Dataskyddsbeskrivning – Tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn. 029 530 0400 (växel), kirjaamo[at]ruokavirasto.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Tillsyn över djuravelsverksamheten: Sanna Varjus

Tillsyn över djurtransporter: Sari Salminen

Tillsyn över djurens välbefinnande: Taina Mikkonen

Tillsyn över identifiering och registrering av djur: Anne Ojala

Registret över djurhållningsförbud: Marianne Kajander

Tillsyn över medicinsk behandling: Liisa Kaartinen

Uppgifter om användningen av antimikrobiella läkemedel enligt djurart: Henriette Helin-Soilevaara, Liisa Kaartinen

Livsmedelsverket
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn. 029 530 0400 (växel), fornamn.efternamn[at]ruokavirasto.fi

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn. 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna samlas in för uppföljning och utveckling av övervakningen. Dessutom används uppgifterna för att uppfylla rapporteringsskyldigheterna.

Tillsyn över djuravelsverksamheten (lagen om djuravelsverksamhet (319/2014) 12 §): uppgifterna används vid tillsynen över djuravelsverksamheten. Livsmedelsverket övervakar de stambokförande sammanslutningarnas verksamhet vid skötseln av de uppgifter som föreskrivs i lagen om djuravelsverksamhet.

Tillsyn över djurtransporter (lagen om transport av djur 1429/2006, 28 §; förordningen om offentlig kontroll 2017/625): uppgifterna sparas i anslutning till hantering av myndighetsuppgifter som gäller tillsynen över djurtransporter.

Tillsyn över djurens välbefinnande (djurskyddslagen 247/1996, 39 §, 48 §; villkorlighet: Europaparlamentets och rådets förordningar 2021/2116 artikel 66 och 83 samt 2021/2115 artikel 151): uppgifterna sparas i anslutning till de lagstadgade uppgifterna för tillsyn över gårdar med produktionsdjur och hållare av sällskapsdjur.

Tillsyn över identifiering och registrering av djur (lagen om identifiering och registrering av djur 1069/2021, 30 §; kompletterande villkor: artikel 68 och 96 i rådets och parlamentets förordning 1306/2013): uppgifterna behandlas i anslutning till tillsyn över identifiering av djur och utbetalning av stöd. Livsmedelsverket är teknisk registeransvarig.

Registret över djurhållningsförbud (lag om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jordbruksstöd (1334/2022) 36 §; lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) 16 § 4 mom.; lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) 17 §; lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) 8 §; djurskyddslag (247/1996)): uppgifterna används vid handläggningen av ansökningar om jordbruksstöd. I enskilda fall använder Livsmedelsverket uppgifterna för att styra djurskyddstillsynen. Dessutom fungerar Livsmedelsverket som teknisk förmedlare av uppgifter till de behöriga myndigheterna för skötseln av uppgifter som avses i djurskyddslagen.

Tillsyn över medicinsk behandling (lagen om medicinsk behandling av djur 387/2014, 27 §): uppgifterna sparas i anslutning till hanteringen av myndighetsuppgifter som gäller tillsynen över medicinsk behandling av djur. Livsmedelsverket samlar in inspektionsberättelserna för regionförvaltningsverkens tillsyn över statistikföring och rapportering. Uppgifterna används i handledning och utbildning samt i inriktningen av övervakningen.

Uppgifter om användningen av antimikrobiella läkemedel enligt djurart (artikel 57 i EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel 2019/6; 27 § i lagen om medicinsk behandling av djur; jord- och skogsbruksministeriets förordning om lämnande av uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel 104/2022): de uppgifter om användningen per djurart som samlas in för registret rapporteras till EU. Sammanställningen utnyttjas nationellt i styrningen av användningen av antimikrobiella läkemedel och i tillsynen över veterinärerna.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Tillsyn över djuravelsverksamheten

 • Aktörernas kontaktuppgifter och kontaktpersoner, inspektionsberättelserna

Tillsyn över djurens välbefinnande

 • Djurhållarens namn, lägenhetssignum eller annan identifikation, såsom FO-nummer, personbeteckning, kundsignum, adress samt andra nödvändiga kontaktuppgifter, djurhållningsplatsens beteckning, djurart som kontrolleras; uppgifter om den tjänsteveterinär som utfört inspektionen, andra uppgifter som behövs för tillsynen samt övervakningsresultat och eventuella åtgärder.

