Vad är Livsmedelsverket?

Livsmedelsverket arbetar för människornas, djurens och växternas hälsa, stöder landsbygdens livskraft och utvecklar och upprätthåller informationssystem.

Verket som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Seinäjoki. Livsmedelsverkets verksamhet omfattar hela landet. Verket har närmare tusen anställda på 20 orter.

Livsmedelsverket

  • främjar, övervakar och undersöker säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens hälsa och välbefinnande, växters sundhet samt gödselfabrikat, foder och växtskyddsmedel och förökningsmaterial, dvs. utsäde och plantmaterial, som används för jord- och skogsbruksproduktion.
  • svarar för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland, fungerar som EU:s utbetalande organ och har hand om verkställigheten av EU-stöd och nationella stöd – jordbrukarstöd, projekt-, företags- och strukturstöd samt marknadsstöd.
  • utvecklar och upprätthåller Livsmedelsverket landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem, utvecklar e-tjänsterna, upprätthåller och utvecklar den egna sektorns register samt producerar informationsförvaltningstjänster till ämbetsverken och inrättningarna inom jord-och skogsbruksministeriets förvaltningsområde samt till andra instanser inom den offentliga förvaltningen.

Ruokaviraston_vuosi_2023_pysty_sv.png
Livsmedelsverkets år textbeskrivning.

Livsmedelsverket inledde verksamheten 1.1.2019, då Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster gick samman till ett nytt ämbetsverk.  

 

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2024