Livsmedelsverket som utbetalande organ

Vi ansvarar för utbetalningen av nationella och EU-finansierade stöd i Finland. Vi administrerar jordbrukets, landsbygdsutvecklingens och marknadsstödens stödordningar. Vi styr NTM-centralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och de lokala Leaderföreningarna när det gäller administreringen av stöd i regionerna.

Vi fungerar som EU:s utbetalande organ och idkar nära samarbete med de andra medlemsstaternas utbetalande organ och med Europeiska kommissionen. Kommissionen granskar medlemsstaternas tillvägagångssätt och utbetalningarnas riktighet genom årliga kontroller.

Finansieringen till jordbruket och landsbygden tryggar den inhemska jordbruksproduktionen och skapar förutsättningar för att bedriva företagsverksamhet och bo på landsbygden. Jordbrukets och landsbygdens stödformer är:

 • Jordbrukarstöd. Syftet är att trygga produktionen av inhemska livsmedel och säkerställa tillgången till livsmedel till skäligt pris. De jordbrukspolitiska åtgärderna i Finland utgår från att jordbruket är grunden för den inhemska livsmedelshushållningen.
 • Projekt-, företags- och strukturstöd. Genom projektverksamhet moderniserar man näringarna, förbättrar lönsamheten, förkovrar kunnandet och förbättrar servicen och förutsättningarna för att bo på landsbygden. Företagsfinansieringen sporrar landsbygdens tillväxtföretag att utveckla sin affärsverksamhet. Genom strukturstöd får gårdarna stöd för investeringar och unga jordbrukare stöd för etablering av gårdsbruksföretag.
 • Marknadsstöd. Det viktigaste målet är att stabilisera de jordbruksbaserade livsmedlens prisnivå.

Jordbruket och landsbygdsutvecklingen i Finland

Jordbruket och landsbygdsutvecklingen i Finland finansierades med sammanlagt ungefär två miljarder euro år 2022. Av den här summan utgör EU-finansieringen cirka 50 %. Livsmedelsverket har i sin webbtjänst offentliggjort uppgifter om de EU-stöd som betalades ut år 2022. Finansieringen för jordbruk och landsbygdsutveckling utgör två tredjedelar av den EU-finansiering som Finland får varje år.

Merparten av de två miljarderna bestod av jordbrukarstöd: 1,9 miljarder euro. Utan jordbrukarstöden skulle det inte vara möjligt att producera inhemsk mat i nuvarande omfattning under de förhållanden som råder i Finland. Tack vare jordbrukarstöden tryggas den inhemska matproduktionen och skäliga livsmedelspriser för konsumenterna. Finländarna äter i huvudsak inhemsk mat: enligt Naturresursinstitutets uppskattning har cirka 70 procent av den mat som äts i Finland producerats här.

Stöden till jordbrukarna främjar också en hållbar husdjursproduktion och odling som tar hänsyn till miljön. Av de finländska gårdarna får 80 % miljöersättning där ett villkor är att gårdarna ska utföra planmässiga åtgärder för miljön och vattenskyddet. Över hälften av husdjursgårdarna får ersättning för djurens välbefinnande för åtgärder som garanterar att produktionsdjurens förhållanden är bättre än vad som krävs i lagstiftningen. Sammanlagt hälften av gårdarna har utvecklat sin verksamhet genom att anlita rådgivning om till exempel djurens välbefinnande, klimat- och miljöåtgärder eller förbättring av gårdens konkurrenskraft.

Fastän jordbrukarstöden står för största delen av den jordbruks- och landsbygdsfinansiering som betalades i fjol ingår i de två miljarderna också till exempel finansiering för investeringar som företag och sammanslutningar på landsbygden gör, stöd till bybutiker, stöd till producentorganisationer, olika utbildnings- och utvecklingsprojekt samt finansiering av utdelningen av mjölk och frukt i skolor och daghem.

 

Den finländska gården

 • Sammanlagt cirka 46 500 gårdar ansökte om jordbrukarstöd 2022.
 • 85 % av gårdarna är familjejordbruk.
 • En gård har i medeltal 52 hektar åker.
 • Två av tre gårdar har mindre än 50 hektar åker.
 • 75 % av gårdarna är växtodlingsgårdar.
 • 21 % av gårdarna är husdjursgårdar. Merparten av husdjursgårdarna är mjölkgårdar.
 • Resterande 4 % är blandjordbruk som saknar en tydlig huvudsaklig produktionsinriktning.
 • En mjölkgård har i medeltal 49 kor.
 • Cirka 15 % av odlingsarealen odlas ekologiskt.
 • Cirka 5 000 ekologiska gårdar
 • Stöden utgör 29 % av gårdens totala avkastning.
 • 95 % av gårdarna ansöker om stöd elektroniskt.
 • Jordbrukarnas medelålder är 54 år.
Sidan har senast uppdaterats 23.3.2023