Dataskyddsbeskrivning – Informationsmaterial om övervakning av fodersäkerhet och foderkvalitet

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket
PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn 029 530 0400 (växel)

kirjaamo@ruokavirasto.fi 

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Hanna Laatio

Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

hanna.laatio@ruokavirasto.fi, p. 0400656265    

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Foderlag 1263/2020

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedelsoch foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

Enligt Europaparlamentets och rådets så kallade foderhygienförordning (EG/183/2005) måste hela foderkedjan, inklusive primärproduktionen, registreras som foderföretagare. Syftet med registreringen är att säkerställa spårbarheten i foderkedjan. Registreringen är en förutsättning för jordbrukare och djurproducenter som producerar, blandar och/eller använder foder. Foderanvändare måste se till att fodret kommer från registrerade företagare. Registreringskravet för utfodring av vissa mjölkbaserade biprodukter till livsmedelsproducerande djur är en del av lagstiftningen om användning av animaliska biprodukter i foder och har samband med förebyggande av infektionssjukdomar (lag om animaliska biprodukter 517/2015). Enligt TSE-förordningen (EG) nr 999/2001 om förebyggande av vissa cerebrovaskulära sjukdomar (inklusive galna ko-sjukan) måste gårdar som använder vissa animaliska proteinfodermedel för produktionsdjur vara registrerade eller ansöka om godkännande.

Uppgiftsinnehållet i de uppgifter som ska behandlas

Informationsmaterial samlar in information om foderföretagare (inklusive operatörer inom primärproduktionen) och verksamhet inom foderbranchen för offentlig kontroll. Syftet med datamängden är att förvalta, utveckla, styra och genomföra offentlig kontroll för att övervaka efterlevnad av lagstiftning om foder i Finland. Datamängden innehåller också provuppgifter och resultat av kontroller.

Register över foderföretagare utom primärproducenter; Register över foderföretagare - primärproducenter; Register över analyser enligt foderkontrollplanen (rapport om analysresultat); Register över inspektörer

Huvudkategorier av uppgifter: Uppgifter om operatörer, Uppgifter om verksamhet, Uppgifter om verksamhetsställe, Koder och klassificeringar, Provtagnings- och analysuppgifter, Kontrolluppgifter, Uppgifter om tillstånd och kvalifikationer.

Regelmässiga informationskällor

Foderföretagare och foderföretagare inom primärproduktionen

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunen tillsammans med Livsmedelsverket är gemensamma personuppgiftsansvariga för livsmedelsförvaltningens informationsresurs, och var och en kan utnyttja uppgifterna för att sköta sina egna lagstadgade uppgifter.

Uppgifter kan lämnas ut med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Uppgifterna ur registret lämnas inte ut utanför EU/EES-området.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna som samlats in till registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är behövligt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna är insamlade. Personuppgifterna som lagrats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för att behandla dem, om Riksarkivet inte har bestämt att de ska sparas permanent. Förvaringstiderna anges i informationsstyrningsplanen.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter


Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/dataskydd/

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida.

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024