Programmet Green Office

Green Office är en miljötjänst avsedd för kontor som syftar till att spara naturresurser och främja hållbara konsumtionsvanor. WWF uppmuntrar kontoren som deltar i systemet Green Office att bli exemplariska genomdrivare av ekoeffektiva lösningar och miljövänliga verksamhetsmodeller i vårt samhälle. Samtidigt uppnås inbesparingar i material- och energikostnaderna.

WWF har beviljat Livsmedelsverket rätten att använda märket Green Office. Verket konstaterades uppfylla kriterierna för beviljande av rätten att använda märket i de inspektioner av miljösystemen i verksamhetslokalerna som utfördes i 2009.

Verket har utarbetat ett Green Office miljöprogram för sina verksamhetsställen och förbundit sig att följa Green Office kriterierna. Verket har som mål att inse och beakta miljösynpunkterna i den dagliga verksamheten och höja nivån på de anställdas miljömedvetenhet.

Ytterligare information: 
Liisa Maunuksela, Livsmedelsverket, tfn. 0400 256 097

Green Office -logo.

Sidan har senast uppdaterats 23.7.2021