Dataskyddsbeskrivning – Livsmedelsverkets vetenskapliga forskningsmaterial

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket

PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET

Tel. 029 530 0400 (växel), kirjaamo@ruokavirasto.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Forskningsdirektör  Liisa Maunuksela

Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

040 025 6097, liisa.maunuksela@ruokavirasto.fi

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Tfn 029 530 0400 (växel)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Grunden för behandlingen av uppgifter: Vetenskaplig forskning är Livsmedelsverkets lagstadgade verksamhet (Lag om Livsmedelsverket (371/2018) 2 § 1 mom. 5).

Syfte med behandlingen: Personuppgifter används inom Livsmedelsverkets vetenskapliga forsknings- och utvecklingsverksamhet inom Livsmedelsverkets strategiska område. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) nr 2016/679, dvs. efterlevnad av den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldighet.

Informationsinnehållet i materialet som behandlas

De personuppgifter som behandlas i Livsmedelsverkets vetenskapliga forskning beskrivs i de projektspecifika dataskyddsmeddelandena och datahanteringsplanerna.

Livsmedelsverkets vetenskapliga forskningsmaterial innehåller information från forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller människors, djurs och växters hälsa och välbefinnande, livsmedelssäkerhet samt matproduktion och landsbygdens livskraft. Informationen kan också innehålla uppgifter om laboratorieprover i anslutning till vetenskaplig forskning. Uppgifterna i Livsmedelsverkets forskningsmaterial från vetenskaplig forskning motsvarar näringens och intressentgruppernas informationsbehov, främjar aktörernas ansvarsfullhet och producerar information för Livsmedelsverkets tillsyns- och riskbedömningsbehov. Informationen stöder också verkets referenslaboratorieverksamhet och metodutvecklingen i anslutning till den.

Regelmässiga informationskällor

Informationskällorna är till exempel de undersökta/registrerade själva samt Livsmedelsverkets, andra myndigheters, universitetens, forskningsinstitutens offentliga källor.

Mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut regelbundet

Regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt kommunen är tillsammans med Livsmedelsverket gemensamt personuppgiftsansvariga för Livsmedelsverkets datalager och var och en kan använda uppgifterna för att hantera sina egna lagstadgade uppgifter.

Uppgifterna kan överlåtas enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Det finns ingen regelmässig utlämning av uppgifter ur registret. Personuppgifter lämnas inte ut om det inte finns en rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna. Utlämnandet av uppgifter beskrivs i de forskningsprojektspecifika dataskyddsmeddelandena och datahanteringsplanerna.

Överföring av uppgifter utanför EU/EES-området eller till en internationell organisation

Personuppgifter kan överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Överföringen av uppgifter beskrivs i de forskningsprojektspecifika dataskyddsmeddelandena och datahanteringsplanerna.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna i registret förvaras endast så länge och i den omfattning som är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in. De personuppgifter som sparats i registret raderas när det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen av dem, om inte Riksarkivet har bestämt att de ska förvaras varaktigt. Förvaringstiderna för uppgifterna har fastställts i informationsstyrningsplanen och i forskningsprojektspecifika dataskyddsmeddelanden och datahanteringsplaner.

Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt att personuppgifterna är konfidentiella, integrerade och användbara säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Den registrerades rättigheter grundar sig på artiklarna 15–22 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Mer information om den registrerades rättigheter och hur de genomförs hittar du här.

Rätt till kontroll och rättelse av uppgifterna

Begäran om kontroll ska framställas med en egenhändigt undertecknad handling. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon. Den som begär om uppgifter med stöd av rätten till kontroll kan också personligen framställa begäran om kontroll hos den personuppgiftsansvariga. Då ska man förbereda sig för att styrka sin identitet. När man begär om uppgifter, ska man ange nödvändiga omständigheter som behövs för att söka fram och skicka uppgiften. Sådana är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende de begärda uppgifterna anknyter till samt om kontrollen gäller alla uppgifter eller uppgifterna från till exempel en bestämd tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/dataskydd/.

En individualiserad begäran om kontroll eller rättelse görs genom att lämna in begäran till den personuppgiftsansvariga (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till dataskyddsombudet (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Begränsningar av den registrerades rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har inte rätt att begära om radering av sina uppgifter eftersom behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen. Den registrerade har därför inte heller rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter eller att få sina uppgifter överförda till ett annat system. Det finns inte heller någon rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (560/2021, 2.2 §).

I vissa fall har den registrerade rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas med stöd av artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot de lämpliga bestämmelserna för dataskydd. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannens byrå vars kontaktuppgifter finns på https://tietosuoja.fi/sv/framsida

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024