppgifter (namn).
 • Djurtransportörens namn eller firma, FO-nummer (företags- och organisationsnummer), adress och andra nödvändiga kontaktuppgifter; djurtransporttillståndets nummer; begränsningar som gäller de djurarter eller transportformer som transporteras; regionförvaltningsverket som beviljat tillståndet med kontaktuppgifter; de uppgifter som avses i kapitel III i bilaga III till djurtransportförordningen och som ingår i förarens eller skötarens behörighetsintyg samt uppgift om tillfälligt återkallande av behörighetsintyg; de uppgifter i intyget om godkännande av vägtransportmedel som avses i kapitel IV i bilaga III till djurtransportförordningen samt de uppgifter som behövs för att identifiera transportmedlen; andra nödvändiga uppgifter för tillsynen.

Djurregistret

 • Uppgifter om djurhållare, djurförmedlare, slakterier och bearbetningsanläggningar för kategori 1-material (nötkreatur, svin, får och get)
 • Informationsinnehåll: 1) identifieringsuppgifter om den aktör som är ansvarig för djuret (namn, adress, kommunikationskod eller lägenhetssignum och/eller FO-nummer), 2) djurets identifieringskod, typen av identifieringsmärke och andra uppgifter som är väsentliga för identifieringen av djuret, 3) för enskilda djur födelsedatum, ras, kön, moderdjurets identifieringskod, 4) import av djuret till Finland och uppgifter om djurets ursprung (den avsändande anläggningens signum), 5) djurets djurart samt användningsändamål eller produktionsform, 6) förvaringsutrymmet för djur, 7) ändringar i ägande och innehav av djuret samt i fråga om djurhållningsplatsen, 8) export av djur från Finland och djurens avgångplats, 9) djurs död och bortskaffningssätt, försvinnande och upphittande, 10) djurens slaktuppgifter (datum för slakt, slaktvikt), 11) mottagande på en bearbetningsanläggning för kategori 1-material.
 • I systemet för beställning av öronmärken behandlas följande uppgifter: aktörens identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, fakturerings- och leveransadress, identifieringstyper, antalet identifieringsmärken, djurens EU-signum.

Anmälningspliktiga aktörer enligt djurskyddslagen:

 • Samma uppgifter som i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Dessutom uppgifter om hur skötseln av djuren har ordnats och djurhållarens kompetens.

Tillståndspliktiga aktörer enligt djurskyddslagen:

 • Samma uppgifter som i djurhållnings- och djurhållningsplatsregistret. Dessutom närmare beskrivningar av djurhållningsplatserna (inkl. planritningar och arealer) samt en utredning om hur skötseln av djuren har ordnats och andra utredningar om djurens välbefinnande som krävs enligt lagstiftningen.

Godkända djurhållningsplatser enligt artikel 101 i djurhälsolagen

 • Djurhållningsplatser för fjäderfä från vilka fjäderfä och kläckägg levereras till andra medlemsstater samt uppsamlingscentraler för djur, djurförmedlare, djurparker och försöksdjursanläggningar
 • Aktörens och lokalernas kontaktuppgifter och eventuellt djurhållningsplatssignum, uppgifter om vilken verksamhet godkännandet eller tillståndet gäller, uppgifter om begränsningar och villkor som gäller godkännandet eller tillståndet, en eventuell veterinär som ansvarar för verksamheten, det godkännandenummer som krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning, om ett sådant har getts samt uppgifter om att verksamheten har upphört och att godkännandet eller tillståndet har återkallats.

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

 • I djurhållarregistret sparas uppgifter om djurhållningsplatser för djurarter och registrering som djurhållare för följande djurarter: nötkreatur, svin, får, get, fjäderfä, pälsdjur, hjort- och kameldjur samt bin och humlor. Verksamhetens planerade startdatum, ändringar och avslutande av verksamheten sparas också i registret.
 • Följande uppgifter om djurhållare sparas i registret: 1) djurhållarens identifieringsuppgifter, 2) de djurarter som är föremål för verksamheten, 3) syftet med djurhållningen eller djurens produktionsform.
 • I djurhållningsplatsregistret sparas följande uppgifter om djurhållningsplatsen: 1) identifieringsuppgifter om den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen, 2) läge, 3) de anläggningar, byggnader och konstruktioner samt mark- och vattenområden som räknas till djurhållningsplatsen, 4) djurarterna på djurhållningsplatsen och vilket ändamål djuren ska användas för eller vilken form av djurproduktion det är fråga om, 5) antalet djur på djurhållningsplatsen och djurhållningsplatsens kapacitet.