Tillsyn över identifiering och registrering av djur

 • I registret administreras uppgifter från stickprovskontroller för identifiering och registrering av nötkreatur, svin, får och getter (inkl. utvidgade kontroller) och övervakningsresultaten av tvärvillkoren för stödsökande-djurhållare.
 • Identifikationsuppgifter om tillsynsobjektet, tidpunkten för tillsynen, de myndigheter som utfört kontrollen, de representanter för gården som var närvarande vid kontrollen, kontrollkörningen och urvalsgrunden, uppgifter om djur-, djurregister- och djurhållningsplatser som ska övervakas, slutsatser av substansövervakningen, slutsatser av tvärvillkoren och påföljderna när det gäller ID-övervakningen, den som dragit slutsatserna.
 • Uppgifter om utfärdade förbud, förelägganden och begränsningar samt om återkallande av dem.

Tillsyn över djurtransporter

 • Innehavare av djurtransporttillstånd för kommersiella djurtransporter samt djurtransportörer och djurskötare
 • Övervakningsdokument (inspektionsberättelser, brev om hörande, svar, beslut)

Registret över djurhållningsförbud

 • Namn, personbeteckning och kontaktuppgifter för de personer som har meddelats djurhållningsförbud samt uppgifter om den domstol som har meddelat förbudet, tidpunkten då förbudet meddelades och andra uppgifter för att identifiera beslutet samt uppgifter om förbudets innehåll, längd och övriga giltighet utifrån domstolens meddelande om sitt avgörande.

Tillsyn över medicinsk behandling

 • I inspektionsberättelsen specifikationsuppgifter och uppgifter om aktören: brister som observerats vid kontrollen, fritt formulerade kommentarer

Uppgifter om användningen av antimikrobiella läkemedel enligt djurart

 • Veterinären som har ordinerat eller överlåtit läkemedlen: namn, veterinärnummer.
 • Uppgifter enligt bilaga 1 till förordning 104/2022. När det gäller gårdar med svin och nötkreatur samlas uppgifter om till vilken djurhållningsplats läkemedlen har överlåtits eller där de har använts.
 • Dessutom läkemedelspartihandlarnas uppgifter om läkemedel som sålts till veterinärer.

Huvuddatagrupper: övervakningsuppgifter

Regelmässiga informationskällor

Den behöriga tillsynsmyndigheten (oftast regionförvaltningsverket) samlar in uppgifter av aktören själv och utifrån de observationer som gjorts vid kontrollen. Livsmedelsverket får uppgifterna av regionförvaltningsverket.

Livsmedelsverket får uppgifterna om djurförbud från djurförbudsregistret som förs av Rättsregistercentralen (lag om registret över djurhållningsförbud (21/2011)).

Veterinärerna anmäler uppgifter om de antimikrobiella läkemedel som de använder och överlåter. Läkemedelspartihandlarna anmäler uppgifterna om de läkemedel som de säljer till veterinärer till Livsmedelsverket.

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunen tillsammans med Livsmedelsverket är gemensamma personuppgiftsansvariga för livsmedelsförvaltningens informationsresurs, och var och en kan utnyttja uppgifterna för att sköta sina egna lagstadgade uppgifter.

I anslutning till tillsynen av djuravelsverksamheten publiceras en förteckning över stambokförare, avelsprogram och kontaktpersoner på Livsmedelsverkets webbplats.

Resultaten av tillsynen av djurtransporter, djurens välbefinnande och identifieringen och registreringen av djur rapporteras till EU-kommissionen och nationellt i en form där den enskilda aktören inte kan identifieras.

Livsmedelsverket vidarebefordrar uppgifterna i djurförbudsregistret till de behöriga djurskyddsmyndigheterna. Uppgifterna i djurförbudsregistret är sekretessbelagda enligt offentlighetslagen.

Uppgifterna om användningen av antimikrobiella läkemedel enligt djurart rapporteras till EU (Europeiska läkemedelsmyndigheten) i form av ett sammandrag per djurart (innehåller inte personuppgifter).

I övrigt kan uppgifterna överlåtas enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Informationen publiceras till vissa delar på Livsmedelsverkets webbplats. I övrigt överlåts inte uppgifter ur registret utanför EU/EES.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna som samlats in till registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är behövligt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna är insamlade. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna anges i informationsstyrningsplanen.

Uppgifter om djurhållningsförbudet raderas ut inom ett dygn efter att djurhållningsförbudet upphört.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Endast personer som behöver registren och handlingarna för att sköta sina tjänsteuppgifter har tillgång till dem. Användarrättigheter till registren ansöker man om genom ett separat förfarande för beviljande av användarrättigheter.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på www.ruokavirasto.fi.

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024