Visselblåsarskydd

info_half.pngÄr du tidigare anställd, tjänsteman eller arbetssökande på Livsmedelsverket? Praktikant eller volontär? Har du eller din arbetsgivare varit egenföretagare i ett avtalsförhållande med Livsmedelsverket? Anser du att du i den positionen i samband med ditt arbete har observerat eventuella överträdelser av lagen i Livsmedelsverkets verksamhet?

Livsmedelsverket har åtagit sig att agera ansvarsfullt, vilket avspeglas både på verkets strategi och praktiska myndighetsverksamhet. Lagenlighet och ansvarighet i verkets verksamhet övervakas effektivt både internt och externt. Genom visselblåsarskyddet och den säkra och konfidentiella rapporteringen av överträdelser säkerställs att Livsmedelsverkets verksamhet följer lagen.

Vad handlar det om?

Lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (1171/2022, visselblåsarlagen) trädde i kraft den 1 januari 2023. Målet med den nya lagstiftningen är att skapa ett effektivt skydd för visselblåsare som i sitt arbete upptäcker överträdelser mot Europeiska unionens eller nationella bestämmelser inom vissa områden, såsom offentliga upphandlingar, verksamhet som rör livsmedelssäkerhet eller djurhälsa, eller beviljande eller återkrav av stöden. Lagen skyddar den rapporterande personen bland annat genom att hens identitet enligt lagen är sekretessbelagd och rapporten får endast behandlas av särskilt utsedda handläggare. Enligt lagen är det förbjudet att utsätta den rapporterande personen för repressalier på grund av rapportering.

Under vilka förutsättningar kan jag rapportera överträdelser?

Du kan rapportera överträdelser om:

  • du vid tidpunkten för rapporten har rimlig anledning att tro att uppgifter om överträdelsen är korrekta och
  • uppgifter om överträdelsen faller inom tillämpningsområdet för visselblåsarlagen, och
  • det handlar om överträdelser du har observerat i samband med ditt arbete.

Att medvetet rapportera falska uppgifter är straffbart och kan leda till skadeståndsskyldighet.

Hur rapporterar jag och till vem?

Du kan rapportera överträdelser relaterade till Livsmedelsverkets verksamhet genom den centraliserade externa elektroniska rapporteringskanalen hos Justitiekanslern. Alternativt kan du rapportera till Justitiekanslerns kansli via e-post, post eller muntligt.

Rapporten ska innehålla:

  • namn och kontaktuppgifter för den rapporterande personen, såsom e-postadress, telefonnummer eller adressinformation.
  • uppgifter om vilken aktör och överträdelse rapporten avser
  • en mer detaljerad förklaring av överträdelsen
  • uppgifter om i vilken position den rapporterande personen är i förhållande till föremålet för rapporten.
  • Mer detaljerade instruktioner och kontaktuppgifter, samt mer information om rapportering, är tillgängliga på Justitiekanslersämbetets webbsida.

Är du anställd eller tjänsteman på Livsmedelsverket? Du kan rapportera eventuella överträdelser relaterade till Livsmedelsverkets verksamhet på ett säkert och konfidentiellt sätt genom Livsmedelsverkets interna rapporteringskanal (från och med 1 april 2023).

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2023