Dataskyddsbeskrivning – Uppgifter om export och uppfyllande av exportvillkoren

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

PB 100

00027 LIVSMEDELSVERKET

Kontakt: Registratorskontoret, kirjaamo@ruokavirasto.fi

Växel 029 530 0400

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Kiilholma Jenni (sektionschef)

Se den registeransvariges kontaktuppgifter

vienti@ruokavirasto.fi

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Registreringsgrund: Lagen om djursjukdomar 76/2021; Lagen om Livsmedelsverket 2018/371; Foderlagen 1263/2020; Livsmedelslagen 297/2021

Syftet med behandlingen

Grunden för behandlingen av uppgifter är hantering av lagstadgade uppgifter och skyldigheter.

Syftet med de uppgifter som samlas in för export är att verifiera att kraven i exportens målland uppfylls samt att stödja aktörer som planerar eller bedriver export.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Livsmedelsverket samlar i egenskap av behörig myndighet (JSM och Livsmedelsverket) in uppgifter om det nationella kontrollsystemet och dess tillförlitlighet (auditoner m.m.) som visar att de importkrav som respektive land förutsätter uppfylls samt om aktörer som bedriver eller planerar export.

I eCert-datasystemet sparas användarnas för- och efternamn, kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e-postadress) och arbetsplatsens kontaktuppgifter. När det gäller inspektörer sparas namn- och kontaktuppgifter samt yrkesbeteckning. Kontaktuppgifterna visas inte åt andra användare.

Deltagare i exportcoachningar och exportnätverk; kontaktuppgifter till inspektörerna, företag och intressentgrupper; Inspektörer och aktörer som deltagit i exportutbildning; register som bildas i datasystemet eCert; Exportregister; Djurhälsointygens försäljningsbokföring

Huvuddatagrupper: Uppgifter om tillstånd och behörighet; Aktörsuppgifter

Regelmässiga informationskällor

BRC Befolkningsregistercentralen och FODS, företags- och organisationsdatasystemet.

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunen tillsammans med Livsmedelsverket är gemensamma personuppgiftsansvariga för livsmedelsförvaltningens informationsresurs, och var och en kan utnyttja uppgifterna för att sköta sina egna lagstadgade uppgifter.

Uppgifter kan lämnas ut med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
Personuppgifterna kan också behandlas av eCert-systemets datasystemleverantör.

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifterna ur registret lämnas inte ut utanför EU/EES-området.

Via eCert-systemet överförs information om de uppgifter som fyllts i djurhälsointygen till målländerna utanför EU-/EES-området, såsom inspektörens namn och yrkesbeteckning. Uppgifterna lämnas endast ut för myndigheternas användning. Överföringar av personuppgifter eller serier av överföringar till ett tredjeland eller en internationell organisation kan utföras på basis av att överföringen är nödvändig av viktiga skäl av allmänt intresse (EU:s förordning skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (1725/2018)).

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna som samlats in till registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är behövligt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna är insamlade. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna anges i informationsstyrningsplanen.

Uppgifterna i exportregistret förvaras i tre år och djurhälsointygen ska enligt substanslagstiftningen förvaras i minst fem år. Förvaringstiderna har fastställts i planen för informationsstyrning.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på www.ruokavirasto.fi.

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024