Djurförmedlarregistret

 • I djurförmedlarregistret sparas följande uppgifter om djurförmedlarna: 1) aktörens namn och adress, 2) de arter och klasser av klöv- och hovdjur samt fjäderfä som ingår i verksamheten, 3) ändringar i verksamheten, 4) nedläggning av verksamheten.

Register över godkända vattenbruksanläggningar

 • I registret administreras uppgifter om godkännande av vattenbruksdjurplatser och uppgifter om hälsoövervakning av BKD.
 • Kontaktuppgifterna till aktören som bedriver vattenbruk och lokalerna samt eventuellt djurhållningsplatssignum, uppgifter om vilken verksamhet godkännandet eller tillståndet gäller, uppgifter om begränsningar och villkor som gäller godkännandet eller tillståndet, en eventuell veterinär som ansvarar för verksamheten, det godkännandenummer som krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning, om ett sådant har getts samt uppgifter om att verksamheten har upphört och att godkännandet eller tillståndet har återkallats.
 • I registret över aktörer som beviljats tillstånd för odling av vattenbruksdjur och rensning anges dessutom för varje djurhållningsplats eller rensningsanläggning uppgifter om verksamhetsställets placering, odlingsutrymmena, sjukdomsläget i området, produktionsinriktningen samt vilka arter av vattenbruksdjur som odlas eller rensas.
 • Djurhållningsplatser där frivillig BKD-hälsoövervakning genomförs och där den har avslutats samt anläggningarnas hälsoklassificering.

Register över stambokförande sammanslutningar:

 • Namn på stambokförande sammanslutningar, datum för godkännande, kontaktuppgifter, kontaktperson, ras/raser för vilka stambok förs, när det gäller hästar även uppgift om den medlemsstat där stambok över rasens ursprung förs.

Spermasamlingsstationer och spermalagringsstationer

 • Aktörens och lokalernas kontaktuppgifter och eventuellt djurhållningsplatssignum, uppgifter om vilken verksamhet godkännandet eller tillståndet gäller, uppgifter om begränsningar och villkor som gäller godkännandet eller tillståndet, en eventuell veterinär som ansvarar för verksamheten, det godkännandenummer som krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning, om ett sådant har getts samt uppgifter om att verksamheten har upphört och att godkännandet eller tillståndet har återkallats.

Vattenbruksregister

 • Uppgifter om djurhållare som bedriver vattenbruk och innehavare av djurhållningsplatser för vattendjur.
 • Följande uppgifter om djurhållare sparas i registret: 1) identifieringsuppgifter om aktören, 2) de djurarter som är föremål för verksamheten, 3) den planerade tidpunkten för inledande av verksamheten, 4) för djurhållares del syftet med djurhållningen eller vilken form av djurproduktion det är fråga om, 5) väsentliga ändringar i verksamheten, 6) nedläggning av verksamheten
 • Uppgifter om djurhållningsplatsen: 1) plats, 2) djurhållningsplatsens utrymmen, 3) djurarterna på djurhållningsplatsen och vilket ändamål djuren ska användas för eller vilken form av djurproduktion det är fråga om, 4) antalet djur på djurhållningsplatsen och djurhållningsplatsens kapacitet, 5) den planerade tidpunkten för inledande av verksamheten, 6) väsentliga ändringar i verksamheten, 7) nedläggning av verksamheten

Huvuddatagrupper: Aktörsuppgifter, verksamhetsuppgifter, uppgifter om tillstånd och behörighet, uppgifter om verksamhetsställen

Regelmässiga informationskällor

Embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper: Livsmedelsverket får uppgifterna från regionförvaltningsverket, som behandlar aktörernas ansökningar.

Register över djurtransportörer: ansökningar gjorda av aktörer.

Djurregistret: aktörernas anmälningsskyldighet.

Anmälningsskyldiga aktörer enligt djurskyddslagen: aktörernas anmälningsskyldighet, uppgifterna uppdateras i befolkningsdatasystemet (BDS) och företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Tillståndspliktiga aktörer enligt djurskyddslagen: Livsmedelsverket får uppgifterna av regionförvaltningsverket.

