Livsmedelsverket som utbetalande organ

Vi ansvarar för utbetalningen av nationella och EU-finansierade stöd i Finland. Vi administrerar jordbrukets, landsbygdsutvecklingens och marknadsstödens stödordningar. Vi styr NTM-centralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och de lokala Leaderföreningarna när det gäller administreringen av stöd i regionerna.

Vi fungerar som EU:s utbetalande organ och idkar nära samarbete med de andra medlemsstaternas utbetalande organ och med Europeiska kommissionen. Kommissionen granskar medlemsstaternas tillvägagångssätt och utbetalningarnas riktighet genom årliga kontroller.

Finansieringen till jordbruket och landsbygden tryggar den inhemska jordbruksproduktionen och skapar förutsättningar för att bedriva företagsverksamhet och bo på landsbygden. Jordbrukets och landsbygdens stödformer är:

  • Jordbrukarstöd. Syftet är att trygga produktionen av inhemska livsmedel och säkerställa tillgången till livsmedel till skäligt pris. De jordbrukspolitiska åtgärderna i Finland utgår från att jordbruket är grunden för den inhemska livsmedelshushållningen.
  • Projekt-, företags- och strukturstöd. Genom projektverksamhet moderniserar man näringarna, förbättrar lönsamheten, förkovrar kunnandet och förbättrar servicen och förutsättningarna för att bo på landsbygden. Företagsfinansieringen sporrar landsbygdens tillväxtföretag att utveckla sin affärsverksamhet. Genom strukturstöd får gårdarna stöd för investeringar och unga jordbrukare stöd för etablering av gårdsbruksföretag.
  • Marknadsstöd. Det viktigaste målet är att stabilisera de jordbruksbaserade livsmedlens prisnivå.

Jordbruket och landsbygdsutvecklingen i Finland

Livsmedelsverket har i sin webbtjänst offentliggjort uppgifter om de EU-stöd som betalas ut. I webbtjänsten ser du vilka stöd som har betalats ut från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet är att öka transparensen för hur landsbygdsfonderna används.

Sidan har senast uppdaterats 17.4.2024