Dataskyddsbeskrivning – Uppgiftsmaterial om tillsynen över livsmedels- och kontaktmaterialföretag

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

Mustialankatu 3, 00790 Helsingfors

Tfn 029 530 0400 (växel), kirjaamo@ruokavirasto.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Carmela Hellsten, Annukka Markkula och Sari Sippola

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn 029 530 0400 (växel)

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Registreringsgrund:

Livsmedelslagen (297/2021)

Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn JSMf (315/2021)

EU:s kontrollförordning (625/2017)

EU:s förordning om handelsnormer för ägg (589/2008)

EU:s förordning om handelsnormer för kläckägg och fjäderfän (617/2008)

Upphävd livsmedelslag 23/2006.

JSMf 118/2006 upphävd 1397/2019

Syftet med behandlingen:

Hantering av kund- och aktörsuppgifter om tillsynsobjekt för livsmedel och kontaktmaterial enligt livsmedelslagen.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Livsmedelslokaler, Godkända livsmedelslokaler, Primärproduktionsställen, Platser för kontaktmaterial, Första ankomstplatser

Uppgifter om säkerheten hos livsmedel och kontaktmaterial samt hanteringen av dem. Uppgifter om uppföljning och övervakning av livsmedelskvaliteten enligt livsmedelsbestämmelserna. Uppgifter i anslutning till den nationella tillsynen över näringsidkande.

Huvuddatagrupper: Aktörsuppgifter, Verksamhetsuppgifter, Kodlistor och klassificeringar, Uppgifter om verksamhetsställen, Tillsynsuppgifter, Utfalls- och uppföljningsuppgifter

Regelmässiga informationskällor

Anmälningar gjorda av livsmedels- och kontaktmaterialaktörer, kommunala livsmedelsmyndigheters tillsynsuppgifter och uppgifter från Livsmedelsverkets inspektioner

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunen tillsammans med Livsmedelsverket är gemensamma personuppgiftsansvariga för livsmedelsförvaltningens informationsresurs, och var och en kan utnyttja uppgifterna för att sköta sina egna lagstadgade uppgifter.

Uppgifter kan lämnas ut med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifterna ur registret lämnas inte ut utanför EU/EES-området.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna som samlats in till registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är behövligt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna är insamlade. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna anges i informationsstyrningsplanen.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på www.ruokavirasto.fi.

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024