Godkända djurhållningsplatser enligt artikel 101 i djurhälsolagen: Livsmedelsverket får uppgifterna av regionförvaltningsverket.

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret: aktörernas anmälningsskyldighet. Uppgifterna uppdateras också från BDS och FODS.

Djurförmedlarregistret: Livsmedelsverket får uppgifterna av regionförvaltningsverket.

Register över godkända vattenbruksanläggningar: uppgifterna samlas in av aktören i samband med godkännandeprocessen. Aktören anmäler sig själv till det frivilliga hälsoövervakningsprogrammet.

Register över stambokförande sammanslutningar: uppgifterna samlas in av aktörerna själva i samband med behandlingen av ansökan.

Spermasamlingsstationer och spermalagringsstationer: Livsmedelsverket får uppgifterna av regionförvaltningsverket.

Vattenbruksregister: aktörens anmälningsskyldighet. Uppgifterna uppdateras också från befolkningsdatasystemet (BDS) och företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunen tillsammans med Livsmedelsverket är gemensamma personuppgiftsansvariga för livsmedelsförvaltningens informationsresurs, och var och en kan utnyttja uppgifterna för att sköta sina egna lagstadgade uppgifter.

Uppgifter ur djurregistret lämnas ut till:

 • slakterier som producenten har auktoriserat, aktörer inom djurhälsa och lantbruksrådgivare eller lantbruksrådgivningsorganisationer,
 • myndigheter som har lagstadgad rätt att få uppgifter (bl.a. polisen, Tullen, utsökningen, Skatteförvaltningen),
 • uppgifter om beställningar av öronmärken överlämnas till öronmärkesleverantören.

Uppgifterna i vattenbruksregistret lämnas ut till Naturresursinstitutet för hantering av myndighetsuppgifter.

Personuppgifter publiceras enligt lag på Livsmedelsverkets webbplats när det gäller följande register:

 • Embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper: förteckning över aktörer, inrättningar och verksamhetsställen. EU-institutionernas uppgifter förs in i kommissionens TRACES-system.
 • Godkända djurhållningsplatser enligt artikel 101 i djurhälsolagen
 • Förteckning över djurförmedlare: aktörens namn och förmedlarkod
 • Godkända vattenbruksanläggningar: djurhållningsplatsernas namn, godkännandenummer, registernummer för vattenbruk, typ av odlingsplats, kommun, behörigt regionförvaltningsverk, avrinningsområde där djurhållningsplatsen finns, sjukdomsklassificering för 9 olika sjukdomar, anläggningens typ och produktionsinriktning.
 • Stambokförande sammanslutningar: avelsorganisationens namn, kontaktuppgifter och datum för erkännande, uppgifter om avelsprogram samt uppgifter om giltigheten för avelsorganisationens och avelsprogrammets godkännande.
 • Tillstånd för långväga transporter av djur: företagets eller näringsidkarens namn, tillståndets nummer, plats för beviljande.
 • Spermasamlingsstationer och spermalagringsstationer: förteckning över aktörer inom handeln på den inre marknaden och inrikeshandeln

I övrigt kan uppgifterna överlåtas enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Informationen publiceras till vissa delar på Livsmedelsverkets webbplats. I övrigt överlåts inte uppgifter ur registret utanför EU/EES.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna som samlats in till registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är behövligt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna är insamlade. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna anges i informationsstyrningsplanen.

Uppgifterna i djurtransportörens och skötarens behörighetsintyg raderas när intygets giltighetstid går ut. Uppgifterna om djurtransporttillstånd raderas när det har gått fem år sedan tillståndet upphörde.

Uppgifter om en avelsorganisation eller organisation som upphört med sin verksamhet och vars godkännande har återkallats eller avbrutits avförs ur den offentliga förteckningen efter 24 månader.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Endast personer som behöver registren och handlingarna för att sköta sina tjänsteuppgifter har tillgång till dem. Användarrättigheter till registren ansöker man om genom ett separat förfarande för beviljande av användarrättigheter.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Som automatiskt beslutsfattande räknas avgiftsbelagda prestationer i djurregistren: beställning av ett nytt signum för registrering av djur, registrering av ett djur som importerats från EU, anmälan som gjorts av en aktör inom slakteribranschen och en destruktionsanläggning, anmälan om förflyttningar av svin och antalet svin.

I övrigt används personuppgifter inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på www.ruokavirasto.fi.

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024