Livsmedelsverket som utbetalande organ

Vi ansvarar för utbetalningen av nationella och EU-finansierade stöd i Finland. Vi administrerar jordbrukets, landsbygdsutvecklingens och marknadsstödens stödordningar. Vi styr NTM-centralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och de lokala Leaderföreningarna när det gäller administreringen av stöd i regionerna.

Vi fungerar som EU:s utbetalande organ och idkar nära samarbete med de andra medlemsstaternas utbetalande organ och med Europeiska kommissionen. Kommissionen granskar medlemsstaternas tillvägagångssätt och utbetalningarnas riktighet genom årliga kontroller.

Finansieringen till jordbruket och landsbygden tryggar den inhemska jordbruksproduktionen och skapar förutsättningar för att bedriva företagsverksamhet och bo på landsbygden. Jordbrukets och landsbygdens stödformer är:

 • Jordbrukarstöd. Syftet är att trygga produktionen av inhemska livsmedel och säkerställa tillgången till livsmedel till skäligt pris. De jordbrukspolitiska åtgärderna i Finland utgår från att jordbruket är grunden för den inhemska livsmedelshushållningen.
 • Projekt-, företags- och strukturstöd. Genom projektverksamhet moderniserar man näringarna, förbättrar lönsamheten, förkovrar kunnandet och förbättrar servicen och förutsättningarna för att bo på landsbygden. Företagsfinansieringen sporrar landsbygdens tillväxtföretag att utveckla sin affärsverksamhet. Genom strukturstöd får gårdarna stöd för investeringar och unga jordbrukare stöd för etablering av gårdsbruksföretag.
 • Marknadsstöd. Det viktigaste målet är att stabilisera de jordbruksbaserade livsmedlens prisnivå.

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen i Finland var sammanlagt ungefär 2 miljarder euro år 2019. Av den här summan utgörs cirka 42 procent av EU-finansiering. Livsmedelsverket har offentliggjort uppgifter om utbetalda EU-stöd 2019 i sin webbtjänst. Finansieringen till jordbruket och landsbygdsutvecklingen utgör två tredjedelar av den EU-finansiering som Finland får varje år.

Merparten av de två miljarderna utgjordes av jordbrukarstöd: 1,8 miljarder euro. Med jordbrukarstöden tryggas den inhemska livsmedelsproduktionen och det att maten inte tar slut i Finland ens i krissituationer. Finländarna äter i huvudsak inhemskt producerad mat: Enligt Naturresursinstitutets uppskattning är cirka 70 procent av den mat som äts i Finland inhemsk. Under de förhållanden som råder i Finland skulle det inte vara möjligt att producera inhemsk mat i nuvarande omfattning utan jordbrukarstöd. Det centrala syftet med EU:s jordbrukspolitik och jordbrukarstöden är att garantera att konsumenterna får livsmedel till rimliga priser.

Med stöden främjas en hållbar husdjursproduktion och odling som tar hänsyn till miljön. Av de finländska gårdarna får 85 procent miljöersättning där ett villkor är att gårdarna ska utföra planmässiga åtgärder för miljön och vattenskyddet. Av husdjursgårdarna får 55 procent ersättning för djurens välbefinnande för åtgärder som garanterar att produktionsdjurens förhållanden är bättre än vad som krävs i lagstiftningen.

Utöver jordbrukarstöd betalades i fjol finansiering för bland annat investeringar, jordbruksrådgivning och utbildning, utvecklingsprojekt samt utdelning av mjölk och frukt i skolor och daghem. Med finansiering för landsbygdsutveckling har man också byggt till exempel bredbandsuppkopplingar i områden där de inte byggs på marknadens villkor samt olika platser för närmotion och naturleder. Dessa tjänster gagnar inte bara lokala invånare utan också dom som vistas i fritidsstugor eller turistar i landsbygdskommunerna.

Gårdarna i Finland -infografik (pdf)

Den finländska gården

 • Sammanlagt cirka 48 800 gårdar ansökte om jordbrukarstöd 2019.
 • 86 % av gårdarna är familjejordbruk.
 • En gård har i medeltal 49 hektar åker.
 • Två av tre gårdar har mindre än 50 hektar åker.
 • 70 % av gårdarna är växtodlingsgårdar.
 • 27 % av gårdarna är husdjursgårdar. Merparten av husdjursgårdarna är mjölkgårdar.
 • Resterande 3 % är blandjordbruk som saknar en tydlig huvudsaklig produktionsinriktning.
 • En mjölkgård har i medeltal 44 kor.
 • Cirka 13,5 % av odlingsarealen odlas ekologiskt.
 • Cirka 5 000 ekologiska gårdar
 • Stöden utgör cirka en tredjedel av gårdens totala avkastning.
 • 94 % av gårdarna ansöker om stöd elektroniskt.
 • Jordbrukarnas medelålder är 53 år
Sidan har senast uppdaterats 25.3.2020