Dataskyddsbeskrivning – Veterinärregistrets e-tjänst

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

PB 100, 00027 Livsmedelsverket

Besöksadress: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki

Telefon (växel): 029 530 0400, e-post kirjaamo[at]ruokavirasto.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Marika Melamies

PB 100, 00027 Livsmedelsverket

Tfn. 029 530 0400 (växel)

E-post förnamn.efternamn[at]ruokavirasto.fi

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn. 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Med stöd av 32 § i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) upprätthåller Livsmedelsverket ett riksomfattande register över personer som utövar veterinäryrket för att sköta sina lagstadgade tillsynsuppgifter. När en utövare av veterinäryrket antecknas i veterinärregistret ger Livsmedelsverket utövaren ett identifikationsnummer.

En legitimerad veterinär som utövar veterinäryrket är dessutom i enlighet med 12 § i lagen skyldig att bland annat underrätta Livsmedelsverket om sin boningsort och adress samt förändringar i fråga om dem. Via veterinärregistrets e-tjänst kan den som utövar veterinäryrket själv uppdatera bland annat sina arbetsplats- och kontaktuppgifter i veterinärregistret.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

I 32 § i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) föreskrivs om registrets datainnehåll. På grundval av 32 § i lagen lagras i veterinärregistret

  1. namn, personbeteckning, identifikationsnummer, eventuellt drognummer, legitimationsdatum och datum och plats för avläggande av examen,
  2. arbetsplats- och kontaktinformation samt verksamhet som självständig yrkesutövare i fråga om utövare av veterinäryrket,
  3. tid under vilken en veterinärmedicine studerande med stöd av 7 § har rätt att temporärt utöva veterinäryrket,
  4. tid under vilken en person med stöd av 7 a § har rätt att temporärt utöva veterinäryrket,
  5. tid under vilken en utövare av veterinäryrket med stöd av 8 § temporärt tillhandahåller veterinärtjänster,
  6. temporär begränsning eller temporärt förbjudande av rätten att utöva yrket, och
  7. tills vidare gällande begränsning eller förbjudande av rätten att utöva yrket.

Därtill kan Livsmedelsverket i veterinärregistret föra in uppgifter som förutsätts av skötseln av tillsynsuppgifterna enligt lagen och som gäller varning eller bötes- eller fängelsestraff som en utövare av veterinäryrket tilldelats eller ådömts i sin yrkesutövning samt avsättning eller skiljande från tjänsteutövning.

Regelmässiga informationskällor

Antingen erhålls uppgifterna av den registrerade själv eller så uppdateras uppgifterna via veterinärregistrets myndighetsapplikation (bl.a. uppgifter om utbildning och eventuella begränsningar av rätten att utöva yrket). Användare av veterinärregistrets myndighetsapplikation och den som lagrar uppgifter är Livsmedelsverket samt regionförvaltningsverken i den utsträckning som deras uppgifter förutsätter. Veterinärregistrets regelmässiga informationskällor är veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet samt befolkningsdatasystemet.

Adressuppgifter för den som utövar veterinäryrket utlämnas till veterinärregistrets e-tjänst via befolkningsdatasystemet.

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Med stöd av 33 § i lagen om utövning av veterinäryrket överlåts ur veterinärregistret till apotek och läkemedelspartiaffärer namn, identifikationsnummer, drognummer, legitimationsdatum eller start- och slutdatum för tillfälliga rättigheter i fråga om personer som införts i veterinärregistret. Veterinärens hemadress och personbeteckning kan utlämnas bara om veterinären har gett sitt samtycke till detta.

Personuppgifter i veterinärregistret utlämnas för direktreklam och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar endast om veterinären har gett sitt samtycke till detta.

Från veterinärregistrets offentliga informationstjänst kan var och en få information om en veterinärs gällande rätt att utöva veterinäryrket och begränsningar i fråga om rätten att utöva yrket.

Uppgifter kan dessutom lämnas ut med stöd av lagen.

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Personuppgifter lämnas inte ut och överförs inte utanför EU/EES-området

Förvaringstid för personuppgifter

Enligt lagen om utövning av veterinäryrket utplånas personuppgifterna ur veterinärregistret ett år efter att personen i fråga har avlidit.

Uppgifterna som gäller varning eller bötes- eller fängelsestraff som en utövare av veterinäryrket tilldelats eller ådömts i sin yrkesutövning samt avsättning eller skiljande från tjänsteutövning utplånas ur veterinärregistret när tio år har förflutit från det att ifrågavarande beslut eller avgörande meddelades, om inte i matrikellagen (1010/1989) anges en längre tid för utplånandet av en anteckning.

Principer för skydd av registret

A. Manuellt material

Inget manuellt material behandlas i tjänsten.

B. Material som behandlas elektroniskt

Veterinärregistrets e-tjänst är belägen i en gemensam miljö som upprätthålls av Livsmedelsverket, som följer standarden ISO 27001 som gäller hela den tekniska processen. Därtill regleras verksamheten av EU-krav, bland annat i fråga om informationssäkerhet. Krav som direkt eller indirekt styr den tekniska arkitekturen och plattformslösningarna finns i genomförandeanvisningen (VAHTI 2/2010) för statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (681/2010), anvisningen för intranät (VAHTI 3/2010) samt informationssäkerhetsanvisningen för den tekniska ICT-miljön (VAHTI 3/2012). Den gemensamma miljöns informationssäkerhetsnivå utgör basnivån.

Användare loggar in i e-tjänsten genom att identifiera sig med nätbankskoder. I samband med inloggning identifieras personen i veterinärregistret. I e-tjänsten visas den registrerade personen endast dennes egna uppgifter som lagrats i veterinärregistret.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Inget automatiskt beslutsfattande och ingen automatisk profilering görs utifrån uppgifterna i personregistret.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Du har rätt att gratis kontrollera gällande basuppgifter som lagrats i veterinärregistret om dig via veterinärregistrets e-tjänst.

Ifall du vill se alla dina uppgifter som lagrats i veterinärregistret, kan du skicka en begäran till Livsmedelsverket till e-postadressen elainlaakarirekisteri@ruokavirasto.fi. Alternativt kan du skicka begäran till Livsmedelsverkets registratorskontor på adressen PB 100, 00027 Livsmedelsverket. Var beredd att bevisa din identitet.

Du får uppgifterna inom en månad. Om uppgifterna av motiverade skäl inte kan levereras inom denna tid, Livsmedelsverket kan förlänga tidsfristen med högst två månader. I detta fall får du en anmälning om dröjsmålet.

Du har rätt att yrka på att dina personuppgifter ska rättas. Du kan själv korrigera dina uppgifter via veterinärregistrets e-tjänst.

Du kan också skicka in begäran om rättelse skriftligt till registrets kontaktperson. Du ska i din yrkan identifiera och motivera vilka uppgifter som ska ändras och vilka du anser de korrekta uppgifterna vara eller vilka uppgifter ska kompletteras till registret. Var beredd att bevisa din identitet.

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätten att återkalla samtycke

I veterinärregistrets e-tjänst kan veterinärer ge och återkalla sitt samtycke till att vissa personuppgifter lämnas ut till apotek och partiaffärer (lagen om utövning av veterinäryrket 33 § 3 mom.). Därtill kan veterinärer i veterinärregistrets e-tjänst ge sitt samtycke till att personuppgifterna lämnas ut för direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 8.7.2024