Katso-identifikationen avskaffas vid årsskiftet och Katso-auktoriseringen stegvis under år 2020

7. oktober 2019

Skatteförvaltningens Katso-kod tas ur bruk vid årsskiftet och Katso-auktoriseringen ersätts stegvis med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi -identifikation och fullmakt under år 2020. Ändringen berör Livsmedelsverkets e-tjänster Hyrrä och Nekka samt blankettjänsten för livsmedelsanmälningar.

I tjänsten Nekka har man använt Katso-kod för att identifiera sig till tjänsten, men Hyrrä använder sig redan nu av Suomi.fi -identifikation för autentiseringen. I bägge e-tjänsterna har Katso-auktoriseringen använts för att en person ska kunna uträtta ärenden på elektronisk väg som representant för ett företag, en förening eller någon annan organisation.

I det första skedet kommer Suomi.fi -fullmakten att beröra företag som är införda i handelsregistret. De här företagen, till exempel sökande av företagsstöd för landsbygden eller investeringsstöd för gårdsbruksenheter, ska göra upp en Suomi.fi -fullmakt redan i år. Vi kommer att publicera närmare instruktioner här genast när tidtabellen för ibruktagandet är fastställd. Samtidigt publicerar vi våra egna Suomi.fi-fullmaktskoder som användaren av e-tjänsten behöver för att göra upp en fullmakt.

De organisationer vars representant inte är införd i handelsregistret fortsätter använda Katso-auktorisering i ärendehanteringen också år 2020. Detta gäller bland annat församlingar, läroinrättningar, näringssammanslutningar och offentliga organisationer. Vi informerar senare om när Katso-auktoriseringen byts till Suomi.fi -fullmakt för de här organisationernas del.

Blankettjänsten för livsmedelsanmälningar övergår också till att använda Suomi.fi-identifikation och fullmakt. Information om tidtabell och närmare uppgifter ges när de har preciserats.

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:
Om e-tjänsten Hyrrä
Informationssystemexpert Merja Pahkasalo
040 517 7939

Om e-tjänsten Nekka
Överinspektör Jenni Anttila
050 465 8791

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi