Dataskyddsbeskrivning – Veterinärtjänster

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn. 029 530 0400 (växel), kirjaamo[at]ruokavirasto.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Tillsyn över veterinärer med stöd i lagen om medicinsk behandling av djur: Aapo Kangas

Tillsyn över veterinärer med stöd i lagen om utövning av veterinäryrket: Aapo Kangas

Register över beställare av pass för sällskapsdjur: Virva Valle

Privata leverantörer av veterinärtjänster: Aapo Kangas

Livsmedelsverket
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn. 029 530 0400 (växel), fornamn.efternamn[at]ruokavirasto.fi

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn. 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Grunden för behandlingen av uppgifter är hantering av lagstadgade uppgifter och skyldigheter.

Tillsyn över veterinärer med stöd i lagen om medicinsk behandling av djur (EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel 2019/6, artikel 123; lagen om medicinsk behandling av djur 387/2014, 27 §, 33 §): uppgifterna används för tillsyn över veterinärer. Med hjälp av uppgifterna följer man upp de läkemedelspreparat som veterinärerna skaffat och utifrån uppgifterna väljs veterinärerna ut för tillsyn. Uppgifterna används för att sammanställa brister som observerats vid tillsynen för styrning, utbildning och inriktning av tillsynen samt för statistikföring och rapportering.

Tillsyn över veterinärer med stöd i lagen om utövning av veterinäryrket (lagen om utövning av veterinäryrket 29/2000, 19 §): uppgifterna används i tillsyn över veterinäryrket och i behandlingen av klagomål. Ett anonymt sammandrag av behandlingen av klagomålen publiceras och omfattar bland annat antalet behandlade klagomål.

Register över beställare av pass för sällskapsdjur (jord- och skogsbruksministeriets förordning 1035/2013, 10 §; kommissionens förordning 576/2013 (förordningen om sällskapsdjur) artikel 23): via registret administreras beställningar av pass för sällskapsdjur. Livsmedelsverket ska säkerställa att tomma pass för sällskapsdjur i Finland delas ut endast till veterinärer som godkänts i Finland och att deras namn och kontaktuppgifter registreras på det sätt som förordningen förutsätter i samband med beställningen tillsammans med numret på passet för sällskapsdjur. Uppgifterna kan användas i samband med tillsyn över införsel av sällskapsdjur och veterinärers yrkesutövning.

Privata leverantörer av veterinärtjänster (veterinärvårdslagen 2009/765, 26–27 §, 33 §, statsrådets förordning om veterinärvård 1031/2009, 4 §): uppgifterna används för tillsyn över leverantörerna av veterinärtjänster samt för bedömning av tillgången till veterinärtjänster.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Tillsyn över veterinärer med stöd i lagen om medicinsk behandling av djur

  • Veterinärens/veterinärstationens namn, läkemedlets namn och införskaffad mängd, namnet på den veterinär som valts ut för tillsyn och som övervakats, kontaktuppgifter, status för tillsynen, resultat av tillsynen.

Tillsyn över veterinärer med stöd i lagen om utövning av veterinäryrket

  • Dokument som djurets ägare lämnat in (klagomål med bilagor, bland annat djurens patientuppgifter)
  • Utlåtande som skickats in av veterinär
  • Avgörande i klagomåls- eller tillsynsärende, inklusive en eventuell anmärkning, varning eller begränsning av veterinärens rätt att utöva yrket helt eller delvis.

Register över beställare av pass för sällskapsdjur

  • Innehåller minst: beställarens namn, kontaktuppgifter, antalet beställda pass för sällskapsdjur, nummer på beviljade pass för sällskapsdjur samt datum för beställningen.

Privata leverantörer av veterinärtjänster

  • Kontaktuppgifter till privata leverantörer av veterinärtjänster samt uppgifter om tjänster, personal och fast verksamhetsställe, uppgift om ansvarig veterinär.
  • Myndighetens föreskrifter

Huvuddatagrupper: Uppgifter om tillstånd och behörighet; aktörsuppgifter, verksamhetsuppgifter

Regelmässiga informationskällor

Tillsyn över veterinärer med stöd i lagen om medicinsk behandling av djur: Livsmedelsverket samlar in uppgifter om alla veterinärers läkemedelsinköp från läkemedelspartihandlarna. I samband med övervakningen samlas uppgifter också in från apoteken. Dessutom får Livsmedelsverket de uppgifter som behövs för övervakningen av regionförvaltningsverket.

Tillsyn över veterinärer med stöd i lagen om utövning av veterinäryrket: uppgifter fås av klaganden och veterinären.

Register över beställare av pass för sällskapsdjur: veterinären eller veterinärkliniken ger nödvändiga uppgifter i samband med beställningen.

Privata leverantörer av veterinärtjänster: aktörens anmälningsskyldighet. Livsmedelsverket får uppgifterna av regionförvaltningsverket.

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunen tillsammans med Livsmedelsverket är gemensamma personuppgiftsansvariga för livsmedelsförvaltningens informationsresurs, och var och en kan utnyttja uppgifterna för att sköta sina egna lagstadgade uppgifter.

Fennovet är personuppgiftsbiträde för Livsmedelsverkets räkning för beställare av pass för sällskapsdjur. Fennovet tar emot beställningarna, levererar pass för sällskapsdjur och sparar uppgifterna i minst 3 år.

Uppgifter kan lämnas ut med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifterna ur registret lämnas inte ut utanför EU/EES-området.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna som samlats in till registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är behövligt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna är insamlade. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna anges i informationsstyrningsplanen.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Endast personer som behöver registren och handlingarna för att sköta sina tjänsteuppgifter har tillgång till dem. Användarrättigheter till registren ansöker man om genom ett separat förfarande för beviljande av användarrättigheter.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på www.ruokavirasto.fi.

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024